Kungälvs kommun

Kungälv klättrar mest när företagen sätter betyg

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2018 11:17 CEST

Företagen blir allt nöjdare med kommunens service. I senaste Insikts-mätningen gjord 2017 är Kungälv tillsammans med Tjörn årets två klättrare.
– Vi gav oss den på att kommunen skulle bli bättre på att möta näringslivet, säger Robert Hallman, verksamhetschef näringsliv och kommunikation i Kungälv.

Drygt 3 700 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet i den senaste Insikt-mätningen. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet i de tretton medlemskommunerna i regionen.
Sedan den första mätningen 2008 har kundnöjdheten i Göteborgsregionens tretton kommuner ökat för varje mätning.
Störst förbättring sedan förra mätningen står Kungälv och Tjörn för, som båda ökar med 5 enheter.
– Detta är ett genombrott för oss. Glädjande är också att Insikt inte är en attitydundersökning. Den visar företagens betyg på sina egna verkliga kontakter med kommunen, säger Robert Hallman. För att förbättra oss har vi samlat de olika verksamheterna i kommunen som har mest kontakt med näringslivet och systematiskt gått igenom service, bemötandefrågor och svarstider. Dessutom hade vi sedan tidigare inlett en dialog med näringslivet om att förstå varandras behov.

Om undersökningen

Insikt 2017 är den sjätte undersökningen som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfört över hela landet, tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.
I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 3 757 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 56 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 160 kommuner. Hela undersökningen ”Öppna jämförelser 2017 – Företagsklimatet” finns att ladda ner på skl.se.


Ytterligare information och kommentarer:
Robert Hallman
Verksamhetschef näringsliv och kommunikation
0727-30 39 60

Med vänliga hälsningar
Noel Cornér
kommunikatör