Bure Equity AB

Kvartalsrapport januari - mars 2003

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 12:29 CEST

Bures bolagsstämma föreslås godkänna emissioner om totalt 750 MSEK varav 600 MSEK garanteras av Sjätte AP-fonden och Bures kreditgivare. Kreditavtal har slutits med kreditgivarna om långfristig kreditram på 1 200 MSEK.
Redovisat eget kapital (substansvärdet) var 823 MSEK eller 7,90 SEK per aktie vid periodens utgång.
Moderbolagets resultat före nedskrivningar och skatt uppgick till -49 MSEK (-24). Resultatet efter nedskrivningar och skatt uppgick till -172 MSEK (-34).
Börsnedgången på noterade innehav medförde nedskrivningar med 123 MSEK under perioden. Per den 20 maj har de noterade innehaven dock återhämtat 95 MSEK av nedskrivningen.
Försäljning har skett av halva innehavet i Innovationskapitals fond III. Genom försäljningen reduceras framtida åtaganden med 102 MSEK.
Håkan Larsson tillträdde som ordförande och Lennart Svantesson som VD i mars.
Fokus på åtgärder för att ytterligare öka lönsamheten i portföljbolagen.

Efter rapportperiodens utgång

Plan för finansiell förstärkning presenterades i pressrelease den 7 april 2003.
Åtgärdsprogram har initierats för att reducera moderbolagets förvaltningskostnader. Under andra kvartalet kommer 20 MSEK att reserveras för åtgärdsprogrammets genomförande.
I maj avyttrade Bure ytterligare 25 procent av sitt ursprungliga innehav i Innovationskapitals fond III. Därmed återstår 25 procent av det ursprungliga innehavet och kvarvarande investeringsåtagande uppgår till 51 MSEK.
Nyckeltal, moderbolaget, MSEK 3 mån
2003
3 mån
2002
Helår
2002

Resultat efter skatt -172,2
-34,2
-2 279,1

Eget kapital per aktie, SEK 7,90
31,38
9,55

Börskurs, SEK 2,50
32,50
10,40

Balansomslutning 2 356,6
4 636,2
2 602,3

Eget kapital 822,6
3 319,5
994,8

Soliditet, % 34,9
71,6
38,2
Telefonkonferens
Torsdagen den 22 maj kl 08.00 genomförs en telefonkonferens på svenska med vd Lennart Svantesson och finansdirektör Benny Averpil. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden.
Koppla upp Dig genom att ringa 08-505 201 14 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet.