IBS AB

Kvartalsrapport april-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 09:29 CEST

·Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet blev -34mkr, vilket är 30 mkr bättre än föregående år (-64 mkr).

·Programvaruintäkterna ökade under andra kvartalet med 5% jämfört med samma period föregående år.

·Rörelsekostnaderna under kvartalet minskade med 18%jämfört med samma period föregående år.

·En försiktig återhämtning i investeringsklimatet har kunnat skönjas i ett flertal länder.

·Prognosen för helåret 2003 är oförändrad, d.v.s. resultatet efter finansiella poster bedöms bli positivt under förutsättning att inga väsentliga försämringar av marknaden sker.

Informationstillfällen
· Kvartalsrapport för perioden juli-september publiceras den 24 oktober. · Bokslutskommuniké för helåret 2003 publiceras den 29 januari 2004.

Solna den 22 juli 2003
Magnus Wastenson
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
VD Magnus Wastenson tel. +46 70 627 2515, magnus.wastenson@ibs.se eller Finansdirektör Per-Arne Sendrén, tel. +46 70 627 2360, per-arne.sendren@ibs.se