scan coin

KVARTALSRAPPORT 1 - 4 KV. 2006/2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 14:35 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46379

PUSH DEVELOPMENT: – KVARTALSRAPPORT 1 - 4 KV. 2006/2007

(NGM:PUSH)

· Resultatet efter skatt för perioden blev 48 MSEK, vilket motsvarar 27 öre per aktie
· Focus på att realisera tillgångar


Under det fjärde kvartalet har arbetet med att realisera tillgångarna i Systematiska Fonder och Strax fortsatt. Affären med Systematiska Fonder är avklarad och det återstår att realisera konvertibelt skuldebrev som ingick i affären.

I Strax AS återstår realisering av fordringar på sammanlagt 80 MSEK. Styrelsen har vid denna tidpunkt valt att värdera dessa till 50 öre per fordringskrona som ett förväntningsvärde på utfallet. Realiseringen beräknas vara slutförd vid årsskiftet. Denna bedömning har återspeglats i kvartalets redovisade resultat.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför kommer att ytterligare redovisas i nästa kvartalsrapport.

Vid den extra bolagsstämman den 25 juni gjordes kompletteringsval till styrelsen. Till nya ledamöter valdes Simon Hannus och Thomas Örwén. Ulf Christiansson utsågs därefter till styrelsens ordförande.

Thomas Örwén efterträder den 1 september Carl-Johan Kjellander som VD i bolaget.

Åtgärder för att förbättra moderbolagets likviditet prioriteras för att bereda möjligheter till nya affärer.

Resultat m m
Koncernens omsättning uppgick 1 - 4 kv. till 46.327 TSEK (f å 531.680 TSEK), periodens resultat efter beräknad skatt till 48.230 TSEK (förlust med 15.717 TSEK) dvs. 27 öre per aktie (förlust 9 öre) beräknat på 178 miljoner aktier. Det egna kapitalet uppgick till 97,2 MSEK dvs. 55 öre per aktie.

Moderbolagets omsättning uppgick 1 - 4 kv. till 34.374 TSEK (12.930 TSEK), periodens resultat efter beräknad skatt till 4.992 TSEK (4.220 TSEK).

Rapporten omfattar fyra kvartal av det förlängda verksamhetsåret som sträcker sig till 31 december 2007. Det totala antalet aktier uppgick den 30 juni 2007 liksom den 30 juni 2006 till 178 miljoner och aktiekapitalet till 17,8 MSEK.

Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och jämförelsetal för koncernen biläggs.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Push Development AB (publ) har förlängt sitt räkenskapsår till den 31 december 2007. Nästa kvartalsrapport kommer att offentliggöras den 10 oktober 2007.

Frågor besvaras av tillträdande VD Thomas Örwén 0735-110111 och styrelsens ordförande Ulf Christiansson 0708-475070. Se även www.pushdevelopment.com.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 23 augusti 2007

Ulf Christiansson
Styrelsens ordförande

Claes Delin
Styrelseledamot

Simon Hannus
Styrelseledamot

Carl-Johan Kjellander
Styrelseledamot, avgående VD

Thomas Örwén
Styrelseledamot, tillträdande VD

(För fullständig rapport se bifogad fil.)