BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Kulturskatter stjäls från kyrkor

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 11:13 CEST

Under de senaste fem åren har omkring 300, ofta oersättliga, kulturföremål stulits från våra kyrkor. Många av föremålen säljs på den internationella antikmarknaden och återfinns aldrig. Det framkommer av en delrapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar i dag.

Delrapporten Brottsplats kyrkan ingår i en större kartläggning av hur den illegala handeln med kulturföremål ser ut i ett nordiskt perspektiv. Delrapporten bygger på en enkätundersökning, intervjuer och en litteraturgenomgång.

Behov av ökat internationellt samarbete
Det som gör kyrkstölderna unika, i förhållande till andra stöldbrott, är att föremålens historiska innebörd många gånger gör dem omöjliga att ersätta. Många av de kulturföremål som stjäls, säljs på den internationella antikmarknaden och återfinns aldrig. Trots det är stölderna från de svenska kyrkorna inte kända utanför Sveriges gränser. Anledningen är att de svenska stölderna sällan anmäls till de etablerade kanaler som finns för internationellt samarbete, exempelvis Interpol:s databas för stulna konstföremål. Samma problem gäller Svenska kyrkans församlingsförbunds webbplats www.stuleturkyrkan.nu, som har funnits i över ett år, och där det hittills endast registrerats 7 stölder.

Stölderna ett problem i hela landet
Stölder av kulturföremål från kyrkor är ett problem i hela landet. Hittills har dock framför allt stölder i Västernorrland uppmärksammats. Men Brå:s kartläggning visar att de andelsmässigt mest utsatta stiften är Lund, Strängnäs och Stockholm.
– Dessa stölder är inte bara ett problem för kyrkorna. De föremål som stjäls är en del av vårt gemensamma kulturarv som tillhör alla, säger Sofia Elwér, utredare vid Brå.

Flest stölder på vardagar
En del av kyrkstölderna är tillfällesstölder som utförs av ungdomar, snattare eller missbrukare. Vid stölder av föremål med ett högt ekonomiskt värde är brotten ofta välplanerade och kyrkorna rekognoserade. Dessa gärningspersoner är få, men ofta skickliga och anlitas ibland av hälare med god kännedom om antikmarknaden. Ungefär hälften av stölderna från kyrkor sker under dagtid och de allra flesta (86 procent) äger rum på vardagar. En anledning är att färre personer besöker kyrkorna då. Det är också när kyrkorna är obemannade som flest stölder begås.

När det gäller stöldsäkerhet måste kyrkorna förhålla sig till två regelverk. Enligt kyrkoordningen ska kyrkorummet vara en del av det offentliga rummet, samtidigt som kulturminneslagen kräver att inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och vårdas väl.
– Det är viktigt att båda perspektiven finns med i utformningen av brottsförebyggande åtgärder. Att föremålen skyddas, men ändå är tillgängliga ligger i så väl antikvariernas som kyrkans företrädares intresse, säger Sofia Elwér.

Kombination av förebyggande insatser
Det bästa skyddet att förhindra stölder är att kyrkorna är bemannade och att allmänheten är uppmärksam. Tekniska lösningar som fästanordningar och värdeskåp är bra komplement som försvårar för tjuvarna, men bör inte betraktas som helhetslösningar. Även den fysiska planeringen, som hur föremålen placeras i kyrkorummet, siktförhållande kring kyrkan och fasadbelysning, är viktigt. För att öka chansen att stulna konstföremål återförs till kyrkorna är församlingarnas dokumentation av föremålen en förutsättning. Ett exempel på en effektiv åtgärd är att Svenska kyrkan och polisen tillsammans utformar en checklista för kyrkor som blivit bestulna på kulturföremål.

Fakta:

Fördelning av stölderna under de senaste fem åren:
34 procent av stölderna utgörs av kyrksilver och ljusstakar
15 procent av stölderna utgörs av skulpturer och altartavlor
18 procent av stölderna utgörs av ljuskronor och lampetter

Rapporten Brottsplats kyrkan kan laddas ner på www.bra.se. I rapporten finns även uppgifter om kyrkstölder för alla 13 stift.

Ytterligare information: Sofia Elwér, utredare och Göran Hedlund, kulturhistoriker, 08-401 87 54 eller Lars Korsell, brottsforskare 08-401 87 11.


Relaterade länkar
Brottsplats kyrkan