Fundior

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 10:07 CET

Kvartalsrapport i sammandrag (belopp inom parantes motsvarande period 2009) 
- Rörelsens intäkter var 0,65 Mkr (2,082 Mkr)
- Resultat efter finansiella poster var -1,602 Mkr (-1,027 Mkr)
- Resultat per aktie var -0,007 kr (-0,013 kr)
- Kassa och bank 0,815 Mkr (1,561 Mkr)
- Värdepapper med ett värde av ca 10 Mkr
- Etablering av nytt dotterbolag; Fundior Finans & Försäkring AB
- Koncernens bolag har erhållit en tydligare strategisk styrning och inriktning

Siffrorna i bokslutsrapporten har inte reviderats.


Verksamhet
Fundior AB (publ) är koncernens holdingbolag. Fundiors verksamhet består av två områden; Fastigheter och Finans & Försäkring. Styrelsen har beslutat att Bolaget skall sträva efter att bli en betydande aktör på den svenska fastighetsmarknaden.

Fastighetsverksamheten är i pågående drift i både Sverige och Finland. I Sverige äger Fundior 31,67 procent av ICT Norden Fastigheter AB (publ), som i likhet med Fundior är marknadsnoterad på AktieTorget. I Finland har Fundior som första fastighetsinvestering förvärvat tre ägarlägenheter och preliminäravtalat om ett köp av en affärslägenhet i Sibbostranden nära Helsingfors.

Fundior ska bygga upp en portfölj av hyresfastigheter. Den geografiska inriktningen är tätorter i svenska tillväxtregioner. De orter som Fundior investerar i ska kännetecknas av hög efterfrågan på hyreslägenheter, en diversifierad arbetsmarknad, bra kommunikationer och potential för en god framtida befolkningstillväxt. De fastigheter som Fundior förvärvar ska ha attraktiva lägen på respektive ort och inte kräva omfattande underhållsåtgärder.

Finans & Försäkringsverksamheten kommer att påbörjas så snart tillstånd från Finansinspektionen har erhållits. Denna del av verksamheten avser att omfatta inlåningsverksamhet och fond- och försäkringsförmedling.

Bolagets affärsplan löper enligt plan. Nettoresultat var negativt med 1.601.985 p.g.a. av kostnader hänförliga till det offentliga erbjudande som lämnades till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) i maj och för det arbete som nedlagds för den framtida affärsmodellen. Det nuvarande marknadsvärdet av detta innehav i ICT är ungefär 2 Mkr högre än bokfört värde i koncernbalansräkningen.

Väsentliga händelser under Q3 2010
Fundior begärde, den 2010-07-05 av ICT Norden Fastigheter AB:s styrelse att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om ett antal viktiga frågor som är viktiga för möjligheten för den framtida tillväxten i ICT. Den extra bolagsstämman avhölls den 2010-08-20. Fundior:s VD och styrelseordförande var närvarande på ICT:s extra bolagsstämma.

Fundior AB har etablerat ett nytt dotterbolag, Fundior Finans & Försäkring AB (org.nr 556819-6389), med ett aktiekapital på 10.915.050 kronor. Bildandet av Fundior Finans & Försäkring AB skedde genom en apportemission av samtliga Fundiors 13 643 812 innehavda aktier i ICT Norden Fastigheter AB (publ). Denna transaktion innebär att Fundior Finans & Försäkring AB nu äger 31,67% av ICT: s totala aktiekapital.

Aktiemarknadsnämnden har 2010-08-23 gett sitt godkännande för denna transaktion och medgett undantag från budplikt med anledning av ovan nämnda transaktion. Aktiemarknadsnämnden anser att överlåtelsen inte på något sätt förändrar Fundiors koncernmässiga ägarandel i ICT. Aktiemarknadsnämnden anser även att i likhet med vad som har gällt för Fundior så skall även det nybildade dotterbolaget ha möjlighet att förvärva ytterligare fler aktier i ICT utan att budplikt uppkommer.

Väsentliga händelser efter perioden
Inga väsentliga händelser.

Framtidsutsikter
Bolaget har påbörjat processen för att ansöka om inlåningstillstånd från Finansinspektionen. Bolaget har även för avsikt att lansera räntebärande skuldebrev (obligationslån) under Q4 2010 för framtida investeringar. Bolagets resultatprognos för 2011 kommer att göras efter Q4-2010.

Fundior koncernens bolag och strategi
Fundior Fastighetsfond 1 AB (publ) är Fundiors första dotterbolag som är verksam inom fastighetssektorn i Sverige. Det finns planer att i framtiden etablera ett antal dotterbolag med syfte att vart och ett av dem skall fokusera på en viss sorts fastigheter eller på fastigheter i ett specifikt geografiskt läge. Fundior Fastighetsfond 1 AB (publ) förhandlar för närvarande om ett flertal fastighetsförvärv (vart och ett av dem med ett förvärvsvärde på mellan 30 till 200 miljoner kronor). Bedömningen är att Bolaget kommer att slutföra sitt första fastighetsförvärv under Q1 2011.

Fundiors finska Dotterbolag heter Fundior Omistusasunnot Oy. Bolaget har förvärvat sin första ägarlägenhet i Finland och målet är att öka förvärvstakten så att bolagets totala antal ägarlägenheter uppgår till över 100 stycken i slutet av 2011. Detta innebär att den totala investeringen i ägarlägenheter i Finland kommer att uppgå till mellan 25-30 miljoner euro.

Fundior Finans & Försäkring AB bildades för att stödja koncernens finansiella behov i fastighetssektorn. Förutom kapitalanskaffning rörande fastighetsinvesteringar så kommer Fundior också att använda sin kompetens inom den finansiella sektorn för att utveckla kapital- och pensionsförsäkringar. Dessa produkter och tjänster kommer att erbjudas till den kundbas som finns inom koncernens inlåningsverksamhet, men även till övriga potentiella kunder.

Fundior Finans & Försäkring AB kommer under Q4 2010 att ansöka om tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inlåningsverksamhet samt tillstånd för fond- och försäkringsförmedling. Dessa nya tjänster är planerade att lanseras under Q1 2011. Bolaget kommer att erbjuda högräntesparkonton under bifirma Fundior Finans. Fond- och försäkringsförmedlingstjänster kommer att erbjudas under bifirma Fundior Försäkring.

I inlåningsverksamheten är målet att ha 5.000 kunder i slutet av 2012. Om man antar att en genomsnittlig deposition skulle vara 30.000 SEK, skulle det innebära att den totala inlåningen på inlåningskontot skulle kunna uppgå till 150.000.000 SEK. Dessa medel kommer att investeras genom att de lånas ut till Fundiorgruppens företag som investerar medlen i fastigheter. Den interna räntan mellan Fundiors koncernbolag kommer att vara 1-2 procent högre än den genomsnittliga räntan som betalas till kunderna. Lånen mellan koncernbolagen säkras, om möjligt, av en sekundär inteckning i fastigheterna. Första inteckning lämnas till banken för deras lånefinansiering.

Fundior har en stark kompetens och erfarenhet inom försäkrings- och fondmäkleri. Bolagets VD Reijo Kirstua har arbetat över 20 år i denna bransch. Vi kommer att egenutveckla kapital- och pensionsförsäkringsprodukter tillsammans med ett EEA-licensierat livbolag. Försäkringskunderna kommer att kunna använda ledande online-handelsplattformar för att kunna handla med värdepapper på en global marknad. Handeln kommer att kunna ske med aktier, börshandlade fonder och traditionella fonder.

Ett brett utbud av strukturerade produkter som kapitalskyddade indexlån kommer också att finnas tillgängliga via dessa produkter. Utöver detta kommer Fundior att senare kunna erbjuda andra försäkringsprodukter som livförsäkring och sjukvårdsgarantier. Dessa försäkringar kommer att erbjudas, över gränserna, i Sverige och Finland och internationellt via försäkringsmäklare.

Likviditet
Fundior:s kassa och bank uppgick per balansdagen den 2010-09-30 till 815.867 kronor. Dessutom finns det värdepapper i form av ICT-aktier med ett värde som uppgick till ca 10 Mkr.

Eget kapital
Bolagets eget kapital per 2010-09-30 var 11.607.144 kronor. Eget kapital per 2009-09-30 var negativt 5.267.427 kronor.

Fundior AB-aktien
Fundior AB-aktien är noterad på AktieTorget. Totala antalet aktier var 224.482.051 st. per 2010-09-30. Aktiens kurs per den 2010-09-30 var 0,09 kronor jämfört med 0,15 kronor per den 2009-12-30. Fundior har utsett Sedermera Fondkommission AB som likviditetsgarant i bolagets aktie.

Bokslutsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

Styrelse och VD
Mattias Karlsson (ordförande), Arto Leino och Reijo Kirstua (tillika VD).

Revisor
Åke Jansson från revisionsbolaget BDO Stockholm AB, har varit Fundior AB:s revisor.

Personal
Fundior AB:s personal per den 2010-09-30 var 1 person, VD Reijo Kirstua. Företaget har påbörjat en rekryteringsprocess med målsättning att anställa 2-3 personer som skall arbeta med företagets tjänster inom finansservice.

Nästa resultatrapport
Bokslutskommuniké 2010 publiceras den 2011-02-14.

Stockholm den 1 november 2010

Fundior AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Reijo Kirstua
VD, Fundior AB (publ)
Tel: 08-551 106 10
E-post: reijo.kirstua@fundior.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fundior Delårsrapport Q3 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Fundior

Om Fundior
Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier.