scan coin

KVARTALSRAPPORT 1 - 2 KV. 2006/2007

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:10 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44768

PUSH DEVELOPMENT: KVARTALSRAPPORT 1 - 2 KV. 2006/2007

· Systematiska Fonder har erhållit Finansinspektionens tillstånd enligt den nya lagen om investeringsfonder.
· Fortsatt inflöde av kapital till fonden AMDT hedge, förvaltat kapital uppgick den 1 februari 2007 till 62 MSEK.
· Omsättningen uppgick under perioden till 216 MSEK, resultatet efter skatt -1,7 MSEK och resultat per aktie -1 öre.

Systematiska Fonder och fonden AMDT hedge
Inflödet till fonden AMDT hedge fortsatte under perioden. Fonden förvaltade den 1 februari 2007, 62 MSEK. Ytterligare återförsäljaravtal har under 2 kv. slutits med nät- och försäkringsmäklare. Fonden går nu att handla på de största interplattformarna t ex Avanza, E*trade och Nordnet.

Volatiliteten på aktiemarknaden var under 2 kv. åter mycket låg, vilket påverkade fondens avkastning. AMDT hedge avkastade efter avgifter under oktober 1,50 %, november -1,79 % och december 2,10 %. För perioden 1- 2 kv. 2006/2007 uppgick avkastningen till 4,82 %, efter avgifter.

Systematiska Fonder AB - helägt dotterbolag till Push Development AB (publ) - har efter rapportperiodens utgång erhållit Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt den nya lagen om investeringsfonder. Utgifterna för arbetet med att erhålla det nya tillståndet har kostnadsförts löpande.

Tillståndet kommer att förbättra möjligheterna att öka inflödet av kapital till fonden AMDT hedge och skapa förutsättningar för att starta nya planerade fonder.

Strax
Arbetet med att uppnå lönsamhet i Strax har högsta prioritet. En rad åtgärder har under perioden vidtagits för att reducera kostnaderna - bl a reducerat övertidsuttag i Straxs anläggningar - förbättrad logistik och ökad genomströmning av produkter i koncernens anläggningar i Taastrup utanför Köpenhamn, Oslo, Haugesund och Trondheim. Den grundläggande rörelsen i Strax visar under perioden successivt förbättrat resultat. Anläggningen i Taastrup dras dock fortsatt med problem.

Avtal har slutits med DnB för att stärka Straxs likviditet.

Arild Russ - ordförande i styrelsen för Push Development - valdes vid en extra bolagsstämma i januari till ny ledamot och tillika ordförande för styrelsen i Strax Service System AS.

Moderbolaget
Push Development ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 26 oktober valde en ny styrelse bestående av Clas Delin (nyval), Ulf Christiansson (omval), Carl-Johan Kjellander (omval), Lennart Olsson (omval) och Arild Russ (omval). Styrelsen bemyndigandes att intill nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om utgivande av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och/eller emission av aktier eller kombinationer därav, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 1.780.000 kronor. Bemyndigandet omfattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning enligt aktiebolagslagen.

Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut avvisade i början av december MNW-Music ABs begäran om skiljedom i tvist med Push Development AB (publ).

Resultat m m
Koncernens omsättning uppgick 1 - 2 kv. till 216 MSEK (158 MSEK), periodens resultatet efter beräknad skatt till -1,7 MSEK (2,7 MSEK) dvs. -1 öre per aktie (1,5 öre) beräknat på 178 miljoner aktier.

Moderbolagets omsättning uppgick 1 - 2 kv. till 20,2 MSEK (10,2 MSEK), periodens resultatet efter beräknad skatt till 7,0 MSEK (1,9 MSEK).

Det totala antalet aktier uppgick den 31 december 2006 liksom den 31 december 2005 till 178 miljoner och aktiekapitalet till 17,8 MSEK.

Resultat-, balansräkning, kassaflödesanalys och jämförelsetal för koncernen biläggs.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Nästa kvartalsrapport kommer att offentliggöras den 15 maj 2007.

Frågor besvaras av VD Carl-Johan Kjellander 070-796 14 38 och Arild Russ 070-1811415. Se även www.pushdevelopment.com, www.systematiska.se och www.straxservice.com.

Stockholm den 15 februari 2007
Styrelsen för Push Development AB (publ)


(För fullständig rapport se bifogad fil)