Displayit AB

Kvartalsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 11:45 CEST

* Nettoomsättningen det tredje kvartalet steg med 111 procent till 15,0 (7,1) MSEK och för de första nio månaderna med 388 procent till 36,6 (7,5) MSEK.

* Rörelseresultat (EBIT) för kvartalet blev -6,2 (-3,9) MSEK och för de tre första kvartalen -22,6 (-6,7) MSEK.

* Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,21 kr jämfört med -0,01 kr för samma period föregående år.

* Displayit genomförde under perioden installationer för bland annat hamburgerkedjan Max, Mora hockey, Luleå hockey och norska Navtek. Nya order erhölls från bland annat Storhamar Dragons, Hard Rock Café samt Emmaboda Folkets hus.

* Mats Olsson blir ny styrelseordförande.

* Fortsatt försäljningsökning och resultatförbättring förutses under det fjärde kvartalet.

Displayit i korthet
Displayit skall leverera kundanpassade displaylösningar till verksamheter där visuella upplevelser eller visuell överblick är av avgörande betydelse. Displayit bedriver verksamhet inom affärsområdena:

* Digital Channel, digital informationsbärare som kan uppdateras i realtid,
* Digital Control, digital helhetslösning för kritisk information i realtid för kontroll och övervakning, samt
* Digital Show, som dels inkluderar digital bio där biografen/konferensrummet kan användas på ett nytt sätt, dels inbegriper event-verksamheten i förvärvade Gyromedia.

Verksamheten under kvartalet
Inom Digital Channel förs långt gångna diskussioner gällande ett flertal mycket intressanta pilotinstallationer under hösten, att annonseras senare under fjärde kvartalet. Sammantaget har utvecklingen varit mycket god och ger stora förhoppningar om utrullningar under 2005.

Därutöver har Displayit installerat digitala displaylösningar till hamburgerkedjan Max nya restaurang på Hamngatan i Stockholm. En väsentlig del av kundinformationen kommer att ske via digitala displaylösningar som på sikt kan komma att helt ersätta traditionella affischer.

Installationerna av mediakuber till Luleå hockey och Mora hockey genomfördes under perioden. Luleå Hockey installerade ny mediakub med storbild och resultattavlor, vilket även skapade bättre möjligheter till annonsintäkter. Mora Hockey beslutade att i samband med renoveringen av FM Matson Arena investera i ny digital mediakub för att locka mer publik och fler sponsorer.

Ytterligare en order avseende mediakub erhölls under perioden, när Storhamar Dragons i Norge i september tecknade avtal med Displayit. Ordern är ett genombrott för Displayit på den norska marknaden och den levererade mediakuben är den första i sitt slag i Norge. En lyckad implementation ger en god grund för flera norska affärer.

Utvecklingen inom Digital Control är fortsatt stabil. Under perioden erhöll Displayit flera order från offentlig förvaltning som levereras under fjärde kvartalet.

Det norska Navtek fick under kvartalet levererat den tidigare beställda displaylösningen för bevakning av kuster och hamnområden, bestående av 12 stycken 67" Clarity Lion projektionskuber.

Inom affärsområdet Digital Show skapade Displayit:s dotterbolag Gyro Media AB en unik helhetslösning för Sandvik på mässan MINExpo04 i Las Vegas, där besökarna möttes av ett experience-room med upplevelsefilm i Stereo 3D, där publiken får 3D-glasögon och hörlurar för surroundljud.

Displayit tecknade i oktober dessutom kontrakt med Hard Rock Café på Kungsportsavenyn i Göteborg om installation av unika displaylösningar för bland mycket annat virtuell bowling. Ordersumman är på drygt 2 miljoner kronor.

Emmaboda Folkets Hus beställde i oktober Sveriges första digitala 2K-projektor för installation i mitten av november, varigenom Emmaboda Folkets Hus blir landets mest avancerade biograf för spelfilm. Ordersumman uppgick till omkring 1,5 MSEK.

Resultat
Nettoomsättningen steg med 111 procent i Displayit koncernen för perioden juli - september 2004 till 15,0 (7,1) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -6,2 (-3,9) MSEK. För de första nio månaderna ökade nettoomsättningen med 388 procent till 36,6 (7,5) MSEK, medan rörelseresultatet blev -22,6 (-6,7) MSEK.

Bruttomarginalen senaste kvartalet reducerades till 31,3 procent från 44,8 procent, en effekt av större andel hårdvaruleveranser, med lägre marginaler, ingående i omsättningen under perioden.

De totala omkostnaderna för koncernen har reducerats under kvartalet, vilket delvis är säsongsbetonat, delvis är en effekt av arbete med att reducera de fasta kostnaderna.

Jämfört med föregående kvartal har nettoomsättningen stigit med 8 procent till 15,0 (13,9) MSEK, trots en normalt säsongsmässig nedgång under det tredje kvartalet. Tillsammans med lägre omkostnader har EBITDA förbättrats 2,3 MSEK till -4,4 (-6,7) MSEK, jämfört med föregående kvartal.

Finansiell ställning
Det egna kapitalet i koncernen uppgick den 30 september 2004 till 39,4 (55,2) MSEK.

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 10,5 (1,3) MSEK. Checkkredits-limiten uppgick till 6,1 (8,8) MSEK.

Det operativa kassaflödet uppgick till -1,5 (-10,3) MSEK. Likvida medel vid periodens slut var 0,6 MSEK.

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 0,8 (53,1) MSEK, och för senaste kvartalet 0,1 (52,8) MSEK, och avsåg främst datorer och inventarier. Under perioden har inga avyttringar eller utrangeringar av betydelse skett.

Personal
Medelantalet anställda var under kvartalet 35, medan antalet anställda vid periodens slut uppgick till 35 (21) personer.

Moderbolaget
Verksamheten i Displayit AB (publ) utgörs av koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets nettoomsättning under senaste kvartalet var 0,7 (0) MSEK och för de första nio månaderna 2,0 (0) MSEK. Rörelseresultatet för motsvarande perioder blev -1,1 (-0,2) MSEK respektive -5,4 (-2,8) MSEK. Resultat före skatt för årets första nio månader var -5,5 (-2,8) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,5 (7,4) MSEK vid periodens utgång. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (34,9) MSEK.

Styrelsen har beslutat att det på NGM Nordic Growth Market noterade konvertibla skuldebrevet 2002/2006 skall avnoteras på grund av låg handelsvolym. Sista handelsdag är den 30 november 2004.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Displayit har i oktober tecknat avtal med ett antal privata investerare, vilka tillskjuter bolaget ett långfristigt lån om 5 MSEK. Därmed kompenseras bolaget för det uteblivna utnyttjandet av de teckningsoptioner som förföll vid utgången av september. Bolaget har en beredskap för att under december månad uppta ett lika stort lån för den händelse utestående teckningsoptioner med förfall vid utgången av december skulle bedömas inte komma att utnyttjas.

Styrelsen har utsett Mats Olsson att vara ny styrelseordförande.

Utsikter
Displayit bedömer att omsättningen det fjärde kvartalet kommer att överträffa tidigare kvartal, vilket förväntas resultera i en ytterligare resultatförbättring.

Med en ökande ordervolym och genomförande av flera lyckosamma pilotinstallationer skall ett positivt kassaflöde på månadsbasis nås vid årsskiftet 2004/2005. Utsikterna för 2005 indikerar en fortsatt god försäljningsökning och resultatförbättring.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med RR 7 med undantag för att begreppet nettoskuldsättning används, varmed avses likvida medel minskat med utnyttjad checkräkningskredit. Övriga tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med såväl årsredovisning som jämförbar period år 2003.

Antalet aktier uppgick vid utgången av december 2003 till 7 477 839 stycken och vid utgången av september 2004 uppgick antalet aktier efter optionsinlösen (3 763 aktier) till 31 538 424 stycken. Nyckeltalen för koncernen blir som följer nedan, fördelat på nuvarande antal aktier.

Koncernredovisningen för 2004 avser moderbolaget Displayit AB och dotterbolagen SIE Skandinaviska Industrielektronik AB, Displayit Sweden AB, Cetevo AB från och med den 1 januari 2004 och MODAM koncernen från och med den 1 maj 2004.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2004 lämnas i början av februari 2005.

Stockholm den 27 oktober 2004
Svante Lundqvist
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Displayit AB: Svante Lundqvist, Verkställande direktör, 08 - 545 874 36
Hemsida: www.displayit.se

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Displayit levererar kundanpassade helhetslösningar på marknaden för Professionella Digitala Presentationslösningar, PDPu, i Norden. Verksamheten bedrivs i affärsområdena, Digital Signage, Digitala biografer och Kontrollrum. Bolaget är noterat Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Displayit och bolagets tjänster, vänligen besök www.displayit.com