Beijer Alma AB

Kvartalsrapport januari - september 2003 för Beijer Alma AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 13:36 CET

KONCERNEN
Den förbättring av efterfrågan som inleddes under årets andra kvartal
har fortsatt under tredje kvartalet. Beläggningsläget i gruppens enheter
har successivt förbättrats och utleveranserna ökar. Till skillnad mot
läget vid förra rapporttillfället har nu såväl Habia som Elimag en
markant förbättrad beläggning. Även under tredje kvartalet rådde
prispress.

Januari - september
Orderingången under perioden var 903,2 Mkr (876,5) och orderstocken har
från årsskiftet vuxit med 56,8 Mkr till 194,5 Mkr. Per den 30 september
2002 var orderstocken 178,9 Mkr. Nettoomsättningen under
niomånadersperioden var 842,3 Mkr (846,7). Resultatet efter finansnetto
var 3,0 Mkr (7,2 Mkr exklusive jämförelsestörande nedskrivningar av
anläggningstillgångar). Vinsten per aktie efter schablonskatt uppgick
till 0,29 kr (0,64).

Kassaflödet efter investeringar var för perioden 44,1 Mkr (83,6)
motsvarande 4,90 kr per aktie (8,70). Räntebärande nettoskulder var per
balansdagen 430,2 Mkr (495,2). Sedan den 30 september 2001 har de
räntebärande nettoskulderna minskat med 155 Mkr från 585 Mkr till 430
Mkr.

Tredje kvartalet
Under kvartalet var orderingången 299,4 Mkr (252,1) medan
nettoomsättningen uppgick till 274,6 Mkr jämfört med 260,8 Mkr för
motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansiella poster
var 10,1 Mkr (0,9 exklusive nedskrivningar), motsvarande en vinst per
aktie efter schablonskatt på 0,78 kr (0,10). Kassaflödet efter
investeringar var 31,8 Mkr (47,1).

Vid periodens slut var den tillgängliga likviditeten, definierat som
likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter, 264,3 Mkr (252,4).
Soliditeten var 38,6 procent (39,1). Antalet anställda per den 30
september var 874 personer (928).

DOTTERBOLAGEN
LESJöFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av
standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd och banddetaljer.
Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen
i sin bransch i Europa. Lesjöfors bedriver tillverkning i Sverige,
Danmark och Finland.

För perioden januari - september var orderingången 440,5 Mkr (422,0)
medan nettoomsättningen uppgick till 435,7 Mkr (420,1). Resultatet efter
finansiella poster blev 44,7 Mkr (38,3).

Under tredje kvartalet ökade Lesjöfors orderingång till 138,2 Mkr
(122,4). Nettoomsättningen uppgick till 138,0 Mkr (130,0). Resultatet
efter finansiella poster uppgick till 14,4 Mkr (10,1) och rörel
semarginalen blev 11,3 procent (8,9).

Lesjöfors verksamhet bedrivs i tre affärsområden: Industrifjädrar,
Chassifjädrar och Banddetaljer. Industrifjädrar och Chassifjädrar har
ökat faktureringen med 5 procent och redovisar fortsatt god lönsamhet.
Banddetaljer har ökat faktureringen med 2 procent och har under de
senaste två kvartalen redovisat positiva resultat.

HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av
specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport,
kärnkraft och försvar. Forskning och utveckling bedrivs i Sverige medan
produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina.

För perioden januari - september var orderingången 334,4 Mkr (322,4) och
nettoomsättningen uppgick till 288,2 Mkr (300,2). Resultatet efter
finansiella poster var -23,6 Mkr (0,1). I resultatet ingår en
reservering för lageravvecklingskostnader om 10 Mkr, som gjordes under
andra kvartalet.

Under tredje kvartalet ökade orderingången med 27 procent till 121,8 Mkr
(95,7). Nettoomsättningen var 100,2 Mkr (97,4). Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 0,3 Mkr (-0,7).

Habia började året med en låg orderstock och hade svag efterfrågan under
våren. Under det senaste kvartalet har orderingången förbättrats markant
liksom beläggningen i produktionen. Den starkare efterfrågan härrör
främst från telekomsektorn. Prispressen fortsätter dock, vilket
försämrar marginalerna.

ELIMAG AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium
till kunder inom telekom och annan högteknologisk industri.

För perioden januari - september var orderingången 49,2 Mkr (70,8) medan
nettoomsättningen uppgick till 48,3 Mkr (66,2). Resultatet efter
finansiella poster var -6,0 Mkr (-8,9).

Elimags orderingång uppgick under tredje kvartalet till 16,3 Mkr (16,0)
och nettoomsättningen var 14,5 Mkr (15,4). Resultatet blev -1,6 Mkr (-
3,4).

Elimags ökade säljsinsatser börjar ge resultat i form av en breddad
kundbas med nya kunder som bedöms ha potential att växa i framtiden.
Kostnaderna i bolaget är väsentligt lägre än föregående år.
AB STAFSJö BRUK (www.stafsjo.com) utvecklar, tillverkar och marknadsför
skjutspjällsventiler för processindustrin. Bolaget är internationellt
verksamt med egna försäljningskontor i Tyskland och Kina samt ett
nätverk av försäljningsagenter i cirka 30 länder.

För perioden januari - september var orderingången 77,8 Mkr (65,4) och
nettoomsättningen 68,7 Mkr (61,7). Resultatet efter finansiella poster
uppgick till 2,1 Mkr (-2,9).

Stafsjös orderingång under tredje kvartalet uppgick till 22,9 Mkr (20,4)
och kvartalets nettoomsättning var 21,6 Mkr (19,3). Resultatet blev 0,7
Mkr (-1,4).

Stafsjös försäljning har utvecklats väl. Under tredje kvartalet
drabbades bolaget av ett maskinhaveri som givit vissa
leveransfördröjningar.
NOMINERINGSKOMMITTé

Vid bolagsstämman 2003 beslutades att tillsätta en nomineringskommitté
inför 2004 års bolagsstämma. Styrelsen har, efter kontakter med större
institutionella ägare, beslutat att uppdra åt styrelseordföranden att, i
samråd med en grupp av större ägare, inför bolagsstämman presentera
förslag till styrelse och därmed sammanhängande frågor.

Uppsala den 29 oktober 2003
BEIJER ALMA AB (publ)
Bertil Persson
Verkställande direktör

Denna rapport har, till skillnad från halvårsrapporten, inte granskats
av bolagets revisorer.

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post
bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-
alma.se

Nästa rapporttillfälle:
Bokslutskommuniké 13 februari 2004
Bolagsstämma kommer att hållas i Uppsala den 17 mars 2004
Tidigare rapporter finns tillgängliga på Beijer Almas hemsida www.beijer-
alma.se under fliken Investor Relations

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR 20, Delårsrapportering.
Beijer Alma har från och med 1 januari 2003 implementerat följande
redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet:

RR 2 Varulager
RR 22 Utformning av finansiella rapporter
RR 25 Rapportering för segment
RR 26 Händelser efter balansdagen
RR 27 Finansiella instrument - upplysningar och klassificering
RR 28 Statliga stöd

Implementeringen har inte medfört någon väsentlig effekt på resultat
eller finansiell ställning.
I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder använts i
denna delårsrapport som i den senast avgivna årsredovisningen.