MiniDoc AB

Kvartalsrapport

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2003 08:41 CET

JULI - SEPTEMBER 2003

Verksamheten i sammandrag

· Intressebolaget Etrials Worldwide genomförde i augusti 2003 en nyemission på USD 2 miljoner samt omförhandlade skulder på över USD 1 miljon.

· MiniDoc konverterade ett förlagslån på ca USD 270 000 till 508 770 preferensaktier i Etrials Worldwide och äger därmed 6,6 miljoner aktier motsvarande 31,6 % i bolaget.

· Efter rapportperiodens utgång har MiniDoc beslutat om att nedsätta aktiekapitalet med 90 % och att under november genomföra en företrädesemission på maximalt 7,4 Mkr till kurs 10 öre per aktie.

Verksamheten
MiniDocs viktigaste innehav är Etrials Worldwide som bildades i januari 2003 genom en sammanslagning av MiniDocs amerikanska dotterbolag Araccel och den amerikanska kon-kurrenten Etrials. Etrials Worldwide med 72 anställda har huvudkontor i USA och dotterbolag i England. MiniDoc äger 6 086 548 stamaktier och 508 770 preferensaktier i Etrials Worldwide, motsvarande 31,6 % av aktiekapitalet före utnyttjande av utestående teckningsoptioner.

Styrelsen i Etrials Worldwide arbetade under en längre tid mycket intensivt för att skaffa kapital till bolaget och på grund av den finansiella osäkerheten beslutade MiniDocs styrelse att i bokslutet för 2002 inte åsatta aktierna i bolaget något värde. Nedskrivning gjordes även av en fordran på Etrials Worldwide om ca 2,4 Mkr. Detta fick till följd att det egna kapitalet i MiniDoc var förbrukat per den 31 december 2002. Styrelsen upprättade därför en kontrollbalansräkning per den 28 februari 2003. Vid den ordinarie bolagsstämman 20 maj beslutades dock att bolaget inte skulle träda i likvidation.

Under det andra kvartalet tecknades ett avtal mellan MiniDoc och Etrials Worldwide enligt vilket MiniDoc har rätt till provision på försäljning i Europa åt Etrials Worldwide.

Väsentliga händelser under delårsperioden
I slutet av augusti lyckades Etrials Worldwide genomföra en nyemission på ca USD 2 miljoner fördelat på ca 2 miljoner preferensaktier till kurs USD 1. Av emissionen tecknades USD 0,5 miljoner av Infologix, som är största aktieägare i MiniDoc. Aktierna är garanterade en årlig utdelning motsvarande 5 % som utbetalas i form av nya preferensaktier. Tillsammans med dessa aktier utgavs även optioner att teckna knappt 400 000 aktier till kurs USD 0,01. Vidare utgav bolaget optioner att teckna 1 000 000 aktier till kurs USD 1,66.

Parallellt med nyemissionen omförhandlade Etrials Worldwide lån på över USD 1 miljon. I samband med detta konverterade MiniDoc ett förlagslån på ca USD 270 000 till 508 770 preferensaktier i Etrials Worldwide, vilket innebär att MiniDoc äger ca 6,6 miljoner aktier motsvarande 31,6 % av aktiekapitalet före utnyttjande av ovannämnda optioner samt utestående personaloptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner skulle ägarandelen bli ca 23 %.

Under perioden januari-september 2003 uppgick Etrials Worldwides omsättning till USD 5,4 miljoner med en förlust efter finansnetto på USD 3,0 miljoner. Orderstocken per den 30 september uppgick till USD 12,1 miljoner vilket kan jämföras med USD 3,2 vid årets början. Bolaget hade 72 anställda vid kontoren i USA och England, en minskning med 36 personer från årets början.

Holistik med säte i Umeå har sex anställda. Omsättningen under perioden januari-september 2003 uppgick till 3,2 Mkr med ett nollresultat. MiniDoc äger 3 % av aktiekapitalet i Holistik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vid en extra bolagsstämma i MiniDoc den 23 oktober framlades en kontrollbalansräkning per den 30 september som visade att bolagets eget kapital uppgick till minst hela det registrerade aktiekapitalet och mot den bakgrunden beslöts att bolaget inte skulle träda i likvidation. Vidare beslöts att sätta ned aktiekapitalet med 90 % till ca 740 tkr genom minskning av aktiens nominella belopp från 1 krona till 10 öre utan återbetalning till aktieägarna.

Stämman beslöt vidare att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget 7,4 Mkr före emissionskostnader. Varje befintlig A- eller B-aktie ger rätt att teckna 10 nya B-aktier till kurs 10 öre. Avstämningsdag blir den 4 november och teckning skall ske under perioden 10-21 november. Maximalt kan 73 974 940 nya B-aktier komma att utges. Ingen handel med teckningsrätter kommer att organiseras.

Slutligen beslöt stämman att efter genomförd nyemission genomföra en sammanläggning av aktier (s k omvänd split) så att 100 aktier blir 1 ny aktie med ett nominellt värde om 10 kr. Denna sammanläggning beräknas komma att ske under det första kvartalet 2004.

Emissionslikviden skall användas för att dels återbetala det under fjolåret utgivna konvertibla förlagslånet om 3,54 Mkr liksom en del övriga skulder, dels stärka bolagets likviditet. Ett konsortium av aktieägare garanterar att emissionen tecknas till minst 60 %, d v s minst 4,5 Mkr. Bolaget behöver inte betala någon ersättning för denna garanti.

Framtida utveckling
Under 2004 förutses fortsatta intäkts- och resultatförbättringar för såväl Etrials Worldwide som Holistik.

Resultat och finansiell ställning samt kassaflöde
Omsättningen för MiniDoc AB under det tredje kvartalet 2003 uppgick till 0,04 Mkr (året innan 0,1 Mkr), främst genom uthyrning av elektroniska dagböcker. Resultatet efter finansiella poster blev -0,3 Mkr (-122,9 Mkr). Kassaflödet uppgick till 0,0 Mkr.

Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick per den 30 september till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
Antalet utestående aktier uppgick till 7 397 494 vid rapportperiodens utgång (7 397 494).

Personal
Vid slutet av perioden var antalet heltidsanställda 0. All verksamhet sker på konsultbasis.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommunikén för helåret 2003 kommer att publiceras den 18 mars 2004.

För mer information var vänlig kontakta VD Per Egeberg, tel 070-593 34 87, eller styrelsens ordförande Lars Lindgren, tel 08-678 14 50. Besök gärna bolagets hemsida www.minidoc.se.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Samma årsredovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Stockholm den 4 november 2003
MiniDoc AB (publ)
Styrelsen

MiniDoc AB är delägare i två företag som arbetar med system för elektronisk datainsamling i samband med kliniska prövningar respektive attityd- och marknadsundersökningar. Bolaget är betydande aktieägare i amerikanska Etrials Worldwide, Inc. (www.etrials.com) samt har ett mindre aktieinnehav i svenska Holistik AB (www.holistik.se). Sedan den 1 juli 2003 handlas MiniDocs B-aktier inofficiellt på Nordic OTC under symbolen MDOC B.