Jernhusen AB

Kvartalsrapport 2006 för Jernhusen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 17:12 CET

Stark marknad, genomförd refinansiering och fortsatt renodling.

”Under kvartal 3 har vi refinansierat verksamheten till bra villkor vilket förbättrar vår konkurrenskraft” säger Per Berggren, Verkställande direktör för Jernhusen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 144 (137) MSEK , finansnettot har förbättrats kraftigt och fastighetsbeståndet uppvisar en värdeuppgång på 3,1 procent.”

”Järnvägssektorn och detaljhandeln växer kraftigt vilket leder till ökad efterfrågan på våra verkstadslösningar samt affärskoncept i stationerna. En fortsatt stark fastighetsmarknad med lägre direktavkastningsnivåer påverkar också värdet på våra fastigheter och möjligheterna till renodlingen av verksamheten positivt”, avslutar Per Berggren.

* Hyresintäkterna uppgick till 572 (584) MSEK. Minskningen gentemot föregående år beror främst på inlösen av ett hyreskontrakt under första kvartalet 2005.
* Resultatet efter finansiella poster, före realiserade och orealiserade värdeförändringar, var något högre än föregående år och uppgick till 144 (137) MSEK.
* Periodens resultat uppgick till 301 (366) MSEK. Minskningen gentemot föregående år beror främst på högre positiva värdeförändringar under motsvarande period 2005.
* Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgick per den 30 september till 7 500 (7 175 vid årsskiftet) MSEK. För jämförbart fastighetsbestånd vid årsskiftet har värdet ökat med 3,1 (3,7) %.
* Investeringarna uppgick till 417 (335) MSEK. De största pågående projekten är ombyggnaden av fastigheten Blekholmen 3 (Klarabergshuset) i centrala Stockholm och nybyggnad av ett kontorshus i Sundbyberg.
* De under perioden avtalade fastighetsförsäljningarna uppgick till 118 (537) MSEK. Köpeskillingen för frånträdda fastigheter uppgick till 302 (537) MSEK.

Renodlingen av verksamheten förväntas fortsätta. Resultatet efter finansiella poster prognostiseras för helåret vara i nivå med föregående år.

För mer information kontakta:
Per Berggren, Verkställande direktör. 08-410 626 01
Anders Bäck, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och finansdirektör 08-410 626 03