C2SAT

KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2 2007

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 14:59 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46287

C2SAT: KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2 2007

(NGM: C2SAT B)

Resultatet i korthet kvartal 2 2007
(koncernen)

· Nettoomsättningen för andra kvartalet (april-juni) uppgick till 0,6 (3,9) MSEK.
· Resultatet vid periodens slut uppgick till -11,6 (-4,6) MSEK.
· Likvida medel uppgick till 29,1 (0,9) MSEK
· Nettoresultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,03) SEK.
Allmän information
Moderbolaget C2SAT holding AB (publ) bedriver genom sina dotterbolag C2SAT communications AB och C2SAT production AB utveckling, tillverkning och försäljning av stabiliserande antennsystem för bredbandskommunikation. Härtill är C2SAT holding AB (publ) ägare i intressebolaget Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB (AIMS) med ett ägande om 34,6% av bolagets samtliga utestående aktier. AIMS utvecklar system för tröghets-mätning. Intressebolaget CET23-C2SAT China Electronics Technology Group (49%) är ett gemensamt intressebolag med China Electronics Technology Group med exklusiva rättigheter för tillverkning och försäljning på den kinesiska marknaden.

Moderbolagets adress är Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna

Händelser under andra kvartalet
Bolagets verksamhet under andra kvartalet 2007 har fokuserats på bredare försäljning och marknadsföring samt upptrappningen av produktionen i Söderhamn och Kina.

Bolaget har tillsammans med partners deltagit i ett antal större pågående upphandlingar. Som en del i ett heltäckande erbjudande har ett avtal om global service av antennerna slutits med Telemar Scandinavia AB. I Kina har antenner förberetts för planerade lokala utvärderingsinstallationer på fartyg. Bolaget har även deltagit i två mässor i Norge och Singapore.

I fabrikerna i Söderhamn och Kina har antenner producerats för leverans till kunder samt för utvärdering och test. Fabrikerna har färdigställts för att vara klara för serieproduktion efter halvårsskiftet.

Som ett led i bolagets ökade satsning på antennverksamheten såldes i april dotterbolaget C2SAT development AB. Efter ordinarie bolagsstämma i slutet på maj markerades detta ytterligare då VD för antennverksamheten i dotterbolaget C2SAT communications AB efterträdde VD för C2SAT holding AB (publ).

Under första kvartalet genomfördes en kontantemission med företräde för bolagets aktieägare. Emissionen blev övertecknad. Emissionslikviden inbetalades till bolaget under andra kvartalet och uppgick till 51,3 MSEK och utgjorde 78.879.916 B-aktier med ett kvotvärde om 0,13 kronor, varefter antalet aktier uppgår till 36.639.748. Några A-aktier finns ej utställda. Kostnaden för emissionen uppgick -6,7 MSEK.
I samband med att emissionen nu avslutats har ledningen gjort en ny bedömning av vilka kostnader som är direkt hänförliga till transaktionen och som således redovisas direkt mot eget kapital i enlighet med IAS 32 p 37 Finansiella instrument klassificering.

Finansiell information
Koncernen

Intäkter och resultat
Intäkterna uppgick under perioden april-juni till 0,6 (3,9) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till -8,4 (-4,4) MSEK
Forsknings och utvecklingskostnader har belastat resultatet med -3,7 MSEK

Nettoresultatet efter skatt blev -11,6 (-4,6) MSEK

Soliditeten var 84 (79) procent.

Investeringar och avyttringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,4 (0,2)MSEK.
Avyttringen av dotterbolaget C2SAT development AB medförde under perioden en förlust för moderbolaget om -9,6 MSEK och för koncernen -3,0 MSEK.

Moderbolaget
Intäkterna uppgick under perioden januari-juni till 4,8 (0,0) MSEK. och avser på dotterbolagen internfakturerade omkostnader.

Nettoresultatet efter skatt blev -6,9 (-2,3) MSEK
Redovisningsprinciper
C2SAT holding AB (publ) upprättar koncernredovisningen i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU. Detta är samma principer som tillämpats i årsredovisningen för 2006. Koncernen följer förutom nämnda IFRS-regler även redovisningsrådets rekommendationer RR 30 (kompletterande redovisningsregler för koncernen) och RR 31 (Delårsrapportering för koncerner) samt tillämpliga akutgruppsuttalanden.
Delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Interim Financial Reporting.

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för revisionsgranskning.


Information
Kommande rapporttillfälle
Delårsrapport juli-september 2007.11.15.

För ytterligare information: VD Fredrik Hånell, telefon 08-748 01 45, fredrik.hanell@c2sat.se


För nyhetsbrev: Skicka Din e-postadress till info@c2sat.se