Örebro Läns Landsting

Kvalitetspriset 2004 har delats ut!

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 11:42 CEST

För tionde året delar USÖ ut kvalitetspris till goda exempel på kvalitetsbefrämjande insatser på sjukhuset.

Av årets totalt 18 mycket bra bidrag har följande tre pristagare valts ut och premierats med vardera 25 000 kronor.

2004 års pristagare:

Ortopedkirurgiska kliniken, i samarbete med Medicinska kliniken och Primärvården i södra och mellersta länsdelen

för Osteoporosprojektet

Motivering:
I ett genomgripande förändringsarbete där man engagerat två kliniker och primärvården har man skapat tydlig ansvarsfördelning och bättre patientkvalitet i en vårdkedja som rör en av de stora folksjukdomarna.

Kort beskrivning av projektet:
Osteoporos/benskörhet är ett vanligt tillstånd i Sverige. En tredjedel av alla svenska kvinnor i åldern 70-79 år beräknas ha osteoporos vid bentäthetsmätning i höften. Konsekvensen av osteoporos är fraktur som kan inträffa redan efter obetydlig eller lindrig påfrestning, så kallad lågenergifraktur. Antalet osteoporosrelaterade frakturer har ökat kraftigt de senaste decennierna. För många höftfrakturpatienter försämras livskvaliteten och dödligheten är hög.

Projektets syfte är att utarbeta en vårdkedja som ger patienter som vårdats på Ortopedkirurgiska kliniken för osteoporosrelaterad fraktur möjlighet till utredning och vid behov behandling/profylax mot osteoporos. Genom detta förväntas färre patienter drabbas av osteoporosrelaterad fraktur vilket leder till att lidandet och kostnaden för dessa patienter minskar.


Käkkirurgiska kliniken

för Prioriteringsriktlinjer

Motivering:
Ett för sjukhuset unikt projekt som tydliggjort specialitetens patientgrupper, prioriterat patienten till rätt vårdnivå, skapat en ökad tillgänglighet och på ett rationellt sätt optimerat resursanvändningen.

Kort beskrivning av projektet:
Som ett led i USÖ:s pågående arbete med att utveckla riktlinjer för prioritering har Käkkirurgiska kliniken utarbetat ett tydligt och strikt regelverk för:
- urval av vilka patienter, som behöver vård inom den käkkirurgiska specialiteten,
- vilken prioritering som sker av dessa till olika väntelistor,
- i vilken angelägenhetsordning patienterna kommer att behandlas för att uppfylla kraven på medicinsk säkerhet,
samt vart övriga patienter skall hänvisas.

Systemet har som mål att åstadkomma effektiva vårdkedjor, baserat på att endast rätt patienter remitteras till kliniken, d v s enbart sådana, som verkligen erfordrar käkkirurgisk specialistvård skall behandlas.


Njursektionen, Medicinska kliniken

för Samverkan på njursektionen

Motivering:
Ett gränsöverskridande och patientorienterat projekt med ett strukturerat arbetssätt, som syftar till att patientens behov tillgodoses på rätt nivå, med rätt kompetens och på rätt plats.

Kort beskrivning av projektet:
Syftet med projektet har varit att skapa en njursektion där personalen arbetar på ett gränsöverskridande sätt som medför en beredskap att möta nuvarande och kommande behov hos dess patientgrupp samt att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten.

Målet är att åstadkomma tydliga vårdkedjor och en sammansättning av verksamheten som ger möjlighet att omhänderta patienterna utifrån en helhetssyn där patienternas olika behov tillgodoses på rätt nivå, av rätt kompetens och på rätt plats.