Karo Bio AB

Kvartalsrapport juli - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 10:00 CEST

• Preklinisk utveckling av substansen KB3305 för behandling av typ 2-diabetes har gjort framsteg med målsättningen att påbörja kliniska prövningar.
• Kostnadsbesparingsprogram, omfattande en personalminskning, har implementerats för att frigöra resurser för
aktiviteter för läkemedelsutveckling.
• Framgångsrik nyemission har slutförts i oktober 2004 som tillför totalt 119,6 MSEK före transaktionskostnader.
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 8,8 (10,5) MSEK.
• Resultat efter skatt för perioden uppgick till -24,9 (-34,3) MSEK.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -24,8 (-38,2) MSEK.
• Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 100,8 (234,6) MSEK vid periodens slut.
• Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,48 (-2,03) SEK.

För ytterligare information, var vänlig kontakta
Björn O. Nilsson, verkställande direktör, tel. 08-608 60 20,
Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel. 08-608 60 52.