Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden förhandlar om försäljning

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:24 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring avseende
en försäljning av kommersiella fastigheter i Sverige för omkring 2 miljarder
kronor.

Affären är villkorad av att köparen kan arrangera finansiering. Skulle
försäljningen slutligen genomföras, bedöms den generera en reavinst på cirka 300
miljoner kronor och ett utdelningsgrundande resultat* på cirka 400 miljoner
kronor.

Den potentiella köparen kommer nu att genomföra en så kallad due diligence.
Förutsatt att finansiering erhålls och att due diligence löper planenligt,
beräknas ett bindande avtal tecknas i månadsskiftet januari-februari 2007 och
frånträde ske under andra kvartalet 2007.

* Med utdelningsgrundande resultat menas resultatet efter skatt exkluderat
orealiserade värdeförändringar (ej kassaflödespåverkande) och uppskjuten skatt.
Realiserade värdeförändringar ingår i det utdelningsgrundande resultatet.
Resultatmåttet motsvaras av kassaflödet från rörelsen före förändringar av
rörelsekapital i kassaflödesanalysen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett
bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner
men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden
noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.