Trio AB

Kungörelse Trio AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 10:36 CEST

Vid extra bolagsstämma i Trio AB (publ), org. nr 556439-0341, Box 6795, 113 85 Stockholm, den 30 september 2003 beslöts om emission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor , förenat med 5.300.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Teckning av skuldebrevet skall äga rum under tiden från och med den 3 oktober 2003 och till och med den 13 oktober 2003. Skuldebrevet skall emitteras till nominellt belopp och betalning skall erläggas kontant senast den 13 oktober 2003. Skuldebrevet löper utan ränta och förfaller till betalning den 20 oktober 2003. Skuldebrevet skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas endast av Trio Personal AB, org nr 556542-8132. Optionsrätterna äger överlåtas till anställda i Trio-koncernen.

Villkor för de anställda i Trio att erhålla optionsrätterna enligt det nya programmet är att tidigare erhållna optionsrätter ej utnyttjas. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet öka med högst 5.300.000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 7,6 procent av aktiekapitalet och rösterna, varav ca 2 procent avser optionsrätter som skall säkra sociala avgifter.

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm, tel. 08-457 30 00, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Sverker Hannervall, VD, telefon 0730-66 88 23

Om Trio
Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Ca 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två divisioner. Trio Mobile Office Division erbjuder produkter inom Trio Mobile Office som innefattar en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Trio Enterprise Division erbjuder Trio PresentOffice som innefattar integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering samt Objecta TeleVoice som innefattar lösningar för kundtjänstsystem, interaktiva talsvarssystem och taligenkänning. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com