BRIO AB

KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:03 CEST

LANSERING AV HANDLINGSPROGRAMMET "BRIO 2008"

RAPPORTPERIODEN JULI-SEPTEMBER 2005

· Nettoomsättningen uppgick till 326,5 (267,7) Mkr
· Rörelseresultat uppgick till 20,5 (21,2) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 12,5 (14,2) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till 2,21 (2,54) kr
· Rörelseresultat justerat för avyttrade samt förvärvade verksamheter uppgick till 13,5 (20,4) Mkr


PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2005

* Nettoomsättningen uppgick till 858,4 (752,4) Mkr
* Rörelseresultat uppgick till -41,3 (188,8) Mkr
* Resultat efter skatt uppgick till -64,3 (187,4) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till -11,50 (33,46) kr
* Rörelseresultat justerat för avyttrade samt förvärvade verksamheter uppgick till -62,3 (-52,2) Mkr

ÖVRIGT

* Handlingsprogrammet "BRIO 2008" lanserades den 10 oktober 2005. Genom åtgärderna i "BRIO 2008" beräknas BRIO bland annat spara ca 80 Mkr per år från 2007. Programmet förväntas belasta fjärde kvartalet med ca 30 Mkr i engångskostnader. I korthet innefattar "BRIO 2008":
o Offensiv produktutveckling som ska göra BRIO konkurrenskraftigt
o Fortsatt effektivisering - 100 tjänster varslas varav 70 i Sverige, inklusive avveckling av Killebergsfabriken
o Nytt kontor etableras i Malmö
* BRIO:s återförsäljning av Erectors produkter i USA kommer att upphöra vid årsskiftet


VDs kommentar

Tredje kvartalet har varit mycket händelserikt. Efter ett intensivt strategi- och analysarbete offentliggjorde vi den 10 oktober det nya handlingsprogrammet "BRIO 2008". "BRIO 2008" innehåller först och främst en offensiv strategi för att öka försäljningen, men inbegriper även omedelbara effektiviseringar för att nå ökad lönsamhet.

BRIO har länge haft problem till följd av alltför höga kostnader och vikande försäljning. Innovationstakten har varit för låg för att åstadkomma tillväxt. Att fortsätta att skära kostnader är därför inte tillräckligt för att nå en tillfredställande lönsamhet framöver. "BRIO 2008" syftar till att omvandla BRIO från ett produktionsdrivet företag till ett konsumentdrivet och än mer internationell företag. BRIO agerar idag på en konsumentmarknad där mobilitet, bekvämlighet och samtida form är viktiga faktorer och där de varumärken som kan erbjuda detta också många gånger blir försäljningsframgångar. Det visar inte minst succéer som exempelvis: Apples Ipod, Mini Cooper och nu senast Samsungs mobiltelefoner. Det är en marknad där kvalitet och funktionalitet ofta ses som självklarheter och där varumärkets samt produktens huvudsyfte istället är att tillfredsställa konsumentens livsstilsval. Det utmärker inte minst det nya föräldraskap som vi på BRIO ser växa fram. Genom att svara på denna
utveckling och genom djup förståelse för framtidens konsumenter, vill vi bli en viktig aktör på denna nya marknad.

Inom affärsområdet BRIO ser vi på sikt möjligheter att dels ta en internationell position på marknaden för barnvagnar, barnmöbler och bilbarnstolar, dels utöka leksakssortimentet för barn i åldern 0-3 år. Att utveckla nya koncept och sortiment kommer dock att ta tid liksom att etablera dem på nya marknader.

Affärsområdet Scanditoy, har också stora möjligheter till förbättringar. Internationella leksaksföretag behöver arbeta genom grossister, speciellt i mindre länder och Scanditoy har en stark ställning på den nordiska leksaksmarknaden. Målsättningen är att Scanditoy ska utöka sin portfölj och stärka sitt erbjudande inom licens- och trendleksaker.


BRIO:s försäljning har utvecklats något bättre än föregående år justerat för jämförbarhet. Babyproduktsegmentet har utvecklats positivt medan leksaksförsäljningen är svagare jämfört med föregående år. Scanditoy har en lägre försäljning än föregående år beroende på en svag utveckling i Sverige. Förvärvet av ENG innebär en förändrad sortimentmix för BRIO som, till följd av att ENG:s produkter har lägre marginaler, påverkar täckningsgraden negativt jämfört med tidigare år.

För att bli effektivare och komma närmare den internationella marknaden planerar BRIO även att öppna ett lednings-, marknads- och säljkontor i Malmö under tredje kvartalet 2006. Den geografiska förflyttningen kommer att innebära en ökad attraktionskraft för BRIO som arbetsplats genom närheten till Öresundsregionen samt underlätta internationella affärsrelationer. Produktutveckling, marknadsföring och försäljning kommer att vara de mest centrala frågorna för BRIO framöver. Samtidigt är det strategiskt viktigt för BRIO att behålla och utveckla sitt kunnande inom produktion, konstruktion, teknik och kvalitet. Inom dessa områden finns en unik kompetens bland de anställda i Osby som är en viktig faktor i arbetet med att bygga ett starkt BRIO. Merparten av de anställda i Sverige kommer även fortsättningsvis att arbeta i Osby.

Den generella tillväxten inom våra marknadssegment kommer att vara begränsad. Försäljningsökningar måste ske genom ett förbättrat kunderbjudande. Vår målsättning, att BRIO ska bli lönsamt med nuvarande försäljningsnivå så att nyförsäljningen ska ge en kraftfull resultateffekt, kvarstår.

Även om det tredje kvartalet har präglats av stora förändringar är det egentligen nu som det stora förändringsarbetet börjar och först om ett år blir utvecklingen av BRIO märkbar även för konsumenterna. Min ambition är att BRIO ska bli det självklara valet för den unga familjen.
Thomas Bräutigam
VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING UNDER RAPPORTPERIODEN JULI-SEPTEMBER 2005

FÖRSÄLJNING
Under det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 326,5 Mkr, en ökning med 58,8 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Av denna ökning stod det förvärvade barnvagnsföretaget European Nursery Group (ENG) för 77,9 Mkr. Valutaeffekter påverkade försäljningsintäkterna med 5,7 (-3,1) Mkr. Avyttringen av dotterbolaget Plasto Oy Ltd som genomfördes den 5 juli 2004 medförde en försäljningsminskning om 2,0 Mkr. Dessutom påverkades försäljningen under perioden av avyttring respektive nedläggning av egenägda butiker med 2,7 Mkr. Försäljningsminskningen förutom ovanstående effekter uppgick till 20,1 Mkr, en minskning med 7,5 procent. Den justerade försäljningsminskningen härrör främst från den nordiska delen av Scanditoy samt de europeiska försäljningsbolagen. Även i Nordamerika försvagades försäljningen under kvartalet.

Bruttoresultatet ökade med 5,7 Mkr till 127,6 (121,9) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år till följd av den högre försäljningsvolymen. Den positiva effekten av högre volym motverkades dock av den försämrade bruttomarginalen som dels beror på att den tillkommande försäljningen från ENG (som normalt har en lägre täckningsgrad) dels på en högre andel utförsäljningar under perioden.

KOSTNADER
Rörelsens försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader var i nivå med samma kvartal föregående år och uppgick till -115,4 (-115,9) Mkr. Kostnaderna ökade med 21,2 Mkr till följd av förvärvet av ENG. Kostnadsminskningen, justerad för förvärvade verksamheter, blev 18,7 procent och förklaras i huvudsak av besparingsprogrammet som initierades under 2003.

Med åtgärderna i "BRIO 2008" beräknas bolaget spara ca 80 Mkr per år med full effekt från 2007. Besparingen syftar till att öka lönsamheten i bolaget och ska frigöra resurser för en intensifierad produktutveckling. Vidare är målsättningen att kapitalbindningen ska minska med 100 Mkr fram till 2007 jämfört med 2004 års nivå och justerat för nuvarande koncernstruktur. Samtidigt medför "BRIO 2008" en engångskostnad som förväntas belasta det sista kvartalet 2005 med ca 30 Mkr.

Av omstruktureringsreserven har 2,4 Mkr utnyttjats under rapportperioden för utbetalningar av uppsägningslöner i olika delar av koncernen. Omstruktureringsreserven uppgår till 39,9 Mkr.

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet uppgick till 20,5 (21,2) Mkr, vilket är en försämring med 0,7 Mkr. Rörelseresultatet i det förvärvade ENG uppgår till 7,0 Mkr. Det justerade rörelseresultatet för motsvarande period föregående år var 20,4 Mkr. Kvartalets rörelseresultat justerat för förvärvade verksamheter var 13,5 Mkr. Försämringen mot föregående år exklusive förvärv beror huvudsakligen på lägre försäljning samt på minskad bruttomarginal. Detta balanserades delvis av positiva effekter av besparingsprogrammet som initierades 2003.


RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Koncernens resultat före skatt för det tredje kvartalet uppgick till 15,1 (17,8) Mkr. Finansiellt netto, -5,4 (-3,4) Mkr, försämrades i jämförelse med föregående år på grund av högre räntekostnader som en följd av finansieringen av ENG-förvärvet samt ökad kapitalbindning, även det huvudsakligen till följd av förvärvet.
Finansiella kursvinster och -förluster förbättrades med 0,2 Mkr jämfört med förra året och uppgick till 0,8 (0,6) Mkr.
Resultatet innebar en skatteeffekt om -2,6 (-3,6) Mkr.

[tabell]
[stapel- och grafdiagram]Jämförbarheten mellan perioderna försvåras då koncernen har genomgått stora strukturella förändringar.


[stapel- och grafdiagram]

[stapel- och grafdiagram]


[stapel- och grafdiagram]


Tabellerna och diagrammen har inte korrigerats för engångseffekter.


UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE OCH MARKNAD UNDER RAPPORTPERIODEN JULI-SEPTEMBER 2005

AFFÄRSOMRÅDE BRIO
Affärsområdet BRIO omfattar koncernens produktutveckling, inköp, tillverkning och försäljning av barnartiklar under de egna varumärkena BRIO, Alga och SIMO. I affärsområdet BRIO ingår de förvärvade ENG-säljbolagen i Norden och Tyskland samt försäljningsenheterna i USA/Kanada, Storbritannien, Tyskland/Österrike, Frankrike/Belgien och Japan. Därutöver sker försäljningen via exportavdelningen till marknader där BRIO inte representeras av egna säljbolag.
[tabell]


NORDEN
Försäljningen i Norden består huvudsakligen av BRIO-märkta babyartiklar och till viss del av leksaker. Försäljningen sker via fristående detaljister. Den nordiska marknaden bearbetas av de förvärvade ENG-säljbolagen och affärsområdet Scanditoy.

Försäljningen på den nordiska marknaden uppgick under tredje kvartalet till 75,7 (0,6) Mkr. Ökningen förklaras helt av ENG-förvärvet. Försäljningen av babyprodukter ökade i jämförelse med föregående år enligt plan.


ÖVRIGA EUROPA
Försäljningen i övriga Europa består huvudsakligen av BRIO-märkta leksaker via fristående detaljister och stormarknader.

Som tidigare rapporterats pågår en omstrukturering av leksaksbranschen i Europa liknande utvecklingen i Nordamerika. En allt större del av försäljningen sker via stormarknader på bekostnad av specialfackhandeln. Lågpriskopior i stormarknadskanalernas egna förpackningar har resulterat i en ökad konkurrens bland annat inom träleksakssegmentet.

Leksakskonsumtionen fortsätter att påverkas av den svaga konsumtionen i Europa samt av den ovannämnda omstruktureringen i branschen. Försäljningen i övriga Europa uppgick till 43,4 (48,0) Mkr. Den negativa utvecklingen fortsatte under det tredje kvartalet, framför allt på marknaderna i Storbritannien och Frankrike minskade försäljningen.

Dock var orderingången under tredje kvartalet i nivå med föregående år och orderstocken något högre jämfört med samma tidpunkt föregående år.

NORDAMERIKA
Försäljningen i Nordamerika sker främst via fristående detaljister och stormarknader. Den består av BRIO-märkta leksaker samt av Plan Toys och Erector/Meccano-leksaker.

BRIO:s försäljning i Nordamerika uppgick till 31,1 (34,3) Mkr. Dock har BRIO:s försäljning till specialfackhandeln ökat under kvartalet trots att detta segment av marknaden har fortsatt att minska. BRIO:s återförsäljning av Erectors produkter i USA kommer att upphöra vid årsskiftet, vilket kommer att innebära ett försäljningsbortfall på 40 Mkr.
ÖVRIGA VÄRLDEN
BRIO:s största enskilda marknad utanför Europa och Nordamerika är Japan. I övrigt exporterar BRIO leksaker till ett femtiotal länder. Försäljningen består enbart av BRIO-märkta leksaker. Försäljningen uppgick under kvartalet till 5,8 (4,7) Mkr. Ökningen härrör främst från den japanska marknaden.


AFFÄRSOMRÅDE SCANDITOY
Scanditoy är en leksaksgrossistverksamhet i Norden och Polen som bedriver inköp och försäljning av trend-, licens- och märkesleksaker. I Norden och Polen handhar Scanditoy distributionen av BRIO- och Alga-märkta leksaker och spel. Affärsområdet svarar även för driften av BRIO Partner-konceptet som omfattar försäljning av leksaker till egna butiker samt till butiker i ett franchisesamarbete i Norge och Sverige.
[tabell]


NORDEN
Försäljningen i Norden består dels av försäljning av BRIO- och Alga-märkta leksaker, dels av grossistförsäljning via fristående detaljister, partnerkonceptet och fem egenägda butiker. Partnerkonceptet omfattar 94 (95) butiker i Sverige och 139 (138) i Norge.

Försäljningen på den nordiska marknaden uppgick under kvartalet till 157,2 (167,4) Mkr. Försäljningsminskningen beror till viss del på det minskade antalet egenägda butiker i Norden, nu fem jämfört med nio föregående år. Den under föregående år avyttrade Plasto-verksamheten innebar en försäljningsminskning om 2,0 Mkr.

Försäljningen i Sverige var något lägre än föregående år. I Norge minskade försäljningen på grund av avyttring av egenägda butiker. Försäljningen i Finland minskade framförallt beroende på att försäljningsrättigheten för Plasto-sortimentet har avyttrats. Även Danmark redovisade en något minskad försäljning.
Föregående års svaga julhandel har resulterat i en större försiktighet bland återförsäljarna, vilket i sin tur fått till följd att orderläggningen senarelagts.

Orderingången var något lägre under kvartalet medan orderstocken den 30 september var i nivå med föregående år.

ÖVRIGA EUROPA
Försäljningen i övriga Europa består av grossistförsäljning i Polen och försäljning via fyra egenägda butiker i Polen.

Försäljningen utvecklades positivt och ökade till 13,7 (10,7) Mkr. En stor del av ökningen beror på försäljning av trendprodukter huvudsakligen till stormarknader.UTSIKTER

Besparingsprogrammet, som initierades under 2003, har givit besparingar uppgående till 109 Mkr på årsbasis. Detta program följs nu upp med handlingsprogrammet "BRIO 2008" som förväntas ge ytterligare ca 80 Mkr i besparingar per år från 2007. En del av besparingarna kommer att investeras i produktutveckling för att stärka BRIO:s erbjudande till marknaden. Bolaget bedömer att ytterligare 30 Mkr i engångskostnad kommer att belasta fjärde kvartalet 2005 som en följd av "BRIO 2008". Mot bakgrund av att BRIO befinner sig i en kraftig omställningsprocess lämnas inte någon prognos avseende resultatet för 2005.ÖVRIG INFORMATION AVSEENDE RAPPORTPERIODEN JULI-SEPTEMBER 2005

ÖVRIG INFORMATION

Det nya åtgärdsprogrammet "BRIO 2008" innebär ytterligare effektiviseringar. 70 tjänster har varslats i Sverige och ytterligare 30 personer berörs internationellt. Av de 70 tjänsterna i Sverige är 32 tjänstemän och 38 kollektivanslutna. Det inberäknar samtliga anställda på fabriken i Killeberg, där produktionen beräknas upphöra under andra kvartalet 2006 för att förflyttas främst till Kina. Genom åtgärderna i "BRIO 2008" beräknas BRIO spara ca 80 Mkr per år med full effekt från 2007. Besparingen ska dels frigöra resurser inom administration, produktion och försäljning för att finansiera den offensiva satsningen, dels ligga till grund för förbättrad lönsamhet. Målsättningen är också att minska kapitalbindningen med 100 Mkr fram till år 2007 jämfört med 2004 års nivåer och justerat för nuvarande koncernstruktur. "BRIO 2008" innebär en engångskostnad som beräknas belasta det fjärde kvartalet 2005 med ca 30 Mkr.

BRIO:s återförsäljning av Erectors produkter i USA kommer att upphöra vid årsskiftet, vilket kommer att innebära ett försäljningsbortfall på 40 Mkr.


FINANSIELL STÄLLNING
Balansomslutningen ökade jämfört med föregående år från 900,6 Mkr till 1 054,7 Mkr.

Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2005 till 47,1 Mkr jämfört med 41,4 Mkr den 30 september 2004. Nettoskuldsättningen, exklusive pensionsskulder och finansiell leasing, var 411,1 Mkr mot 191,2 Mkr, en ökning med 219,9 Mkr. Av detta beror 96 Mkr på förvärvet av resterande del i ENG, samt 75,1 Mkr på ökad bindning i lager och kundfordringar, även det till följd av förvärvet.

Soliditeten uppgick till 17,1 procent mot 37,4 procent föregående år och majoritetens andel av det egna kapitalet uppgick till 180,8 (336,7) Mkr.

INVESTERINGAR
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under juli till september till 1,1 (3,6) Mkr. Investeringarna avser i huvudsak affärssystem samt produktionsverktyg. De sammanlagda avskrivningarna var -5,0 Mkr jämfört med -5,6 Mkr motsvarande period föregående år.

VALUTAPÅVERKAN
De viktigaste valutorna för BRIO är USD, EUR och NOK. I första hand matchas in- och utgående valutor mot varandra, i andra hand säkras nettoexponeringen i enlighet med koncernens finanspolicy.

PERSONAL
Den 30 september 2005 var 639 (518) personer anställda inom BRIO-koncernen. Den 1 januari 2005 förvärvades ENG. Detta ledde till en personalökning som per 30 september 2005 uppgick till 155 personer. Personalminskningen med 34 anställda är en följd av det pågående åtgärdsprogrammet som initierades 2003 och beror framför allt på personalminskningar i säljbolagen.[något om senaste varsel?]


KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké 15 februari 2006
Årsredovisning april 2006
Delårsrapport 15 maj 2006
Ordinarie bolagsstämma 15 maj 2006

Osby den 25 oktober 2005

Thomas Bräutigam
VD och koncernchef


Kontaktperson för information
Thomas Bräutigam, VD och koncernchef,


(För fullständig rapport se bifogad fil)
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41587

BRIO är världens ledande träleksaksföretag. Företaget grundades 1884. Idag har BRIO dotterbolag i 12 länder utanför Sverige. BRIO-leksaker säljs i drygt 40 länder världen över i mer än 16 000 butiker. BRIO-leksaker präglas av stora pedagogiska värden, som vid lek bidrar till barnets utveckling, samt hög kvalitet.