Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer fastigheter för 75 Mkr

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 09:27 CET

Pressmeddelande 2010-01-20

Kungsleden AB (publ) säljer tre kommersiella fastigheter till en total köpeskilling om 75 Mkr inklusive transaktionskostnader. Det totala försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 3 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 14 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2010.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 12 000 kvm. Fastigheterna, som till huvudsak är kontors- och industrifastigheter är belägna i Solna, norr om Stockholm, Huddinge, söder om Stockholm samt i Karlskoga.

Köparen till fastigheten i Huddinge är W-Invest Fastigheter AB och frånträdet skedde den 16 december 2009. Frånträde av fastigheterna i Solna och Karlskoga sker den 1 februari 2010. Gelba Fastigheter AB respektive KPT Teknik AB är köpare.

”Vi ser fortsatt en försiktig ljusning på fastighets- och kreditmarknaden. Vår fokus är att långsiktigt skapa hög och stabil avkastning i vårt fastighetsbestånd. I rådande marknadsläge försöker vi hitta bra affärsmöjligheter som dessa, som förbättrar vår portföljsammansättning, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/1 2010 kl.09.00.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2009 av 580 fastigheter med ett bokfört värde om 21,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.