Vårdförbundet

Kunskapsutveckling för en bättre välfärd

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:01 CEST

Statsfinanserna förbättras och satsningar ska göras inom välfärdsområdet, bland annat i vården av äldre. Bra, tycker Vårdförbundet. Men fortfarande saknar vi skarpa förslag för att förändra värderingen av vår kunskap och styrmedel för en effektivare vård där kunskapsutveckling sätts i fokus för samtliga vårdens professioner. Och sluta upp med att jämställa skattesänkningar med lönehöjningar!

”Kunskap är ett universalverktyg mot många samhällsproblem”, sa finansminister Anders Borg när han idag presenterade regeringens budgetproposition. Kom ihåg att detta gäller även i hälso- och sjukvården! Idag råder en kunskapsbrist inom den svenska vården, bland annat på grund av bristen på specialistsjuksköterskor. Och ännu har regeringen inte några skarpa förlag för att komma tillrätta med detta.

Finansministern delar in budgetpropositionens framåtsyftande satsningar i tre huvudområden.

1. Fler i arbete

En stark arbetslinje är Alliansen främsta mål. Det går inte att uppnå enbart genom att förändra socialförsäkringar och skatter. En bättre folkhälsa är den bästa medicinen för att nå en stark arbetslinje. Att folk slipper bli sjuka och söka vård ger både ekonomiskt och rent mänskligt det allra bästa resultatet. Det förebyggande arbetet måste få öronmärkta resurser och vårdvalen måste utformas så att det hälsofrämjande arbetet stimuleras.

2. Satsningar på välfärden

För att klara välfärdsuppdraget behöver kunskap ständigt utvecklas för att förbättra och effektivisera. För vården behövs nya strukturer för att säkra helheten för vårdkedjan och en effektivare användning av befintlig kunskap inom samtliga kunskapsområden.

Extra pengar till landsting och kommuner bör användas för att investera i kunskap och forskning. Det räcker inte med att utbilda fler i ett ”äldreomsorgslyft” utan man måste också säkerställa att det finns personal med specifik kunskap för att planera, leda och utveckla. Särskilt hälsofrågorna behöver få en tydligare plattform där personer med specifik kunskap kan bidra till att hälsa och förebyggande hälsoarbete blir en gemensam fråga.

3. Förstärka produktiviteten i ekonomin
Här lyfter regeringen bland annat satsningar på företagande och innovationer. Innovationer inkluderar också tjänsteproduktion och metoder för behandling och är inte enbart en teknisk fråga. Det behövs en förbättrad finansiering av och uppmuntran till uppfinningar och nya idéer inom alla branscher.

Inom vård och hälsa finns mycket att göra föra att förenkla att starta nya företag. Detta hänger bland annat ihop med hur vårdvalsuppdragen är utformade och hur självständigt vårdens professioner tillåts agera i egen driftsform.

Jämställdhet – det räcker inte med skattesänkningar
Regeringen fortsätter att hävda att de ”jobbskatteavdrag” som de genomför speciellt gagnar kvinnor. Det må vara sant. Men det är egentligen rätt ointressant i ett jämställdhetsperspektiv. För Vårdförbundet handlar den strukturella lönediskrimineringen av kvinnor om hur samhället värderar den kunskap som traditionellt sett innehas av kvinnor. Det handlar om att offentlig sektor ofta inte inkluderas när man diskuterar arbetsmarknaden och den generella lönebildningen. Och det handlar om synen på ”kvinnor” som i första hand ett kollektiv, och ”män” i första hand som individer.

Lönebildningen inom offentlig sektor måste sättas i relation till hela arbetsmarknaden. Genom att se arbetsmarknaden som en helhet kan lönebildningen bättre överblickas och skillnaderna i värdering och lönesättning bli tydlig. För att åtgärda de strukturella skillnaderna i lönesättningen av män och kvinnor måste jämförelser göras mellan privat och offentlig sektor.

–      Allas rätt till hela lönen kräver ett större engagemang från hela arbetsmarknaden. Akademiskt utbildade kvinnodominerade grupper är idag bland de största förlorarna i den strukturella lönediskrimineringen. För att ha en chans till förändring måste man sluta behandla detta som en ”kvinnofråga”. Det är en bred samhällsfråga där traditionella värderingar fortfarande tillåts styra, säger Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, Vårdförbundet.

För mer information:

Cecilia Sandahl, pressansvarig, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, tfn: 070-661 87 89

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se