Perbio Science AB

Kungörelse

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 08:58 CEST

FSII Sweden Holdings AB, org nr 556643-8072, ("Fisher") äger cirka 93,6 % av samtliga aktier i Perbio Science AB (publ), org nr 556567-0626, ("Perbio"), representerande motsvarande andel av röstetalet för samtliga aktier i Perbio. Enligt 14 kap 31 § aktiebolagslagen äger Fisher därför rätt att av övriga aktieägare i Perbio lösa in återstående aktier. Fisher har beslutat sig för att använda sig av denna rätt.

Överenskommelse med samtliga aktieägare om inlösen av återstående aktier har inte kunnat träffas. Fisher har därför enligt 14 kap 32 § aktiebolagslagen hos styrelsen för Perbio begärt att tvisten skall hänskjutas till skiljemän. Fisher har till sin skiljeman utsett advokaten Jonas Bratt, Andrén Bratt Isacsson Advokatbyrå AB, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, tel: 08-5453 22 00, fax: 08-5453 22 01.

Övriga aktieägare i Perbio anmodas härigenom att inom två veckor från dagen för denna anmodan skriftligen uppge sin skiljeman till Perbio Science AB (publ), att. Annika Hultkrantz, Knutpunkten 34, 252 78 Helsingborg. Om inte aktieägarna utser en gemensam skiljeman kommer styrelsen i Perbio med stöd av 14 kap 32 § aktiebolagslagen hos Helsingborgs tingsrätt begära förordnande av god man. Denne gode man kommer därefter att ansöka om förordnande av skiljeman och i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt.

Frågor besvaras av Claes Wenthzel, Perbio Science AB (publ), tfn: 042-26 90 92.

Helsingborg i september 2003
PERBIO SCIENCE AB (publ)
Styrelsen

YTTERLIGARE INFORMATION
VVD och Finansdirektör Claes Wenthzel
tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22

Perbio Science AB (publ) är ett bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 353 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com