Socialstyrelsen

Kvaliteten i äldreomsorgen ansträngd

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:48 CET

Omställningen av äldreomsorgen fortgår i kommunerna. Det betyder att allt fler äldre och sjukare äldre får hjälp hemma och att allt färre personer bor i äldreboende. De som flyttar till äldreboenden gör det dessutom senare i livet, vilket betyder ökade vårdbehov på äldreboendena. Denna utveckling ställer ökade krav på hela äldreomsorgen, och kommunerna måste se till att personalen har tillräcklig utbildning för att ge en god vård och omsorg, något som tas upp i Socialstyrelsens lägesrapport om äldreomsorgen 2006.

– Många äldre bor hemma i trygghet, tack vare den omfattande vård och omsorg som kommunen kan erbjuda. Men, eftersom kvarboendet ibland drivits väl långt, finns det äldre och anhöriga som inte längre upplever att det är tillräcklig tryggt att bo kvar hemma, säger Christer Neleryd, chef för äldreenheten vid Socialstyrelsen.

År 2005 fick 135 000 personer hjälp av hemtjänsten, vilket är drygt 14 000 fler än år 2000. Ungefär hälften av alla med hemtjänst får också hemsjukvård. År 2005 var det 100 400 personer som bodde i äldreboende vilket är närmare 18 000 färre än år 2000. Under motsvarande år har också drygt 2 500 platser på sjukhus försvunnit.

Sammantaget innebär denna utveckling en ökad stress i vården och omsorgen om de äldre: på sjukhus, i primärvården och i kommunernas vård och omsorg. Ytterst drabbas också de anhöriga, eftersom många äldre är beroende av dem för att kunna bo kvar hemma. I takt med att anhöriga får ta ett ökat ansvar, borde de ges motsvarande inflytande och stöd för egen del.

God kvalitet i vården och omsorgen om de äldre förutsätter att det finns utbildad personal. . Tillgången till utbildad personal har blivit allt bättre. Trots detta har kommunerna valt att inte rekrytera utbildad personal. Detta har medfört att andelen med formell yrkesförberedande utbildning bland de anställda inte ökat Denna utveckling är ett allvarligt hot mot kvaliteten inom vården och omsorgen. För att öka förekomsten av yrkesutbildade är det därför angeläget att lägga fast kraven på att all personal ska ha yrkeskompetens, att se över utbildningssystemet och att förbättra förutsättningarna för lärande knutet till arbetsplatserna.

– Kvaliteten i hemvården och i äldreboendet måste förbättras. En viktig förutsättning för detta är att det finns personal som har utbildning för att kunna ge en bra vård och omsorg om de äldre, framhåller Christer Neleryd.

Rapporten Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2006 finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Mer information: Lennarth Johansson 08-555 532 61, Anders Bergh 08-555 53172, Katrin Östman 08-555 53316 eller Christer Neleryd 08-555 535 42