Miris AB

Kvartalsrapport per 2007-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:26 CEST

(Aktietorget: MIR)

- Omsättningen uppgick till 320 tkr under första halvåret, varav 174 tkr under det andra kvartalet.
- Periodens resultat var - 2618 tkr under första halvåret, varav -1373 tkr under det andra kvartalet.
- Vinsten per aktie var - 0.34 kr under det första halvåret.

Miris Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Miris AB. All rörelsedrivande verksamhet sker i dotterbolaget Miris AB. Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument som används för analys av vätskor. I första hand fokuserar Miris på instrument för analys av ko- och bröstmjölk. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom en försäljning av mindre volymer till totalt 20 länder.

Utvecklingen under andra kvartalet

Omsättningen under verksamhetsårets andra kvartal uppgick till 174 tkr.
Periodens resultat blev -1373 tkr. Kvartalets försäljning var lägre än förväntat.

Intresset för HMA instrumentet (bröstmjölk) har ökat påtagligt de senaste två månaderna. Det beror dels på att instrumentet blivit IVD-registrerat (EU direktiv), vilket underlättar försäljning till sjukhus inom EU, dels på att resultat från bröstmjölksanalyser redovisats på ett internationellt vetenskapligt symposium i Toronto. En dialog har inletts med en potentiell distributör för bröstmjölksinstrumentet i första hand för den nordamerikanska marknaden.

Arbetet med att erhålla en referensorder på den turkiska marknaden fortsätter. Leveranserna till Kina har påbörjats, men leveranstakten ligger något under den planerade.

Efter rapportperiodens utgång har fyra instrument levererats.

Koncernens och koncernbolagens finansiella utveckling framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. Efter rapportperiodens utgång har moderbolaget tillskjutit ytterligare kapital till Miris AB.

Utvecklingsarbetet under det första halvåret har inriktats på anpassning av instrumentet för volymproduktion. Arbete har också utförts för att för erhålla IVD-godkännande av instrumentet för bröstmjölksanalyser. Som ett resultat av utvecklingsarbetet har en ny variant av instrumentet introducerats, som är ett stort steg mot en ny produktgeneration.

Diskussioner rörande samarbete kring on-line applikationer för mejerier fortgår.

Vid årstämman omvaldes styrelsen i sin helhet. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman utsågs professor Kerstin Svennersten-Sjaunja till ny ordförande i Miris Holding AB.

Kvartalsrapport för perioden 2007-01-01 till 2007-09-30 planeras att publiceras 2007-11-06.Utsikter

Förhandlingarna rörande den indiska marknaden har intensifierats. Styrelsen förbereder en nyemission under andra halvåret för att säkerställa koncernens riskkapitalförsörjning.

En extra satsning kommer att göras för att bearbeta det ökade intresset för instrument för analys av bröstmjölk. I Kina finns Miris med i några större upphandlingar.


Uppsala 2007-08-21

Tony Malmström

Verkställande Direktör

Denna rapport omfattar Miris koncernen (även kallad Miris), koncernens moderbolag, Miris Holding AB samt det rörelsedrivande dotterbolaget Miris AB. Koncernen bildades i början på 2006 medan Miris AB bedrivit verksamhet under flera år. En redogörelse för koncernens redovisningsprinciper finns i noteringsprospektet som finns utlagt på Miris hemsida.

www.miris.se