Tricorona AB

Kvartalsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 08:56 CEST

* Koncernens omsättning för perioden uppgick till 30,0 mkr (11,4 mkr).
* Koncernens omsättning för kvartal tre uppgick till 7,9 mkr (10,6 mkr).
* Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 0,3 mkr (-10,0 mkr).
* Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 mkr (-5,8 mkr)
* Koncernens resultat efter skatt för kvartal tre uppgick till 0,1 mkr (-4,1 mkr).
* Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 kr (-0,50 kr).
* Prognos för positivt resultat för helåret 2004.
* Mycket kraftig omsättnings- och vinstökning förutspås för 2005.


FINANSIELL INFORMATION

Koncernresultat kvartal 1-3
Koncernens omsättning för perioden januari-september uppgick till 30,0 mkr (11,4 mkr). Resultatet efter skatt blev 0,3 mkr
(-10,0 mkr), vilket motsvarar 0,01 kr per aktie.

Koncernresultat kvartal 3
Koncernens omsättning för perioden juli-september uppgick till 7,9 mkr (10,6 mkr). Resultatet efter skatt blev 0,1 mkr (-4,1 mkr).

Finansiell ställning
Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 48 % (47 %). Likvida medel uppgick till 1,9 mkr (7,2 mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 50,0 mkr (49,8 mkr) och substansvärdet per aktie var 1,87 kr (2,50 kr). Räntebärande skulder uppgick till cirka 33 mkr (33 mkr), varav 13,4 mkr utgörs av ett konvertibelt förlagslån med 2 % ränta och förfall år 2009 samt 15,2 mkr av ett konvertibelt förlagslån med 7 % ränta och förfall år 2007. Vid full konvertering uppgår det egna kapitalet till 79 mkr, motsvarande 2,24 kr per aktie.


AFFÄRSOMRÅDE METALLVÄRDEN

Resultat för affärsområde Metallvärden
Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 29,4 mkr (10,8 mkr) och för kvartal tre till 7,9 mkr (10,6 mkr). Rörelseresultat för perioden blev 2,6 mkr (0,6 mkr) och för kvartal tre 1,4 mkr (0,6 mkr).

M. V. Metallvärden AB
Metallvärdens affärsidé är att erbjuda den metallurgiska industrin i norra Europa service i form av råvaruleveranser, främst återvunna metaller samt därtill hörande transporter och tjänster. De höga prisnivåerna för återvunna metaller synes vara bestående. Under tredje kvartalet har prisnivåerna stärkts ytterligare något och exporten till fjärran östern åter ökat. Denna utveckling gynnar ej Metallvärden som ej är verksam inom denna typ av export. Trots detta har en något förbättrad resultatutveckling kunnat åstadkommas.

Svenska Metall Börsen
Svenska Metall Börsen (SMB) är ett eget resultatområde som juridiskt ingår i Svensk Kraftmäkling AB. SMB:s affärsidé är att erbjuda industrin i norra Europa service genom riskhanterings-, analys- och informationstjänster inom råvaruområdet. SMB arbetar som mäklare av termins- och optionskontrakt på de internationella råvarubörserna samt som rådgivare åt industriella kunder i frågor som rör prissäkring.

De i många fall rekordhöga prisnivåerna på råvaror gör att intjäningsförmågan ökar något, å andra sidan försvåras möjligheterna att ge korrekta och genomanalyserade prognoser för framtiden. Den i vissa avseende överhettade marknaden blir svårbedömd och goda beslutsunderlag saknas. Detta till trots har en förbättring av resultatet noterats för SMB.

Svensk Kraftmäkling AB
Svensk Kraftmäkling AB är en av nordens ledande mäklare inom den nordiska elmarknaden.

Den finansiella elmarknaden har, jämfört med tidigare år, fortsatt att ligga på en relativt låg nivå, även om vissa volymökningar inträtt den senaste månaden. Svensk Kraftmäkling har dock genom sina satsningar på andra produkter såsom el-certifikat, utsläppsrättigheter och konsulttjänster lyckats behålla såväl omsättning som tillfredsställande lönsamhet.


AFFÄRSOMRÅDE MINERAL

Woxna Graphite AB
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,5 mkr (-3,0 mkr). En viss försäljning av befintligt lager har gjort att kostnaderna för att hålla gruvan i malpåse har kunnat reduceras något.

I enlighet med beslutet under räkenskapsåret 2003 tillämpas produktionsberoende avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i dotterbolaget Woxna Graphite, innebärande att, med hänsyn till att verksamheten ligger i malpåse, ingen avskrivning görs under avbrottstiden. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med tidigare år.

De olika forskningsprojekten fortskrider som planerat bl.a. inom ramen för ett MISTRA-projekt i vilket Woxnas samarbete med Timcal Graphite & Carbon Ltd syftar till framställning av högren grafit.

St 1 Sweden AB
Det av Tricorona till 30 % ägda intressebolagets utveckling fortskrider enligt plan. De första automatstationerna i distributionskedjan för lågprisbränsle invigdes i mitten av oktober. Bolaget siktar på att ha 15 - 20 automatstationer i drift vid årsskiftet och ett hundratal stationer inom ett par tre år i Sverige.


FÖRVÄRV AV CARBOMAX AB
Efter rapportperiodens utgång har avtal tecknats om förvärv av Carbomax AB. Carbomax beräknas under innevarande år omsätta drygt 330 mkr med god vinst. Förvärvet förutsätter godkännande på en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 2 november.


PROGNOS OM POSITIVT RESULTAT
Företagets expansionsstrategi ligger fast och det nyligen aviserade förvärvet av Carbomax AB, är det första och största av ett antal planerade förvärv. Styrelsen bedömer att detta kommer att leda till en kraftigt ökad omsättning och väsentligt förbättrat resultat för verksamheten under 2005. Resultatet för hela verksamhetsåret 2004 bedöms bli positivt.


NOMINERINGSKOMMITTÈ
I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma i maj innevarande år har en nomineringskommitté utsetts. Kommittén leds av styrelsens ordförande Lars Ransgart. I kommittén ingår dessutom Robert Idegren, nuvarande ägare till Carbomax AB, som efter förvärvet av Carbomax kommer att vara en av huvudägarna i Tricorona. John Örtengren, Aktiespararna utgör den tredje representanten i nomineringskommittén.


EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Extra bolagsstämma kommer att hållas den 2 november kl. 16.00 på Piperska Murens Konferens & Festvåningar, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm. Handlingar för bolagsstämman återfinns på Tricoronas hemsida från och med den 26 oktober.


REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, dock har Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda börjat tillämpas. Tillämpningen av den nya rekommendationen har inte haft någon påverkan på periodens pensionskostnad.

Revision
Denna rapport har inte blivit föremål för granskning av bolagets revisor.


KOMMANDE RAPPORTERING
Bokslutskommuniké: 28 februari 2005

Stockholm den 26 oktober 2004.
Styrelsen i Tricorona AB

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Björn Grufman, telefon 08-545 426 30 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart, telefon 08-463 33 61.

Se även bolagets hemsida: www.tricorona.se.
Organisationsnummer 556332-0240.