Luleå Kommun

Kunskapsbågen växer fram ur Bottenviksbågens samarbete

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 09:25 CEST

En av de centrala målsättningarna i Bottenviksbågens samarbete, som inleddes 1998 med stöd från EU:s INTERREG program, är att öka kunskap och tillväxt i regionens näringsliv.

För detta presenterades år 2002 ett program för Kunskapsbågen.
Utgångspunkten är att Bottenviksbågen är EU:s nordligaste koncentration av industri och spetskompetens och har en geografiskt strategisk position i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsområdet.

Programmet togs fram av en arbetsgrupp under ledning av Luleås kommunråd Karl Petersen, Uleåborgs stadsdirektör Kari Nenonen och Kemis stadsdirektör Kalervo Ukkola samt rektorerna Ingegerd Palmér på Luleå tekniska universitet, Lauri Lajunen på Uleåborgs universitet och Esko Riepula på Lapplands universitet

Avsikten med Kunskapsbågen programmet är att utnyttja resurser och kompetens, som produceras i samarbete mellan områdets utbildnings- och forskningsinstitutioner, för att utveckla Bottenviksbågens näringsliv inom fem strategiska näringslivsområden. Dessa är informations- och kommunikationsteknologi, stål- och verkstadsindustri, skogsindustri, välfärdsteknologi och upplevelseindustri. Idag
sträcker sig Bottenviksbågens samarbetsområde från Skellefteå till Kalajoki. I området bor 613 000 invånare. Även om man inte räknar med Skellefteå som ligger i Västerbotten i den jämförande statistiken har Bottenviksbågen 70 % av Norrbottens, Lapplands och Norra Österbottens befolkningsmängd, 70 % av arbetsplatserna och producerar 80 % av områdets bruttonationalprodukt.

Viljan att samarbeta och möjligheterna i Bottenviksbågen kom tydligt fram på seminariet som arrangerades av Sveriges och Finlands statsministrar i Haparanda den 4 oktober. En del åtgärder måste dock vidtas om programmet för Kunskapsbågen ska kunna startas och genomföras fullt ut.

1. Vi behöver nationell finansiering för att starta genomförandet av Kunskapsbågen programmet. På seminariet i Haparanda den 4 oktober 2004 lovade Sveriges statsminister Göran Persson Kunskapsbågen 30 milj. kronor för tre år under förutsättning att även Finland förbinder sig
delta med motsvarande medel. Vi hoppas att den finska regeringen nu går oss till mötes för att säkra finansieringen. Med medel från EU och näringslivet kan finansieringen mångfaldigas på projektnivå.
2. Vi behöver ett EU gränssamarbetsprogram som är bredare än idag för Norra Sverige och Norra Finland. De nuvarande INTERREG programmen är inte så lämpliga som finansieringsinstrument för samarbetet i Kunskapsbågen. Programmens geografiska och innehållsmässiga avgränsningar gör att t.ex. Uleåborgsregionens betydande kompetens- och näringslivsresurser inte kan utnyttjas tillräckligt för utvecklandet av Norra Sverige och Norra Finland. Därför föreslog vi på seminariet i Haparanda den 4 oktober att det för kommande programperiod åren 2007-2013 skapas ett gränssamarbetsprogram ’Nord’ som inkluderar Norrbotten, Lappland och Norra Österbotten. Det ska ge möjligheter även för Västerbottens kommuner bl.a. Skellefteå att delta fullt ut i samarbetet när det är ändamålsenligt. Programmet ska också vara inriktat på kompetens- och näringslivsutvecklig.

3. Vi behöver en bra gemensam plattform för Kunskapsbågen. Det viktiga är att insatserna görs direkt och konsekvent utifrån näringslivets behov och stödjer kommunernas utvecklingsinsatser.
Därför behövs en koordinering där näringslivet, kommunerna samt universiteten och de finska yrkeshögskolorna gemensamt definierar vilka projekt och samarbetsformer som ska finansieras inom ramen för Kunskapsbågen. Vi anser att samarbetsorganisationen Bothnian Arc är den naturliga och bästa möjliga plattformen för samarbetet i Kunskapsbågen.

Bottenviksbågen är en del Barentsregionen och det är viktigt att Barentsregionens väldiga naturresurser kan skapa arbetsplatser och välfärd för områdets invånare. Vi är övertygade om att Bottenviksbågen kan bidra med en betydande insats också för att utveckla hela Barentsområdet.

I Bottenviksbågen har man i åratal arbetat för att hitta riktlinjerna för gränsöverskridande samarbete med de mest centrala aktörerna och för att starta konkreta åtgärder. Genom att trygga resurser för verksamheten säkras att våra företag, kommuner, universitet och yrkeshögskolor har resurser för
att producera världsledande produkter, tjänster, utbildning och forskning till nytta för hela nordligaste Europa och Barentsområdet.

Uleåborgs stadsdirektör Kari Nenonen Luleås kommunalråd Karl Petersen
Ordförande Vice ordförande

Bothnian Arc ekonomisk förening

Storgatan 85 GSM: +358 50 5526780
953 85 HAPARANDA tommy.ukkola@bothnianarc.net
Sweden www.bothnianarc.net