Opcon AB

KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2012

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 15:45 CEST

Stark tillväxt och kraftig resultatförbättring

 • Stark tillväxt i koncernen, +30 procent
 • Markant resultatförbättring, EBITDA 2,2 mkr (–24,5 mkr)
 • Renewable Energy växer kraftigt, omsättning +37 procent
 • Fortsatt god utveckling inom Engine Efficiency, omsättning +20 procent
 • Omfattande licens- och leveransavtal i Kina baserat på SRM:s ledande kompressorteknik
 • Nya elproduktionsrekord för Opcon Powerbox, ca 800 kW
 • Rörelseresultatet 2012 bedöms bli positivt

Kvartal 1, januari-mars 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 163,1 mkr (125,2 mkr)
 • Det operativa rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2,2 mkr (–24,5 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –6,2 mkr (–33,5 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –7,3 mkr (–25,8 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,06 kr (–1,05 kr)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Ytterligare utvecklingsavtal tecknat med kinesisk aktör inom kyla baserad på SRM:s ledande kompressorteknik. Ordervärdet för utveckling uppgår till 18 mkr. Till det kommer framtida licensintäkter över tio år med möjlig förlängning. Sammanlagt uppgår därmed de avtalsbundna intäkterna från utvecklings- och licensavtal som tecknats med denna kund senaste året till som minst nära 80 mkr

För ytterligare information

 • Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60
 • Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 11, 070-592 54 53
 • Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir.: 0532-611 22, 070-330 05 02

Om Opconkoncernen  

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden: Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.