Näringsdepartementet

Kundernas ställning stärks genom skärpt monopolkontroll på energimarknaderna

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 13:14 CEST

Regeringen beslutade i dag att överlämna en lagrådsremiss med förslag till hur de gemensamma reglerna för den inre marknaden för energi skall genomföras i Sverige.

Förslagen stärker kundernas ställning på marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme , säger näringsminister Leif Pagrotsky.

Förslagen innebär en skärpt monopolkontroll. El- och gasnätsföretagens metoder för tariffsättning kommer att bestämmas i förväg. Lokalnätsföretag med mindre än 100 000 kunder undantas tills vidare från skärpta krav på åtskillnad från konkurrensutsatt verksamhet.

För företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet innebär förslaget att fjärrvärmen ska särredovisas så att verksamheten kan följas på ett tydligt sätt.

Under förutsättning att riksdagen godkänner förslaget till bemyndigande, kommer regeringen att utse Svenska kraftnät till systemansvarig för naturgas. Svenska kraftnät blir en neutral aktör på naturgasmarknaden och får till uppgift att övervaka att systemet fungerar driftsäkert och är i balans, sköta balansavräkning och främja konkurrensen. Svenska kraftnät utför redan dessa uppgifter på elmarknaden.


Kontakt:
Iris Heldt

08 405 21 65
070 568 5863