Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden slutför försäljning till Tredje AP-fonden

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:58 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) slutför försäljningen av 50 procent av aktierna i Hemsö till Tredje AP-fonden. Hemsö äger och förvaltar Kungsledens Publika fastigheter i Sverige, vilka i huvudsak omfattar fastigheter inom äldreboende, vård och skolor. Affären har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 22 december 2008.

Försäljningen har varit villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande samt av behållen finansiering, villkor som nu uppfyllts.

Försäljningspriset, som omfattar ett något färre antal fastigheter än tidigare, baseras på ett fastighetsvärde om 14,6 Mdr, jämfört med tidigare kommunicerats 15,4 Mdr. Försäljningspriset överstiger anskaffningskostnaden med 2,1 Mdr och motsvarar bokfört värde. Affären påverkar Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2009 med cirka 800 Mkr, vilket är oförändrat jämfört med tidigare bedömning.

Fastighetsbeståndet är väl diversifierat över hela landet men är koncentrerat till de större regionstäderna. Affären omfattar 239 fastigheter med en yta om 1 191 tkvm, jämfört med tidigare kommunicerade 277 fastigheter och en yta om 1 326 tkvm. Fastigheternas direktavkastning på försäljningspriset uppgår till 6,3 procent baserat på driftsnettot 2008 proforma. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 1,3 Mdr. Från och med delårsrapporten för andra kvartalet 2009 kommer Kungsleden att redovisa Hemsö enligt klyvningsmetoden.

Tillträde sker den 4 maj 2009.

"Genom affären kan vi tillsammans med Tredje AP-fonden vidareutveckla och stärka Hemsös redan starka position som partner och hyresvärd på marknaden för publika fastigheter. Samtidigt får Kungsleden möjlighet att i ökad utsträckning tillvarata affärsmöjligheter som kan komma att uppstå på såväl den kommersiella som den publika fastighetsmarknaden", säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2009 kl. 09.00.
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2008 av 603 fastigheter med ett bokfört värde om 28,6 Mdr. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.