Mittuniversitetet

Kvalitet i sjuksköterskeutbildning ifrågasätts

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 09:01 CET

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har bedömt kvaliteten i utbildningar som leder till en professionsexamen som sjuksköterska och en kandidatexamen i omvårdnad. Utbildningarna vid Mittuniversitetet bedöms ha brister i ett av de bedömda examensmålen. Universitetet ska nu visa förbättringar inom ett år. 

- Vi tar kritiken på allvar och den ger oss en än mer utstakad riktning för att höja kvaliteten i sjuksköterskeutbildningen. Vi känner oss helt trygga med att kunna visa en högre kvalitet när utbildningen följs upp om ett år, säger Susanna Öhman, dekan.

UKÄ utvärderar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de uppsatta examensmålen i Högskoleförordningen, där studentens självständiga vetenskapliga arbete är en betydande del. UKÄ:s bedömargrupp menar att det är i studenternas kunskap om områdets vetenskapliga grund som de ser vissa brister.

- När det gäller studenternas färdigheter och kunskaper står vi oss bra i utvärderingen. Nu startar vi arbetet för att förstärka studenternas kunskap inom den vetenskapliga grunden som utvärderingen pekar på, säger Eva Dannetun, avdelningschef.

Det är sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad vid Mittuniversitetet som ingår i UKÄ:s aktuella granskning. Båda examina brister i ett av de granskade  examensmålen, totalt sju mål i sjuksköterskeexamen respektive fyra mål i kandidatexamen. När bristerna i utbildningen har rättats till dras ifrågasättandet tillbaka, efter en förnyad bedömning.

- Vi ska ta till oss bedömargruppens synpunkter och analysera dem närmare. Att en utbildning uppmärksammas på brister får inga omedelbara följder för studenterna, utan blir starten på en process för att ytterligare förbättra kvaliteten, säger Eva Dannetun.

Bakgrund UKÄ:s kvalitetsbedömningar
Universitetskanslersämbetets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag, men framförallt studenternas självständiga arbeten och lämnar ett samlat omdöme i tre nivåer; mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet ska följas upp inom ett år.

Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomgångar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.

Kontakt:
Susanna Öhman, dekan, 070-667 54 85, e-post: susanna.ohman@miun.se
Eva Dannetun, avdelningschef, 070-551 85 43, e-post: eva.dannetun@miun.se