Socialstyrelsen

Kunskap om ADHD behöver spridas till fler

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 14:30 CEST

Socialstyrelsen publicerar idag Kort om ADHD hos barn och vuxna – kortversionen av en tidigare kunskapsöversikt. Socialstyrelsen finner det särskilt angeläget att sprida informationen om detta funktionshinder till en bredare krets eftersom tidiga insatser motverkar att problemen förvärras. Kort om ADHD är tänkt att ge mer lättillgänglig information till föräldrar, förskollärare, lärare och andra som finns i dessa barns och vuxnas närhet.

– Det är viktigt att den kunskap vi har om ADHD sprids, säger Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell. Vi hoppas att det kan ge ökad förståelse för personer med ADHD och bidra till att utveckla bemötande och insatser i många verksamheter.

För två år sedan publicerade Socialstyrelsen kunskapsöversikten ADHD hos barn och vuxna. Den byggde på en omfattande internationell forskning om ADHD. Efter önskemål från brukare, anhöriga och personal kommer nu kortversionen.

Ungefär 3–6 procent av alla barn i skolåldern bedöms ha ADHD. Det är två till tre gånger vanligare bland pojkar än flickor. I kunskapsöversikten slogs fast att ADHD bör uppfattas och bemötas som ett folkhälsoproblem. Socialstyrelsen konstaterade att det "är ställt utom allt tvivel" att ADHD för många barn och deras familjer liksom för vuxna "kan vara en uttalad belastning och ett verkligt handikapp".

FAKTA om ADHD:
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Huvudsymtomen är uppmärksamhetsstörning och svårigheter att kontrollera impulser och aktivitetsgrad. Både arv och miljö förefaller spela roll för uppkomsten av ADHD och hur problemen kommer till uttryck. Barn med ADHD störs lätt av det som händer i omgivningen, tappar fokus, hoppar från den ena aktiviteten till den andra. Det är impulsen som styr i stunden och barnet har svårt att hålla inne eller hejda sina reaktioner och tänker sig inte för. Det blir fort otåligt, rör sig mer och pratar och låter mer än andra barn.


Mer information: Lars Hellgren tel. 08-555 534 88

Mediegruppen nås på telefon 08-555 531 33/532 72
eller 08-555 530 05