Hebi Health Care AB

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 16:43 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46419

HEBI HEALTH CARE: KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Andra kvartalet
· Nettoomsättningen uppgick till 28,3 MSEK (0,2)
· Resultatet efter skatt uppgick till -24,8 MSEK (-39,1)
· Ny extern partner investerar 20 mUSD i insulinprojektet
· Omläggning av långfristiga lån kommer att frigöra 90 MSEK av moderbolagets likvida medel
· Leveransavtal har träffats med flera kunder och orderläget är gott

Första halvåret
· Nettoomsättningen uppgick till 45,7 MSEK (14,7)
· Resultatet efter skatt uppgick till -54,6 MSEK (-68,8)
· Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,04)

Nedan kommenteras de finansiella rapporterna, som bifogas i slutet av denna delårsrapport.


Kommentarer till utvecklingen för det andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen uppgick till 28,3 MSEK. Jämförelseårets nettoomsättning exklusive produktreturer uppgick till cirka 5,5 MSEK. Ökningen avser både Finkemi och Hygien. Omsättningen inom Finkemi uppgick till 14,0 MSEK (-) och inom Hygien till 14,2 MSEK (5,4). Rörelseresultatet förbättrades med 1,7 MSEK och uppgick till -14,3 MSEK (-18,0). De finansiella kostnaderna minskade med 10,6 MSEK främst på grund av minskade kursförluster. Resultatet efter skatt förbättrades med sammanlagt 14,3 MSEK till -24,8 MSEK (-39,1).


Kommentarer till utvecklingen för det första halvåret 2007 Koncernens nettoomsättning ökade till 45,7 MSEK (14,7). Ökningen avser främst Finkemi, som ökade till 23,1 MSEK (0,0). Hygienförsäljningen ökade med 7,8 MSEK till 21,6 MSEK (13,8). Koncernens rörelseresultat uppgick till -34,4 MSEK (-32,8). Uppstartskostnader inom Finkemi samt låga marginaler inom Hygien har påverkat rörelseresultatet negativt. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -54,6 MSEK (-68,8) och förbättringen kommer främst från minskade kursförluster.

Affärsområdet Finkemi redovisar en nettoomsättning på 23,1 MSEK (0,0) för halvåret och rörelseresultatet uppgick till -25,5 MSEK (-21,2). Kapacitetsutnyttjandet i produktionen har under perioden ökat gradvis. Marknadsaktiviteterna har inneburit att orderläget har varit bra, vilket har givit ökade intäkter. Fortsatt har dock förbrukningstalen, dvs. kostnaderna för förbrukat råmaterial och driftskostnader jämfört med producerad volym, varit höga på grund av att produktionen varit för låg. Produktionen och kapacitetsutnyttjandet har under perioden ökat och beräknas fortsatt komma att öka gradvis.

Hygien (Hebi Tex och del av Hebi Simco) redovisar en nettoomsättning på 21,6 MSEK (13,8) och rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-2,6). De tidigare aviserade bristerna i råvaruförsörjningen påverkar från april inte längre volymerna i Hebi Tex. Produktionen har ökat under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Nonwovenförsäljningen till externa kunder ökade till 18,9 MSEK (10,1). Föregående års försäljning av nonwoven var låg på grund av brister i råvaruförsörjningen. Försäljningen av våtservetter uppgick till 2,8 MSEK (3,7) och har minskat då exporten till Europa bortfallit. I stället satsar man på marknaden i Mellanöstern med omnejd.

Affärsområdet Läkemedel omsatte 1,0 MSEK (0,1) och rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-1,5). Försäljningen av cefalosporiner har påbörjats.

Övrig nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,7) och övrigt rörelseresultat till 6,2 MSEK (-7,5). Moderbolaget Hebi Health Care AB:s omsättning uppgick till 0,3 MSEK (0,7) och rörelseresultatet till -4,6 MSEK (-6,1).

Finansnettot uppgick till -20,2 MSEK (-36,0). Räntenettot uppgick till -18,7 MSEK (-18,8) och övrigt finansnetto till -1,6 MSEK (-17,2). Kursförlusterna har minskat med 21 MSEK.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -47,2 MSEK (-44,6), inklusive en ökning av rörelsekapitalet med 10,4 MSEK (-2,4). Ökningen i rörelsekapitalet hänför sig till försäljningsökningen.
Koncernens finansiella skulder minskade med 65,9 MSEK. Moderbolagets likvida medel har använts för minskning av checkkrediter i dotterbolag. Sammanlagt har koncernens likvida medel minskat från 197 MSEK till 83 MSEK och periodens kassaflöde uppgick därmed till -114 MSEK (-12).

De räntebärande skulderna uppgick vid kvartalets slut till 387 MSEK (452) och har minskat med 65 MSEK sedan början av innevarande år. Moderbolagets konvertibla skuldebrevslån uppgick till oförändrade 84 MSEK,varav 73 MSEK förfaller till betalning i april 2008. Säkerheter i form av inteckningar i anläggningstillgångar samt spärrade konton har lämnats för cirka 300 MSEK. Av koncernens likvida medel vid kvartalets utgång på 84 MSEK (197) var 81 MSEK (118) på spärrkonto för dotterbolagens skulder.

Koncernstruktur
Inga förändringar av koncernstruktur har genomförts under året. Under bildning varande Hebi Biotech, som ska bli ett dotterbolag till Hebi Raw, har träffat en överenskommelse med en extern part om ett kontant kapitaltillskott på 20 mUSD. Hebi Raw kommer att äga 60% av aktierna medan minoriteten får en ägarandel på 20%. Hebi Raws kapitaltillskott betalas genom apportemission.


Finansiering
Lånesyndikatet under ledning av National Bank of Egypt som bildades för finansiering av insulinprojektet, omläggning av Hebi Raws långfristiga skulder och övertagning av lån till Suez Canal Bank har bildats och förhandling pågår med deltagare i syndikatet. Efter att förhandling om fullteckning har slutförts kommer de ca 90 MSEK medlen som Hebi Health Care AB har pantsatt hos Suez Canal bank att släppas fria. Frisläppandet beräknas ske under hösten.


Tvister
Förhandlingar med italienska Orsa pågår fortsatt om betalning av köpeskilling för aktier i Hebi Tex och Hebi Tex krav på Orsa att betala förfallna fakturor.


Redovisningsprinciper och granskning
Denna rapport, som ej granskats av bolagets revisor, är upprättad i enlighet International Financial Reporting Standards, IFRS.


Notering och börskurser
Hebis B-aktier (Hebi B) och konvertibel 2003 (Hebi KVB) samt konvertibel 2006 (Hebi KV4B) noteras på NGM-Equity. Alla noteringar kan följas på på NGMs hemsida www.ngm.se.
Kalendarium 2007
- Kvartalsrapport 3 2007 - måndagen den 26 november 2007


Frågor om innehållet i rapporterna var vänlig kontakta Lennart Ericsson, vice verkställande direktör Telefon: 08 505 245 00
E-post: info@hebi.se
Se även www.hebi.se.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget Hebi Health Care AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 30 juni 2007, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.Stockholm 27 augusti 2007


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär