Hammar Invest

Kvartalsrapport kvartal 2 2007

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 09:40 CEST

(Aktietorget: HAM B)

Hammar Invest AB (publ) 556224-4300

Resultatet i korthet kvartal 2 2007 (koncernen)

Omsättningen för andra kvartalet (april-juni) uppgick till 19,8 mkr.

Periodens resultat (april-juni) uppgick till -0,6 mkr.

Nettoresultatet per aktie (april-juni) uppgick till -0,01 kr.

Utsikter för 2007

- Den avstämning som vid periodens utgång har skett beträffande pågående arbeten, indikerar ett slutligt resultatutfall för dessa som positivt avviker från nu företagen vinstavräkning.

- Historiskt sett har större arbeten slutförts och fakturerats under sista halvåret och så kan förväntas ske även innevarande verksamhetsår. Vid sådant förhållande bedöms resultatutfallet för andra halvåret 2007 överensstämma med resultatet för sista halvåret 2006.

- Orderstocken är mycket tillfredsställande och den höga investeringsnivån inom trä- och stålverksindustrin ger bra förutsättningar för fortsatt god orderingång.

Allmän information
- Idag består Hammar-koncernen av de helägda dotterbolagen Hammar Truck AB, Logtech AB, Vitech Virkeshantering AB och Hammar Mekan AB.

- Hammar Truck AB har sitt säte i Nyland, Kramfors kommun. Bolaget tillverkar och säljer en teknologiskt avancerad höglyftare till främst större sågverk.

- Logtech AB och Vitech Virkeshantering AB är lokaliserade i Nyland och bildades 2000 respektive 1997. Bolagens verksamheter är inriktad på timmer- respektive virkeshanteringsanläggningar.

- Hammar Mekan AB har likaså sitt säte i Nyland och har sina rötter i verkstads- och gjuteriverksamhet grundad 1891.

- Hammar Invest AB:s (publ) B-aktie är noterad på Aktietorget från och med den 7 mars 2007.Närmare om verksamheten

Hammar Truck AB tillverkar en avancerad s.k. vedgårdstruck med låg livskostnad när det gäller underhåll och drift. Tillverkningen sker bl.a. i samarbete med Hammar Mekan AB, som levererar bl.a. bom och grip samt upplåter lokal för montering av trucken.

"Hammar-trucken" kommer att kosta c:a 6 milj. kr, vara sju meter hög och klara att lyfta 32 ton. Vikten kommer att uppgå till 80 ton och trucken blir därmed den största i sitt slag i världen.

"Hammar-trucken" är i första hand tänkt att användas vid större sågverk samt inom massa- och pappersindustrin.

Logtech AB är ett ingenjörsföretag som före 2007 haft en vilande anläggningsverksamhet och omsättningen har under senare år endast bestått av eftermarknadsleveranser.

Under den senare delen av 2006 har dock ett offertarbete påbörjats avseende anläggningsprojekt och tillväxtpotentialen är mycket stor.

Marknads- och konstruktionsresurser har utnyttjats huvudsakligen inom Vitech Virkeshantering AB:s organisation.

Bolaget har under senare tid iscensatt ett flertal förhandlingar gällande kompletteringsförvärv för att uppnå målsättningen att timmerhanteringen inom kort skall vara lika betydande för Hammar-koncernen som Vitech Virkeshantering AB:s verksamhet.

Vitech Virkeshantering AB är likaså ett ingenjörsföretag med 9 st anställda inriktat på utrustning för sortering av rått och torrt virke till medelstora och större sågverk. Produktsortimentet består av c:a 750 moduler ur vilka anläggningar sätts samman till ett system som uppfyller ett kundkrav beträffande kapacitet och tillgänglighet.

Bolaget har visat mycket god lönsamhet och har en omfattande referenslista med leveranser till större svenska sågverkskunder. Avsikten är att låta verksamheten öka genom organisk tillväxt framförallt på den mellaneuropeiska marknaden.

En uppbyggnad av organisationen pågår i detta syfte. I linje härmed har Jarl Moritz anställts som vd/marknadschef i bolaget. Moritz kommer närmast från Swedwood International AB, där han har arbetat som projektchef för sågverk.

Hammar Mekan AB är en mekanisk verkstad för tillverkning av stålkonstruktioner i medium och grovstål. En växande andel av produktionen avser egna produkter eller produkter där underleverantörsavtal finns. Utrustning till stålindustrin för verk utanför Sverige svarar för mer än 50% av omsättningen under 2006. Bolaget sysselsätter 18 st personer och har i det närmaste full beläggning i verkstaden under 2007, vilket vittnar om att framtidsutsikterna är goda. En tillfredsställande orderingång förväntas även under de närmaste åren.

Hammar Mekan AB har genom köp förvärvat Kramfors Mekaniska Verkstad HB:s rörelse i början av 2007. Genom köpet har Hammar Mekan erhållit såväl värdefull maskinpark som upparbetade kundrelationer. Som en följd av köpet har fyra anställda mekaniker från Kramfors Mekaniska Verkstad HB övergått till Hammar Mekan AB.

Kommentar till första halvåret 2007

Aktiviteten har varit hög i Hammar-koncernen under det första halvåret 2007. Verksamheten har vuxit genom ett flertal förvärv. Till koncernen har fogats ett nytt affärsområde inom ramen för Hammar Truck AB bestående i produktion och försäljning av en teknologiskt avancerad s.k. vedgårdstruck kallad "Hammar-trucken", vilken är ämnad för bl.a. de större sågverk som även i övrigt är kunder till bolag i Hammar-koncernen.

Vidare har Logtech AB:s tidigare närmast vilande anläggningsverksamhet gällande timmerhantering aktiverats genom fortgående offertarbete med därtill pågående förhandlingar om kompletteringsförvärv. Dessutom har Hammar Mekan AB tillförts önskade produktionsresurser genom förvärvet av Kramfors Mekaniska HB:s rörelse i början av 2007. Personalstyrkan har utökats från 21 st till 29 st personer, varav ett flertal i ledande befattning i syfte att personellt rusta koncernen inför en tänkt framtida expansion. Den orga-nisatoriska uppbyggnaden har resulterat i kostnader av det mera extraordinära slaget som för år räknat kan beräknas till c:a 1 mkr. Hammar-koncernens struktur har såväl renodlats som tydliggjorts och kan åskådliggöras enligt nedan.

Den nu tydliggjorda koncernstrukturen överensstämmer väl med Hammar Invest AB:s (publ) affärsidé att - genom rörelsedrivande dotterbolag - bedriva utveckling, marknadsföring och tillverkning samt försäljning av hanteringsutrustning för materialflöden inom träindustrin och att nyttja denna teknologi i andra branscher med målsättningen att fokusera på nischer med höga kapaciteter.

Närmare om kvartal 2 2007

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 oktober 2006 har styrelsen beslutat emittera konvertibelt skuldebrev om nominellt 2 mkr. Emissionen har skett genom kvittning och är en följd av skuldförhållande som har uppkommit vid tidigare bolagsförvärv. Skuldebrevet kan till kursen 65 öre per aktie konverteras till totalt 3.076.923 st aktier av serie B och löper med 7,5 procent fast årlig ränta till den 31 december 2010.

Hammar Mekan AB har erhållit beställningar från Sund Birsta AB på c:a 30 mkr gällande utrustning för stånghantering till stålverk i Egypten, Ukraina och Bulgarien. Leveranserna skall pågå till i början av 2008. Hammar Mekan AB uppnår med dessa beställningar en omsättning klart överstigande 50 mkr för 2007.

Vitech Virkeshantering AB har erhållit order från Stora Enso, Ala sågverk, på 6,6 mkr avseende paketmaskin till justerverk med leverans i november 2007.

Hammar Invest AB (publ) har ingått nya finansieringsavtal med Norrlandsfonden och Handelsbanken, vilka ger koncernen en ökad finansiell flexibilitet. Härigenom har koncernens finansiella struktur stärkts på såväl kort som lång sikt.

Årsstämma 2007

Vid Hammar Invest AB:s (publ) årsstämma den 31 maj 2007 beslöts att styrelsen skulle bestå av 5 st ordinarie ledamöter utan suppleant. De ordinarie ledamöterna Thomas Lindwall, Per Lindberg, Peter Fischer och Ulf Löwenhav omvaldes. Jan-Olof Sehlin nyvaldes som ordinarie ledamot.

Jan-Olof Sehlin är anställd i det egna bolaget Selinova AB och är där verksam som stödperson och rådgivare till såväl små som stora bolags ägare, styrelse och top management. Sehlin var tidigare chef för SCA:s regionutveckling, samtidigt som han var vd för Merlo Invest AB. Han har även varit affärsutvecklingschef för Sunds Defibrator AB (numera Metso Paper AB). Sehlin har genom åren upprätthållit ett flertal uppdrag som styrelseledamot i större bolag.

Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen så att stämma även skall kunna hållas i Stockholm om så önskas. Styrelsen har dock alltjämt sitt säte i Kramfors kommun.

Dessutom beslutade stämman att bemyndiga styrelsen - intill nästa årsstämma - att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera upp till 8.000.000 st aktier av serie B, och/eller aktiederivat med eller utan skuldebrev, genom kvittning och/eller apportemission.

Händelser efter kvartal 2 2007

Hammar Truck AB har genom köp förvärvat erforderligt inventarium mm för att kunna upprätthålla den rörelse som har bedrivits av Tiger Nordic AB avseende produktion av en avancerad s.k. vedgårdstruck. Köpeskillingen har utgivits kontant. Förvärvet ger stöd till Hammar Truck AB:s saluförande av "Hammar-trucken".

I följd av skuldförhållande som uppkommit vid tidigare bolagsförvärv, har en extra bolagsstämma den 11 juli 2007 beslutat om en kvittningsemission riktad till bolag kontrollerat av Hammar Invest AB:s (publ) koncernchef och vd Stig Forsman. Härigenom har 5.000.000 st aktier av serie B tecknats till kursen 50 öre. Genom emissionen ökas Hammar Invest AB:s (publ) aktiekapital med 912.000 kr till 18.963.854 kr och antalet utestående aktier till totalt 103.968.500 st varav 221.886 st är av serie A och 103.746.614 st är av serie B.

Slutbetalning har skett av köpeskillingen för Hammar Mekan AB i enlighet med förvärvsavtal tecknat i mars 2006.

Inga-Lill Sundell har anställts som CFO i Hammar Invest AB (publ). Sundell har tidigare arbetat som ekonomiansvarig för publikt bolag.

Expansion

Med en aktiv styrelse och säkrat finansiellt stöd, kan Hammar Invest AB (publ) med dotterbolag även i fortsättningen förväntas bedriva en expansiv affärsverksamhet.

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens balansomslutning per den 30 juni 2007 ökade med 4,5 procent jämfört med kvartal 1 innevarande år och uppgick till drygt 81 mkr. Koncernen genererade under verksamhetsårets första sex månader ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om drygt 7,4 mkr. Motsvarande kassaflöde för kvartal 2 var negativt med drygt 4,3 mkr. Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till knappt 12,8 mkr.

Koncernens soliditet (eget kapital inkl. 72 procent av obeskattade reserver genom totalt kapital) uppgick till 50,4 procent och andelen riskbärande kapital (eget kapital inkl. 100 procent av obeskattade reserver genom totalt kapital) motsvarade 53,1 procent. Eget kapital fördelat på de utestående 98 968 500 aktierna motsvarade 0,41 kr per den 30 juni 2007.

Övrig finansiell information

Investeringar och avyttringar
Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar gjordes under perioden.

Personal
Antalet medarbetare i koncernen uppgick till 29 st personer per den 30 juni 2007.

Skatt
Skattekostnad är beräknad efter bedömd skatt för moderbolag respektive dotterbolag.

Då det föreligger en viss osäkerhet angående exakt inom vilken tidsrymd föreliggande förlustavdrag kommer att kunna utnyttjas, har Hammar Invest AB (publ) - i likhet med tidigare perioder - valt att inte ta upp en latent skattefordran avseende underskottsavdraget i balansräkningen. Detta ställningstagande kan dock komma att omprövas i framtiden.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består i att tillhandahålla såväl koncerngemensamma funktioner som vissa managementresurser m m till koncernens rörelsedrivande bolag samt att ansvara för gruppens strategiska utveckling. Dessa funktioner upprätthålls av 2 st personer.

Redovisningsprinciper

Koncernen

Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2006 International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna rapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport är de som beskrivs i årsredovisningen för år 2006 under rubriken Redovisningsprinciper.

Då detta utgör del av den första koncernredovisning som upprättas för helt verksamhetsår, lämnas inga jämförelsesiffror.

Moderbolaget

Moderbolaget tillämpar från och med 1 januari 2006 RR Redovisning för juridiska personer, vilket i huvudsak innebär att IFRS tillämpas. I enlighet med RR 32:06 tillämpar moderbolaget inte IAS 39.

Den huvudsakliga skillnaden är att säkringsredovisning sker enligt principer för uppskjuten säkringsredovisning, vilket medför att derivaten redovisas först då den säkrade transaktionen inträffar.

Nedan beskrivs i korthet de redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen.

Redovisning av intäkter

Försäljningsintäkter redovisas i enlighet med IAS 18. Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas från utförd försäljning av varor och intäktsförs när företaget till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande. Normalt redovisas intäkter när köparen accepterat leverans, installation och kontroll har skett. Dock redovisas intäkt så snart leverans har skett om installation och kontroll är av mindre värde och efter reserveringar av bedömda kvarstående kostnader. Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens kostnader i samband med att produkterna säljs.

Intäkter från pågående entreprenaduppdrag redovisas i enlighet med IAS 11 enligt principerna för successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden baseras på de vid periodens slut upparbetade kostnadernas andel av beräknade totala kostnader för projektet. Om framtida kostnader för att fullborda ett projekt bedöms överstiga återstående intäkter görs avsättning för befarade förluster.

De rörelsedrivande bolagen i koncernen har tidigare inte månadsvis fullt ut vinstavräknat de pågående projekten enligt principerna för successiv vinstavräkning. I periodrapporten för kvartal 4 2006 har detta inte beaktats. Detta har inte bedömts påverka periodrapporten i någon väsentlig utsträckning.

Från och med kvartal 3 2006 så vinstavräknas pågående projekt fullt ut enligt reglerna i IAS 11.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar upptas, i enlighet med IAS 38 Immateriella tillgångar, till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och delas upp på goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar.

Nedskrivning av Immateriella anläggningstillgångar sker med ledning av IAS 36 Nedskrivningar.

Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill och immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod fördelas till kassagenererande enheter och skrivs inte av utan testas årligen för nedskrivningsbehov.

Granskningsrapport
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kalendarium
Delårsrapport 9 månader publiceras den 5 november 2007.

Bokslutskommuniké publiceras den 28 februari 2008.

För ytterligare information
Vänligen kontakta vd Stig Forsman på telefon 0612-228 20, 0612-228 50 eller
0703-92 56 66.

Nyland den 13 augusti 2007

Hammar Invest AB (publ)

Styrelsen

ADRESSER
Hammar Invest AB (publ)
Marknadsvägen 6
870 52 Nyland
Tfn: 0612-228 20

Hammar Truck AB
Strandvägen 62
870 2 Nyland
Tfn: 0612-854 50

Logtech AB
Marknadsvägen 6
870 52 Nyland
Tfn: 0586-71 75 80

Vitech Virkeshantering AB
Fågelvägen 8
870 52 Nyland
Tfn: 0612-228 50

Hammar Mekan AB
Marknadsvägen 6
870 52 Nyland
Tfn: 0612-228 20

www.hammarinvest.se