Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer fastigheter för 36 Mkr

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:16 CET

Kungsleden AB (publ) säljer fyra kommersiella fastigheter till en total köpeskilling om cirka 36 Mkr. Direktavkastning uppgår till knappt 7 procent. Det totala försäljningspriset understiger bokfört värde med cirka 2 Mkr och överstiger anskaffningsvärde med cirka 6 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2010.


Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 000 kmv. Tre av fastigheterna är belägna i Värnamo och en fastighet i Kristianstad. Fastigheterna är till huvudsak butik-, industri- och lagerfastigheter.

Köpare av fastigheten i Kristianstad är Astral Holding AB och köpare av fastigheterna i Värnamo kommun är DaCapo AB. Frånträde av samtliga fastigheter är beräknat till den 1 mars 2010.

”Vi fortsätter att aktivt jobba med vår portföljsammansättning. Här ser vi en bra möjlighet att sälja några fastigheter till lokala fastighetsägare”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/2 2010 kl.09.00.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2009 av 585 fastigheter med ett bokfört värde om 21,9 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.