Autoliv AB

Kvartalsrapport Januari - Mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 12:07 CEST


Försäljning:
-7% till 1.568 MUSD

Rörelseresultat:
+9% till 141 MUSD

Vinst per aktie:
+35% till 1,13 USD

Kassaflöde:
+55% till 139 MUSD


(Stockholm, 06-04-27) – – – Under årets första kvartal steg vinsten per aktie för världens ledande bilsäkerhets­företag Autoliv Inc. till en ny rekordnivå trots att koncernens rappor­terade försäljning sjönk med 7%. Vinstförbättringen berodde delvis på tillfälliga skatte­effekter och andra engångsposter.

Försälj­ningsnedgången på drygt 7% till 1.568 MUSD förklaras framför allt av negativa valuta­kurseffekter på mer än 5%. Koncernens rörelse­resultat förbättrades med 9% till 141 MUSD, trots de negativa valutaeffekterna. Hälften av resultatförbättringen på 12 MUSD berodde på en realisationsvinst.

Resultatet före skatt steg med 8% eller 10 MUSD till 133 MUSD. Nettovinsten ökade med 22% eller med 17 MUSD till 95 MUSD, delvis till följd av en exceptionellt låg skattesats. Vinsten per aktie steg med 35% till 1,13 USD.

Kassaflödet från verksamheten uppgick till 139 MUSD och till 76 MUSD efter investeringar. I det senare beloppet ingår 23 MUSD från avyttringar.

Under andra kvartalet förmodas försäljningen sjunka med ca 8% p g a en beräknad minsk­ning på 8% i den västeuropeiska biltillverkningen och negativa valutaeffekter på 3%. Rörelse­­margi­nalen kan komma att närma sig samma nivå på 8,7% som andra kvartalet 2005.

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl 15.30 på engelska, tel +44-207-947-5033. Konferensen går även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under Financial info/Calendar.


Följande filer finns att ladda ned:


Hela rapporten
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/89/50/wkr0001.pdf