Active Biotech AB

Kungörelse av emissionsbeslut

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:42 CEST

Styrelsen beslutade på extra styrelsemöte den 21 oktober 2004 att bolaget ska, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, uppta ett konvertibelt förlagslån på nominellt 149.950.560 kronor genom emission av 3.748.764 konvertibla skuldebrev. Lånet löper med två (2) procents årlig ränta från och med den 1 januari 2005 och förfaller till betalning den 30 juni 2009, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konverteringskursen skall vara 40 kronor. Teckning och betalning ska ske under tiden 19 november 2004 - 9 december 2004.

Beslutet i dess helhet hålles tillgängligt hos bolaget på adress Scheelevägen 22, Lund.

Lund den 22 oktober, 2004

Active Biotech AB (publ)
Styrelsen

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

För ytterligare information om Active Biotech, besök www.activebiotech.com

Active Biotech AB
Box 724
220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50