Tricorona AB

Kvartalsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 09:32 CET

FÖR PERIODEN 2003-01-01 till 2003-09-30
* Koncernens omsättning för perioden uppgick till 11,4 mkr (1,mkr).
* Koncernens omsättning för kv. 3 uppgick till 10,6 mkr (0,4mkr).
* Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till -
10,0 mkr (- 19,5 mkr).
* Koncernens resultat efter skatt för kv. 3 uppgick till - 4,1
mkr (0,3 mkr).
* Resultat per aktie för perioden uppgick till - 0,50 kr (- 0,99
kr).
* Emission av konvertibelt förlagslån i augusti tecknades till
15,2 mkr.
* Prognos om förbättrat resultat för kvartal fyra och positivt
resultat för år 2004.

FINANSIELL INFORMATION

Koncernresultat kvartal 1-3
Koncernens omsättning för perioden januari-september uppgick till 11,4
mkr (1,2 mkr). Rörelseresultatet för perioden blev en förlust på - 5,8
mkr (- 19,0 mkr). Resultatet efter skatt blev - 10,0 mkr (- 19,5 mkr),
vilket motsvarar 0,50 kr per aktie.

Koncernresultat kvartal 3
Koncernens omsättning för perioden juli-september uppgick till 10,6 mkr
(0,4 mkr). Rörelseresultatet för perioden blev en förlust på - 1,2 mkr
(0,7 mkr). Resultatet efter skatt blev - 4,1 mkr (0,3 mkr). I resultatet
ingår jämförelsestörande kostnader (bl. a. emissionskostnader) på
sammanlagt 0,9 mkr samt nedskrivning av marknadsnoterade aktier med 2,7
mkr.

Finansiell ställning
Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 47 % (68 %).
Likvida medel uppgick till 7,2 mkr (1,8 mkr). Koncernens egna kapital
uppgick till 49,8 mkr (57,2 mkr) och substansvärdet per aktie var 2,50
kr (2,86 kr). Räntebärande skulder uppgick till cirka 33 mkr (17 mkr),
varav 13,4 mkr utgörs av ett konvertibelt förlagslån med 2 % ränta och
förfall år 2009 samt 15,2 mkr av ett konvertibelt förlagslån med 7 %
ränta och förfall år 2007. Efter full konvertering uppgår det egna
kapitalet till 78 mkr vilket ger 2,77 kr per aktie.

Emission av konvertibelt förlagslån
Under augusti genomfördes en emission av ett konvertibelt förlagslån med
företräde för Tricoronas aktieägare. Totalt tecknades konvertibler för
15,2 mkr. Antalet aktier i Tricorona kommer efter registrering att uppgå
till 26,6 miljoner. Vid full konvertering kommer antalet aktier att
uppgå till cirka 35 miljoner.

AFFÄRSOMRÅDE - METALLVÄRDEN-GRUPPEN

Förvärv av rörelsen i M. V. Metallvärden
Tricorona förvärvade vid halvårsskiftet rörelsen i bolaget M.V.
Metallvärden AB. Metallvärdens affärsidé är att erbjuda den
metallurgiska industrin i norra Europa service i form av
råvaruleveranser, främst återvunna metaller samt därtill hörande
transporter och tjänster.

Förvärv av Svenska Metallbörsen AB
Tricorona förvärvade vid halvårsskiftet 91 % av aktierna i Svenska
Metall Börsen AB. Förvärvet finansierades genom en riktad emission av
aktier i Tricorona Mineral. Svenska Metall Börsen har tre
verksamhetsområden; mäkling av termins- och optionskontrakt,
konsulttjänster i hur man använder denna typ av marknads- och
informationstjänster kring denna marknad. Svenska Metall Börsen har
enligt lagen om värdepappersrörelse tillstånd att bedriva
mäkleriverksamhet, och har ansökt om utökat tillstånd hos
Finansinspektionen för att kunna utföra handel i egen räkning.

Förvärv av Svensk Kraftmäkling AB
Tricorona Mineral AB förvärvade i augusti samtliga aktier i
mäklarbolaget Svensk Kraftmäkling AB, SKM. Förvärvet finansierades genom
en riktad emission av aktier i Tricorona Mineral samt en kontantandel.
SKM:s affärsidé är att vara en av de ledande mäklarna av el i den
avreglerade nordiska kraftmarknaden. Bolaget har dessutom planer på att
uppnå motsvarande position i de kommande marknaderna för väderderivat,
elcertifikat och utsläppsrättigheter.

Samlande affärsidé för Metallvärden-Gruppen
Den gemensamma affärsidén för de nyligen förvärvade Metallvärden AB,
Svenska Metall Börsen AB och Svensk Kraftmäkling AB är att erbjuda
metallurgisk och annan industri i norra Europa service i form av ett
stort urval av råvaror, främst sekundära, samt råvaruprissäkringar och
liknande tjänster.

Omsättningen för affärsområde Metallvärden-Gruppen under perioden juli-
september uppgick till 10,5 mkr. Resultat efter skatt blev 0,7 mkr (SKM
medräknat fr.o.m. augusti). Detta är något bättre än prognostiserat
trots att marknaderna ej har varit gynnsamma för något av företagen.

AFFÄRSOMRÅDE MINERAL

Woxna Graphite AB
Tricorona Mineral tecknade i mars avtal med ett världsledande företag
inom grafitområdet, Timcal Graphite & Carbon Ltd om ett långtgående
samarbete med målsättningen att utveckla högren grafit som kan användas
vid tillverkning av högeffektsbatterier och bränsleceller. Samarbetet
med Timcal samt erhållandet av ett utökat miljötillstånd för
framställning av högren grafit säkerställer att de investeringar som
gjorts i Woxna Graphites anläggning vid Kringelgruvan tillvaratas och
att produktionen på sikt kan återupptas.

Resultat för Woxna Graphite
Woxna Graphite:s försäljning från befintligt lager uppgick under
perioden till 0,2 mkr (0,9 mkr). Resultatet efter finansiella poster
uppgick till - 3,1 mkr (- 8,9 mkr). Från och med räkenskapsåret 2003
tillämpas produktionsberoende avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar i dotterbolaget Woxna Graphite. Med hänsyn till
att verksamheten ligger i malpåse görs ingen avskrivning under
avbrottstiden. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört
med föregående år.

NOMINERINGSKOMMITTÉ
I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma innevarande år skall en
nomineringskommitté utses i samband med tredje kvartalsrapport. Således
har Lars Ransgart, Thomas Örwén och Gunnar Ek från Aktiespararnas
Riksförbund utsetts att inför nästa ordinarie bolagsstämma lägga fram
förslag på styrelseledamöter och styrelsearvoden. OM Stockholms Fondbörs
nya regler för styrelserepresentation kommer då att följas.

NYTT HUVUDKONTOR
Vid ordinarie bolagsstämma 2003 beslutades att ändra bolagets säte från
Göteborg till Stockholm. Ny adress är Observatoriegatan 23, Box 70 426,
SE-107 25 STOCKHOLM. Telefon 08-30 86 10 och fax 08-30 86 17.

PROGNOS OM FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH POSITIVT RESULTAT 2004
Omstruktureringen av Tricorona Mineral fortsätter i enlighet med den
plan som redovisats i prospektet till den under augusti månad genomförda
företrädesemissionen. På grund av en lägre teckningsgrad än förväntat,
kommer dock takten i förändringsarbetet att vara lägre än planerat.

För kvartal fyra bedöms att rörelseresultatet kommer att ytterligare
förbättras jämfört med resultatet för kvartal tre. För verksamhetsåret
2004 bedöms bolaget kunna redovisa ett positivt resultat.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2003 tillämpas produktionsberoende
avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i dotterbolaget Woxna
Graphite. Med hänsyn till att verksamheten ligger i malpåse görs ingen
avskrivning under avbrottstiden. I övrigt är redovisningsprinciperna
oförändrade jämfört med föregående år.

Revision
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTERING
Bokslutskommuniké: Februari 2004.

Stockholm den 28 oktober 2003.
Styrelsen i Tricorona Mineral AB

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Björn
Grufman, telefon 08-545 426 30 eller styrelsens ordförande Lars
Ransgart, telefon 08-463 33 61.