Lightlab AB

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 10:02 CEST

LIGHTLAB: KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003

* En första prototyp färdig i Taiwan

* Riktad emission tillför bolaget 1,5 MSEK

* Resultatet för perioden uppgick till ?2,7 MSEK
(- 5,4 MSEK) och följer ekonomisk plan

* VD i LightLab Asia tecknar 1 miljon B-aktier i kvittningsemission


Detta är LightLab AB (publ)

LightLab AB (publ) är ett göteborgsbaserat innovationsföretag som har utvecklat en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver.

LightLabs affärsidé är att utveckla miljövänlig ljusteknik och göra det möjligt för aktörerna på belysningsmarknaden att stärka värdet på sina varumärken genom att använda LightLab-teknologin. Strategin går ut på att bygga vidare på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. LightLab skall inte självt tillverka lampor utan aktivt bidra till att miljövänlig ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden.

Företaget, grundat 1996, är sedan 2000 noterat på NGM Equity-listan och har nära 4.300 aktieägare.


LightLab under första kvartalet 2003

LightLab har under det första kvartalet fokuserat arbetet på att ta fram en prototyp i LightLab Asia i Taiwan. Genom en ny ansvarsfördelning och organisationsstruktur inom koncernen tillvaratas projektets kommersiella potential på bästa sätt.

Viktiga händelser

* Tekniköverföring till Taiwan och färdigställande av en egen tillverkningslinje för prototyper
För att kunna fortsätta utvecklingsarbetet och samtidigt på ett mer ändamålsenligt sätt hantera tillgängliga ekonomiska medel beslöts under hösten att fokusera den fortsatta teknikutvecklingen till dotterbolaget LightLab Asia i Taipei, Taiwan, under ledning av dess VD Mike Chong.

Tekniköverföringen från Sverige till Taiwan är klar och har genomförts snabbt och effektivt. Den kunskap och erfarenhet som byggts upp inom LightLab används nu i den fortsatta utvecklingen. Sedan december 2002 har en struktur för stöd av utvecklingsarbetet i Taiwan etablerats under ledning av Dr. Qiu-Hong Hu, anställd inom LightLab i Sverige sedan hösten 2001. Hu är också verksam vid Chalmers.

Prototypanläggningen i LightLab Asia blev färdig i februari i år, vilket innebär att LightLab nu kan lyspulverbelägga, lacka och aluminisera anoder och tillverka katoder samt även sätta samman och testa lampor i egen regi.

* Prototypen
En första prototyp av den kvicksilverfria lågenergilampan har nyligen färdigställts i bolagets egen anläggning i Taiwan. Den framtagna prototypen har en ljusintensitet om 200 till 250 lumen. Prototypens övriga egenskaper och prestanda utvärderas för närvarande för att ge ett beslutsunderlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Det kommande arbetet syftar till att vidareutveckla prototypen mot en stabil och mer robust struktur som krävs för industriell tillverkning. Närmast kommer mindre provserier att tillverkas för att kunna påbörja kontinuerliga tester. En industriell prototyp beräknas kunna presenteras i slutet av året. Förberedelser inför en serietillverkning sker parallellt.


* Riktad emission
Styrelsen för LightLab AB beslutade vid mötet den 27 februari, med stöd av det bemyndigande som aktieägarna lämnade vid extra bolagsstämma i december 2002, att genomföra en nyemission. Syftet med emissionen var att på kort tid och till låg kostnad säkra kapitalförsörjningen fram till den tidpunkt då prototypen beräknades vara klar och utvärderad.

Nyemissionen omfattade högst 3 miljoner B-aktier och skedde till en begränsad krets aktieägare och andra finansiärer. Emissionskursen bestämdes till 49 öre per aktie, vilket överensstämde med vid beslutstillfället aktuell marknadskurs. Emissionen fulltecknades och LightLab tillfördes således knappt 1,5 MSEK. Med tanke på LightLabs finansiellt utsatta läge och den höga risken kombinerades aktieemissionen med en emission av teckningsoptioner. För varje tecknad och betald B-aktie erhölls vederlagsfritt en option att under tiden till och med den 28 februari 2005 teckna ytterligare en B-aktie till kursen 70 öre.

Emissionen riktades delvis till personer i bolagets ledning och styrelse. I denna del krävs godkännande av bolagsstämma. Frågan om ett sådant godkännande kommer att behandlas på dagens ordinarie bolagsstämma.


* Optioner till VD
Styrelsen har beslutat om ett optionsprogram till förmån för bolagets verkställande direktör Pär-Ola Mannefred. Programmet ger Mannefred 500 000 optioner med rätt att fram till 31 mars 2005 teckna motsvarande antal B-aktier till en kurs om 80 öre. Optionsprogrammet förutsätter godkännande från ordinarie bolagsstämma denna dag.


* Mike Chong, VD i LightLab Asia, tecknar nya aktier i LightLab
Den extra bolagsstämman i december 2002 beslöt att ge Mike Chong ett extra incitament att på kort tid åstadkomma vissa väsentliga resultat i teknikhänseende. Genom ett optionsprogram tilldelades Chong 10 miljoner optioner att förvärva B-aktier för 60 öre per aktie.

I samband med att optionsprogrammet initierades ställdes ett antal delmål upp för Chongs arbete. Arbetet har i allt väsentligt varit framgångsrikt och följt planen, även om stegen i de olika utvecklingsfaserna har varit svåra att förutse.

Mot bakgrund av de resultat som Chong nu presenterat äger Chong rätten att teckna 1.000.000 B-aktier. Betalning kommer ske genom kvittning av Chongs fordran på bolaget på 600.000 kronor, som han enligt överenskommelse är berättigad till. LightLab tillförs således inte ytterligare likviditet genom denna emission. Samtidigt avser styrelsen att återkomma till aktieägarna angående ytterligare incitament för Chong avhängigt det fortsatta utvecklingsarbetet och med utgångspunkt i den tidigare överenskommelsen.


Resultat, finansiering & likviditet
Verksamheten har under första kvartalet fokuserats på arbetet på att ta fram en prototyp i LightLab Asia. Dotterbolaget i Taiwan har ansvar för all teknikutveckling. Moderbolaget ansvarar främst för finans, marknad och investor relations. Genom denna ansvarsfördelning och organisationsstruktur inom koncernen tillvaratas projektets kommersiella potential på bästa sätt. Kostnaderna uppgick till 2,8 MSEK (5,5) för perioden, varav 1,3 (1,8) MSEK utgör personalkostnader. Företagets kostnader har i sin helhet belastat föreliggande resultaträkning. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ?2,7 MSEK (-5,4). Resultatet överensstämmer med den ekonomiska plan företaget arbetat efter.

Koncernens kostnadsnivå har minskats avsevärt under perioden, bl.a. som en följd av att verksamheten i moderbolaget dragits ned. Kostnadsnivån kommer, då alla tagna beslut får full effekt, att uppgå till ca. 275 Tsek per månad, vilket kan jämföras med ca. 1,9 MSEK under 2002. LightLab Asia har också en kostnadsnivå på ca. 275 Tsek per månad.

Den riktade emissionen i mars tillförde bolaget nära 1,5 MSEK. Emissionen riktades till en begränsad krets av befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,49 kronor per aktie. Totalt emitterades 3 000 000 aktier av serie B. För varje tecknad aktie erhölls en option att teckna ytterligare en aktie av serie B fram till 28 februari 2005 för 70 öre. Utspädningseffekten avseende utestående optioner har ej beaktats i rapporten då den ej väsentligen påverkar resultat per aktie.
Bolagets styrelse arbetar för närvarande med frågan om bolagets fortsatta finansiering. Avsikten är att i första hand genomföra en begränsad emission, antingen inom eller utom kretsen av befintliga aktieägare.

Företagets B-aktie är noterad på NGM Equitys aktielista sedan 13 mars 2000. Efter de genomförda nyemissionerna uppgår antalet aktier till 64.780.260, varav 1.500.000 aktier av serie A och resterande 63.280.260 av serie B. Företaget hade vid årsskiftet 4 242 aktieägare.

LightLab-koncernen omfattar, förutom moderbolaget LightLab AB (publ), även dotterbolagen LightLab Asia Corp i Taipei Taiwan samt LightLab Sweden AB. LightLab Sweden AB bedriver ingen verksamhet.

(FÖR TABELLER SE BIFOGAD FIL)

Redovisningsprinciper
Företagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen.


Rapporteringstillfälle
Resterande rapporteringstillfällen för 2003 är: den 14 augusti samt den 12 november. Bokslutskommuniké 2003 avges 26 februari 2004. Bolagsstämma hålls 14 maj 2003 kl. 17 på IHM Fabriksgatan 21-25 Göteborg. LightLabs årsredovisning för 2002 finns tillgänglig på företagets huvudkontor på adress Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg. Årsredovisningen samt övrig finansiell information finns även att hämta från företagets hemsida www.lightlab.se.


För mer information, kontakta
Pär-Ola Mannefred, VD, LightLab AB (publ)
telefon 031 ? 703 25 02
mobil 0705 ? 127 017
e-post pom@lightlab.se

Göteborg 14 maj 2003

Styrelsen
LightLab AB (publ)

Delårsrapporten för första kvartalet har inte granskats av bolagets revisorer.


(FÖR FULLSTÄNDIG KVARTALSRAPPORT SE BIFOGAD FIL)

LightLab arbetar med att ta fram en ny typ av ljuskälla. Denna ljuskälla är baserad på en sk fältemissionskatod som företaget utvecklat. Målet är bland annat att få fram ett nytt alternativ till de glödlampor och flourescerande ljuskällor som finns på marknaden idag.