Karo Bio AB

KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 08:57 CEST

• Karo Bios styrelse har beslutat att modifiera bolagets strategi. Förutom den nuvarande partnerskapsbaserade delen har Karo Bio även för avsikt att i egen regi ta utvalda substanser till sen klinisk utvecklingsfas
• För att möjliggöra strategin har Karo Bios styrelse beslutat genomföra en företrädesemission. Emissionen kommer att tillföra bolaget 278,7 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att emissionen blir fulltecknad
• Samarbetet med Wyeth Pharmaceuticals har förlängts med ytterligare ett år till 31 augusti 2006.
• Fas Ia-delen av den kliniska studien med KB2115 har framgångsrikt avslutats
• Koncernens nettoomsättning för niomånadersperioden uppgick till 49,9 (32,9) MSEK
• Resultatet för niomånadersperioden uppgick till -73,7 (-83,5) MSEK
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för niomånaders-perioden uppgick till -61,0 (-78,9) MSEK
• Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 114,0 (100,8) MSEK vid periodens slut
• Resultat per aktie för niomånadersperioden uppgick till -2,38 (-4,23) SEK

Följande filer finns att ladda ned:


KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2005
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=140419&fn=wkr0010.pdf