Kungsleden Fastighets AB

Kungsledens första kvartal: Stark tillväxt och ökat driftsnetto

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 10:28 CEST

• Resultat före skatt uppgick till 435 (137) Mkr och periodens resultat uppgick till 365 (119) Mkr, motsvarande 8,00 (3,10) kr per aktie.
• Hyresintäkter och driftsnetto ökade med 65 respektive 33 procent till 630 (382) Mkr respektive 350 (263) Mkr.
• Under delårsperioden har 114 fastigheter avyttrats för 2 839 Mkr med ett resultat på 112 Mkr och ett kassaflöde på 363 Mkr samt 4 fastigheter förvärvats för 139 Mkr.
• Utdelningsgrundande resultat för perioden uppgick till 478 Mkr. Prognosen för verksamhetsåret 2006 om ett utdelningsgrundande resultat på 1 500 Mkr kvarstår.


”Kungsleden hade en stark inledning på året då resultatet trefaldigades. Första kvartalets fastighetshandel påverkade intjäningskapaciteten positivt samtidigt som den riskjusterade avkastningen förbättrades. Genom årsstämmans beslut om aktiesplit 1:3 hoppas vi kunna bidra till att Kungsledens aktie utgör ett fortsatt intressant placeringsalternativ”, säger VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod vid årsskiftet av 670 fastigheter med ett bokfört värde om 23,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 127 kommuner men är koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.