BRIO AB

Kvartalsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 11:28 CEST

Nio månader - januari-september
· Nettoomsättningen uppgick till 752,4 (1 018,6) MSEK
· Resultat efter skatt uppgick till 184,7 (-107,1) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 33,00 (-19,10) SEK.
· Rörelseresultatet, exklusive det avyttrade affärsområdet BRIO Educational och föregående års omstruktureringskostnader, uppgick till -58,8 (-124,7) MSEK
Kvartal 3 - juli-september
· Nettoomsättningen uppgick till 267,7 (385,1) MSEK
· Resultat efter skatt uppgick till 13,4 (-28,8) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 2,40 (-5,10) SEK
· Rörelsekostnaderna minskade med 25,2 procent


Väsentliga händelser under perioden

De pågående åtgärdsprogram som påbörjades 2003 har hittills givit förväntade effekter i form av kostnadsbesparingar och marginalförstärkning.
För att stärka bolagets finansiella ställning genomfördes avyttringen av affärsområdet BRIO Educational den 31 mars 2004. Realisationsvinsten före skatt uppgick till 230,5 MSEK. Skatteeffekten uppgår till -7,6 MSEK. Kassaflödet påverkades med 282,0 MSEK. Fr o m den 1 januari 2004 bedrivs den återstående verksamheten inom ett affärsområde, BRIO Toys, i vilket även ingår det tidigare affärsområdet BRIO Retail, som inom ramen för konceptet BRIO Partner bedriver försäljning till butiker i ett franchisesamarbete i Norge, Sverige och Polen. Leksakskedjorna Lekia och Leklandet med 42 butiker, anslöts till BRIO Partner den 1 juli 2004. BRIO Partner omfattar nu 138 norska butiker, 95 svenska samt 36 polska butiker. Som ett led i åtgärdsprogrammet genomförs bl a nedläggning och avyttring av egenägda butiker. Hittills i år har fyra egenägda butiker avyttrats. Den 30 september 2004 uppgick antalet egenägda butiker till 13 (32).
Sedan den 17 juni 2004 är den tidigare tillverkningen vid produktionsenheten Snöflingan i Osby utlagd på externa leverantörer, främst i Kina. Under sommaren ökade BRIO sin närvaro i Hongkong. Förutom funktioner som försäljning, inköp och produktutveckling, är kvalitets- och etiska granskningsuppgifter representerade vid kontoret. Den 5 juli 2004 avyttrades dotterbolaget Plasto Oy Ltd på Åland som ett led i en ökad fokusering på kärnverksamheten. Nettoeffekten av avyttringen är -4,0 MSEK, vilket belastar resultatet. Kassaflödet påverkades med 13,2 MSEK. Den 6 juli 2004 tillkännagavs att BRIO AB fått en ny huvudägare, Proventus Industrier AB, som förvärvat en kontrollpost från släkten Ivarsson och övriga A-aktieägare i BRIO motsvarande cirka 42 procent av rösterna och cirka 30 procent av kapitalet i bolaget. Vid en efterföljande extra bolagsstämma den 25 augusti 2004 valdes Proventus VD Daniel Sachs som ledamot i BRIO AB:s styrelse. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Daniel Sachs till styrelsens ordförande.

Utsikter

Leksaksbranschen karaktäriseras av stora säsongsvariationer med en hög andel av försäljningen under årets sista månader. BRIO inledde under 2003 omfattande åtgärdsprogram och en prognos för åtgärdsprogrammens effekter har tidigare offentliggjorts: "initierade åtgärdsprogram förväntas leda till en betydande förbättring under verksamhetsåret 2004 och ge full effekt under 2005, men viss del kan dock förväntas föras över till konsumentledet för att möta konkurrens. Detta innebär att ett väsentligt positivt resultat bedöms kunna uppnås för 2005."

Försäljning

Januari - september 2004
Försäljningen minskade med 266,2 MSEK till 752,4 (1 018,6) MSEK. Försäljningsintäkterna påverkades av valutaeffekter med -16,9 (-35,9) MSEK, försäljningen av affärsområdet BRIO Educational med -149,5 MSEK, och avyttring respektive nedläggning av egna butiker med -64,0 MSEK. Övrig minskning, 35,8 MSEK, är att hänföra till mindre volymer i befintlig verksamhet.
Försäljningen i Norden var i stort oförändrad. I övriga Europa minskade försäljningen med 17,5 procent. Denna minskning förklaras främst av fortsatt svag efterfrågan på den tyska marknaden i kombination med återförsäljarnas återhållsamma inköp. Den marknadsanpassning av prissättningen som genomförts har ännu inte resulterat i ökad försäljning. I Nordamerika minskade försäljningen med 15,6 procent. Försäljningen i Japan, där BRIO nyligen etablerat ett dotterbolag, utvecklades positivt med en fördubbling jämfört med föregående år. Orderingången i den kvarvarande verksamheten uppgick till 774,6 (804,0) MSEK och orderstocken var 274,1 (283,8) MSEK. Föregående år var mässaktiviteterna för BRIO Partner förlagda i det tredje kvartalet medan årets mässor var förlagda i början av oktober. Detta påverkar såväl orderingång som orderstock negativt i jämförelse med föregående år med 24,0 MSEK. Juli - september 2004 Försäljningen minskade med 117,4 MSEK till 267,7 (385,1) MSEK. Valutaeffekter påverkade försäljningsintäkterna med -3,1 (-18,5) MSEK, försäljningen av affärsområdet BRIO Educational med -82,0 MSEK och avyttring respektive nedläggning av egna butiker med -15,5 MSEK.
Försäljningen i Norden var i nivå med föregående år. I övriga Europa minskade försäljningen med 12,5 procent och i Nordamerika minskade försäljningen med 7,5 procent. Försäljningen i Japan utvecklades positivt.

Rörelseresultat

Januari - september 2004
Rörelseresultatet uppgick till 186,0 (-137,8) MSEK. Resultatförbättringen om 323,8 MSEK beror till största del på reavinsten vid avyttringen av affärsområdet BRIO Educational som uppgick till 230,5 MSEK före beräknad skatt. Den övriga resultatförbättringen beror till stor del på de pågående åtgärdsprogrammen som främst lett till minskade kostnader men också till förbättrade marginaler. Rörelseresultatet exklusive reavinst (230,5 MSEK) och rörelseresultatet (år 2004: 14,3 MSEK respektive år 2003: 34,2 MSEK) i det avyttrade affärsområdet BRIO Educational och föregående års omstruktureringskostnader (- 47,3 MSEK) förbättrades med 65,9 MSEK och uppgick till - 58,8 (- 124,7) MSEK Bruttoresultatet minskade med -84,6 MSEK till följd av lägre försäljningsvolym. Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader minskade med 107,3 MSEK. Övriga rörelseintäkter ökade med 252,6 MSEK framförallt till följd av avyttringen av affärsområdet BRIO Educational. Jämförelsestörande poster uppgick till 0,0 (-47,3) MSEK. BRIO:s resultatandel i intressebolaget European Nursery Group, ENG, påverkade resultatet med 1,2 (0,0) MSEK. Affärsområdet BRIO Toys rörelseresultat uppgick till -45,9 (-127,9) MSEK, en förbättring med 82,0 MSEK.
Det avyttrade affärsområdet BRIO Educational ingick i koncernen t o m kvartal 1. I koncernens resultat ingår ett rörelseresultat för BRIO Educational om 14,3 (34,2) MSEK för perioden januari-september, vilket motsvarar en minskning om 19,9 MSEK till följd av att BRIO Educationals resultat fr o m kvartal 2 inte ingår i koncernens räkenskaper.
Koncernens resultat före skatt uppgick till 175,8 (-156,1) MSEK. Årets resultat påverkades av valutaeffekter med 0,5 (8,7) MSEK. Finansiellt netto, -10,2 (-18,3) MSEK, minskade som en följd av minskad nettoskuldsättning, lägre räntenivå och finansiella kursvinster om 0,7 MSEK. Resultatet ledde till en positiv skatteeffekt om 8,8 (48,8) MSEK.
Juli - september 2004
Rörelseresultatet uppgick till 20,4 (-31,9) MSEK. Resultatförbättringen om 52,3 MSEK berodde på de pågående åtgärdsprogrammen och på föregående års omstruktureringskostnader.
Bruttoresultatet minskade till följd av lägre försäljningsvolym. Som en konsekvens av förbättrade marginaler i och med åtgärdsprogrammen begränsades effekten till -33,2 MSEK . Åtgärdsprogrammen ledde även till 39,1 MSEK lägre försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader, vilket innebär en minskning med 25,2 procent. Övriga rörelseintäkter ökade med 6,7 MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till 0,0 (-39,4) MSEK. BRIO:s resultatandel i intressebolaget European Nursery Group, ENG, påverkade resultatet med 0,3 (0,0) MSEK.
Affärsområdet BRIO Toys rörelseresultat uppgick till 20,3 (-14,5) MSEK, vilket är en förbättring med 34,8 MSEK.

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under januari till september till 9,6 (8,2) MSEK. De sammanlagda avskrivningarna var 23,6 MSEK jämfört med 26,1 MSEK motsvarande period föregående år.

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutningen minskade jämfört med föregående år från 1 184,0 till 897,8 MSEK. Varulagret har minskat med 108,2 MSEK och uppgår nu till 325,9 (434,1) MSEK. Av minskningen svarar BRIO Educational för 30,5 MSEK och de avyttrade respektive nedlagda butikerna för 25,9 MSEK.
Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2004 till 41,4 MSEK jämfört med 24,6 MSEK den 30 september 2003. Nettoskuldsättningen exklusive pensionsskulder var 219,9 MSEK mot 511,3 MSEK, en minskning med 291,4 MSEK varav försäljningen av affärsområdet BRIO Educational utgör 255 MSEK. Soliditeten uppgick till 37,2 procent mot 20,0 procent föregående år. Det egna kapitalet uppgick till 333,9 (236,2) MSEK.

Valutapåverkan

Förändringen av de genomsnittliga valutakurserna jämfört med motsvarande kvartal föregående år innebar att omsättningen påverkats med -3,1 (-18,5) MSEK. För perioden januari - september 2004 var motsvarande valutapåverkan -16,9 (-35,9) MSEK. Resultatet efter skatt påverkades med 0,3 (1,2) MSEK avseende senaste kvartalet och med 0,2 (5,0) MSEK under niomånadersperioden. De för BRIO viktigaste valutorna är USD, EUR och NOK. En försvagad USD har en positiv påverkan på BRIO:s resultat, medan det motsatta gäller för EUR och NOK.

Personal

Den 30 september 2004 var 518 (953) personer anställda inom BRIO-koncernen. Av personalreduktionen kan 143 personer härledas till de avyttrade verksamheterna BRIO Educational och Plasto Oy Ltd.


Nomineringskommitté
I enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 augusti 2004 har styrelsen utsett en nomineringskommitté. Nomineringskommittén utgörs fram till ordinarie bolagsstämma 2005 av Dag Ivarsson (representerande familjen Ivarsson), Daniel Sachs (representerande Proventus) och Ragnhild Wiborg (representerande Odin Fonder). Kommittén har till uppgift att framlägga förslag rörande sammansättningen av BRIO:s styrelse och styrelsearvode.

Likviditetsgarant

BRIO:s B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. I syfte att främja likviditeten i aktien fungerar Remium Securities som likviditetetsgarant sedan den 13 juli 2004.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper följer Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer som trätt i kraft per bokslutsdagen. BRIO tillämpar från den 1 januari 2004 den nya redovisningsprincipen RR 29 "Ersättningar till anställda" baserad på IAS 19 (se vidare not 3 vid Förändringar av eget kapital nedan). I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder använts i denna delårsrapport som i den senast avgivna årsredovisningen.

Kommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké 8 februari 2005
Årsredovisning april 2005
Kvartalsrapport 1-05 10 maj 2005
Ordinarie bolagsstämma 10 maj 2005

Osby den 26 oktober 2004

Tomas Persson
VD och koncernchef
BRIO AB
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:
Tomas Persson, tel 0703 76 00 00

BRIO är världens ledande träleksaksföretag. Företaget grundades 1884. Idag har BRIO dotterbolag i 12 länder utanför Sverige. BRIO-leksaker säljs i drygt 40 länder världen över i mer än 16 000 butiker. BRIO-leksaker präglas av stora pedagogiska värden, som vid lek bidrar till barnets utveckling, samt hög kvalitet.