Hydropulsor AB

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 09:50 CEST

* Tillverkningen av maskinsystemet för pulverkompaktering till nordamerikanska Hawk Precision Components Inc. löper enligt plan.

* Företagsrekonstruktionen som pågick under en stor del av 2002 avslutades den 31 januari 2003. Rekonstruktionen har medfört att Bolagets skulder minskat med ca 24 MSEK.

* Hydropulsor var i mitten av mars inbjuden till USA av PMEA, Powder Metal Equipment Association, för att informera om Hydropulsors HVC-teknik. Hydropulsors presentation skedde i samband med att North America Höganäs Inc. gav information om dess pågående nyetablering och expansion i USA..

* Bolagets huvudägare, High Speed Forming Technology 2000 AB och Hörnell Teknikinvest AB har sedan årsskiftet 2002/2003 skjutit till ytterligare lånefinansiering på 4,1 MSEK.

* En ny kostnadseffektiv organisation innefattande 11 medarbetare har implementerats och anpassats för i huvudsak fokus på kärntekniken runt kompaktering av metallpulver för tillverkning av komponenter samt kapmaskiner.Verksamhet

Hydropulsor undertecknade i april 2002 ett avtal med Hawk Precision Components Inc i USA innebärande att Hydropulsor under 2003 ska leverera ett komplett maskinsystem för pulverkompaktering. Hawk är en expansiv underleverantör av fordonskomponenter. Tillverkningen av maskinsystemet löper enligt plan.

Hydropulsor var den 12-15 mars speciellt inbjuden till USA av den amerikanska organisationen PMEA, Powder Metal Equipment Association, för att informera om Hydropulsors HVC-teknik. Hydropulsors presentation skedde i samband med att North America Höganäs Inc. och dess VD, Sten-Åke Kvist, gav information om pågående aktiviteter och inom USA. Samtliga medlemmar inom PMEA är speciellt invalda och representerar etablerade bolag inom den amerikanska pulverbranschen.

Åtgärder för att reducera bolagets kostnader vidtogs under 2002 och bolagets fasta kostnader har därför kunnat reduceras med ca 65 %. Hydropulsor har nu en kostnadseffektiv organisation innefattande 11 anställda. Organisationen har anpassats till i huvudsak fokus på kärntekniken runt kompaktering av metallpulver för komponenter samt kapmaskiner.


Händelser efter periodens utgång

Under april 2003 erhöll Hydropulsor en order på en maskin för kapning av stångmaterial. Ordern är värd drygt 2 MSEK och omfattar en enhet för höghastighetskapning med tillhörande matningsutrustning och stångmagasin. Köparen är Böhler Uddeholm Deutschland GmbH, en tysk stålproducent med 20 miljarder SEK i omsättning och med cirka 10.000 anställda i koncernen. Kunden har ett omfattande nät av distributionscentraler för stål. Företaget levererar både kapat och okapat material till kunder inom verkstads- och bilindustrin. Maskinen kommer att levereras under hösten 2003 och öppnar nya marknadssegment för Böhler Uddeholm, vilket kan resultera i beställningar av flera kapmaskiner från Hydropulsor.

Hydropulsor medverkade på den erkända fackmässan för pulverkompaktering i Las Vegas, USA, i början av juni 2003. Mässan är ett internationellt forum och ger goda möjligheter för Bolagets representanter att träffa en stor del av de aktörer som finns inom metallpulverkompakteringsbranschen. Hydropulsor ställer ut tillsammans med Gasbarre, en ledande leverantör av hydraulpressar i USA, vilket ger en kommersiell tyngd i presentationen av Bolaget.

Den 21 maj 2003 utsåg styrelsen Lars Troive, tidigare styrelsens ordförande och representant för en av huvudägarna till tf VD. Syftet med förändringen var att skapa en bättre balans i fördelningen av arbetet inom företagsledning och styrelse samt att engagera fler kvalificerade personer i det operativa arbetet. Styrelsen startade samtidigt processen med rekrytering av en ny marknadsinriktad VD med industriell erfarenhet. Tidigare VD, Anders Falk, koncentrerar sig på och ansvarar för Bolagets ekonomi som ekonomichef.

Åke Hörnell övertog rollen som ordförande i styrelsen. Åke Hörnell kommer även att agera operativt i Bolaget och tillsammans med VD handha kontakten med kunder och kommande samarbetspartners.

Två nya styrelseledamöter, Bengt Wahlqvist och Christer Åslund, föreslås väljas in i styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman.

Bengt Wahlqvist är 49 år, civilingenjör och vd för Creator Teknisk Utveckling AB med inriktning på främst industriell produktutveckling. Bengt Wahlqvist har ett antal styrelseuppdrag som ledamot i t ex LC-Tec Holding AB och som ordförande i bolagen Scandinavian Demining Group AB och Electroprocess AB och bedöms ha en omfattande utblick inom olika utvecklingsverksamheter och kan bl a tillföra styrelsen och Hydropulsor ett fördjupat marknadsperspektiv.

Christer Åslund är 60 år, civilingenjör, teknologie doktor och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Christer Åslund har ett kommersiellt perspektiv och driver som VD Scandinavian Powdertech AB och Nordic Coating AB samt har styrelseuppdrag i bl a MPS SA i Frankrike. Christer är medlem av Jernkontoret, American Powder Metallurgy Insitute, European Powder Metallurgy Institute samt ISO/TK 55. Christer Åslund har ett förflutet som VD inom Anval SA, ett bolag ägt av Avesta Polarit och senare Vallourec SA, Paris. Där var han vice president och marknads direktör fram till 1993. Christer besitter ett djupt metallurgiskt kunnande inom pulverproduktion och -kompaktering. Inte minst viktigt tillför Christer Åslund ett know-how inom rostfritt pulver, som är mycket komplext till sin karaktär. Hydropulsor kan genom rekryteringen av Christer Åslund vidga perspektivet till att omfatta förutom tidigare främst järnpulver också rostfria pulver.

Det avtal som tecknats med Gasbarre Products Inc. om marknadsföring, försäljning och service på den nordamerikanska marknaden ses av styrelsen som speciellt intressant. Hydropulsor har bl a representerats tillsammans med Gasbarre vid en stor amerikansk pulvermässa i juni månad 2003.

Hydropulsor har i dialog med en betydande europeisk maskintillverkare långt framskridna planer på ett samarbetsavtal beträffande ökad marknadsaktivitet i Europa och Asien, på motsvarande sätt som avtalats med Gasbarre för den nordamerikanska marknaden. Dessutom diskuteras ett än mer djupgående samarbete inom teknisk utveckling avseende bl a nästa generations maskinsys-tem för höghastighetskompaktering av pulver. En central del i samtliga tillämpningar och samarbetsavtal är Hydropulsors patenterade teknologi.


Ekonomisk information

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick under perioden till 3.728 KSEK (3.931) och för koncernen till 3.728 KSEK (4.056).

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –3.608 KSEK (-6.908). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till –3.090 KSEK (-7.490).

Investeringar
Materiella anläggningstillgångar
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar för moderbolaget uppgick till 5 KSEK. I övrigt har inga investeringar gjorts i koncernen.

Immateriella anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna har under perioden skrivits av med 701 KSEK.

Likviditet
Hydropulsors likviditet är ansträngd och huvudägarna HSFT och Hörnell Teknikinvest löste under hösten 2002 Bolagets likviditetsproblem genom inlåning till Bolaget. Vid årsskiftet 2002/2003 uppgick denna inlåning till c:a 8,0 MSEK. Huvudägarna har därefter skjutit till lånefinansiering på 3,5 MSEK under perioden och ytterliggare 0,6 MSEK efter periodens utgång. Därmed har huvudägarna sammanlagt skjutit till 12,1 MSEK. Av detta belopp avses 4,0 MSEK kvittas mot nyemitterade B-aktier vid ordinarie bolagsstämma den 18 juni 2003. Den tidigare huvudägaren, Förvaltningsaktiebolaget Metallica, har samtidigt uttryckt avsikt att kvitta samtliga sina återstående fordringar på AFC på 1,8 MSEK mot aktier i moderbolaget.

Styrelsen har för att lösa likviditeten på längre sikt beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev med eller utan företräde för aktieägarna. Huvudägarna, HSFT och Hörnell Teknikinvest, stödjer den föreslagna emissionen och arbetar aktivt för att säkerställa kapitalanskaffningen. Emissionen är planerad till tidig höst 2003 och är ämnad att försörja Hydropulsor med kapital fram till att Bolaget uppnår ett positivt kassaflöde.

Hydropulsor är i behov av kortfristig finansiering innan emissionen ovan kommer att kunna genomföras. Utförsäljning av tillgångar, ytterligare kvittning av skulder till aktier, kompletterande kundfinansiering samt ytterligare upplåning kan bli aktuellt som olika alternativ för att lösa finansieringsfrågan. Det finns idag ingen garanti för att den kortfristiga finansieringen kommer att kunna säkerställas, inte heller att långfristigt kapital kommer att kunna tillföras i en nyemission.


(FÖR TABELLER SE BIFOGAD FIL)


Denna rapport har inte varit föremål för revisors granskning.


Karlskoga 2003-06-18

Hydropulsor AB (publ)


StyrelsenHydropulsors aktier handlas via NGMs aktielista Nordic OTC

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av tf VD Lars Troive
Tel 0586-64950, Mobil 070-224 02 06, email: lars.troive@hydropulsor.com


Hydropulsor utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken baseras på adiabatisk teknologi och utgör en av framtida produktionsmetoder. Bolaget konstruerar, slutmonterar och säljer maskiner och maskinsystem med fokus på främst kompaktering av metallpulver för komponenter med mycket höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.

Kunderna återfinns exempelvis bland komponenttillverkare för fordon och hushållsmaskiner. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Bolagets produkter används främst av metallvaruindustrin. Dessutom testas produktionsprocesser för kompaktering av keramer och polymerer.