Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:05 CEST

(Aktietorget: LOVI)

Jan-mars 2009
Fakturerat malmvärde plus retroaktiv priskorrigering uppgick till 7,0 MSEK (8,1 jan-mars 2008).
Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 1,9 MSEK (0,6), en rörelsemarginal på 30 % (8).
Resultatet efter beräknad skatt uppgick till 1,4 MSEK (0,3).
Vinsten per aktie blev till 0,41 SEK (0,09).

Kvartalet i sammandrag
Ett antal faktorer bidrog till den positiva resultatutvecklingen under årets första kvartal.
Rekordstor leverans av malm med goda metallhalter.
Kraftig reduktion i produktionskostnaden per levererat ton malm, till 630kr/ton. För helåret 2008 var motsvarande siffra 853 kr/ton. Ökad produktivitet, fallande kostnader på insatsvaror och underhåll samt ett generellt fokus på att reducera kostnader bidrog till den positiva kostnadsutvecklingen.
Högre priser på zink och bly samt en hög US-dollar mot den svenska kronan, och att priseffekten förstärkts genom att intäkterna tidigare månader korrigerats enligt den nya prissättningsmodellen i det nya Bolidenavtalet.

Övrigt
Rapporten är inte granskad av revisorerna.
Andra kvartalsrapporten för 2009 kommer att lämnas den 13 augusti.

Marknad och produktion

Ett nytt långsiktigt leveransavtal med Boliden undertecknades i februari. I det nya avtalet som gäller retroaktivt från mars 2008 sker slutlig prisavräkning två månader efter leverans av malm. Resultatet för 2008 påverkades negativt med 4,6 MSEK till följd av fallande metallpriser. Ökningen av metallpriserna under årets första kvartal innebar en positiv priskorrigering på 0,7 MSEK. Priskorrigeringen förväntas vara positiv även under årets andra kvartal.

8 332 ton malm levererades till Bolidens anrikningsverk under perioden januari-mars 2009, en ökning med 34 % jämfört med motsvarande period 2008. Metallhalterna uppgick till 8,99 % zink (9,34) och 7,89 % bly (4,99).

Metallpriserna återhämtade sig successivt under kvartalet efter det kraftiga fallet under hela 2008. Zink steg med 17 % och noterades till USD 1 325/ton vid kvartalets utgång.

Blypriset steg från USD 940/ton till USD 1 300/ton, en uppgång med hela 38 % under årets första kvartal.

Prisuppgången i zink och bly förklaras i huvudsak med uppbyggnad av strategiska lager i Kina samt neddragning av produktionskapacitet bland gruvor och smältverk. Den industriella efterfrågan av zink och bly har fortsatt att falla.
Zinkpris i USD/ton jan 2008 -28 april 2009 (LME notering) Blypris i USD/ton jan 2008 -28 april 2009 (LME notering)

USD/SEK, 1 jan 2008 - 28 april 2009
Intäkterna har också påverkats positivt av den fortsatta förstärkningen av US-dollarn gentemot den svenska kronan. I början av kvartalet var USD/SEK kursen 7,75 och i slutet 8,28, en uppgång med 7 %.

Dessutom har priseffekten förstärkts genom att intäkterna tidigare månader korrigerats enligt den nya prissättningsmodellen i det nya Bolidenavtalet.
Källa: Riksbanken

Strategisk metall- och valutahandel
I takt med fallande metallpriser avvecklades huvudparten av metallprishedgarna under fjoråret. Vid kvartalets ingång var endast 67 ton bly hedgat via säljoptioner. Under kvartalet utökades positionen genom sålda köpoptioner avseende 300 ton zink till ett lösenpris på USD 1400 samt 100 ton bly med lösenpris USD 1300.
Vidare har 300 000 USD sålts på termin till en genomsnitts kurs på 8,59 mot den svenska kronan.

Efter kvartalets utgång har ytterligare 200 ton zink och 200 ton bly sålts på termin till kurser över 1 500 USD/ton samt 600 000 USD till en genomsnittskurs på 8,33.

I balansräkningen värderas de utestående kontrakten till marknadsvärdet per den 31 mars 2009. Per den 31 mars uppgick den orealiserade förlusten till 0,3 MSEK.

Produktion

Produktionsplanen för 2009 siktar mot 30 000 ton malm en ökning med nära 10 % mot 2008. Malmproduktionen var över plan under årets första kvartal.
Malmleveranserna under kvartalet uppgick till 8 332 ton, en ökning med 34 % jämfört med motsvarande period 2008. Malmlagret vid gruvan minskade med ca 500 ton sedan årsskiftet.

Produktionsbrytning sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu 145m under markytan. Tillredning i form av rampbrytning pågår ner mot 190 meters nivån. Kostnaderna för rampbryning skall enligt redovisningsregler aktiveras, vilket har skett med 0,7 MSEK under perioden januari-mars 2009 (1,1 MSEK).

Produktionskostnaden per leveret ton malm har reducerats betydligt och uppgick till 630 kr/ton under årets första kvartal (856 kr/ton). En högre produktionstakt, lägre kostnader på insatsvaror och underhåll samt ett starkt kostnadsfokus i hela organisationen bidrar till den positiva kostnadsutvecklingen.

Resultat och finansiering

Januari-mars 2009
Fakturerat malmvärde plus retroaktiv priskorrigering uppgick till 7,0 MSEK (8,1 jan-mars 2008).
Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 1,9 MSEK (0,6), en rörelsemarginal på 30 % (8).
Resultatet efter beräknad skatt uppgick till 1,4 MSEK (0,3).
Vinsten per aktie blev till 0,41 SEK (0,09).
Nettoskuldsättningen, dvs räntebärande skulder minus banktillgodohavanden sjönk med 0,5 MSEK under kvartalet och var 3,4 MSEK per 31 mars 2009(7,7).

Se även nedanstående tabeller med resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt nyckeltal.

Utsikter
I årsredovisningen för 2008 angavs att resultatet före skatt 2009 kunde förväntas bli 4 MSEK före skatt vid en prisnivå på ca 1 300 USD/ton för både zink och bly samt en USD-kurs kring 8,00. Utfallet för första kvartalet samt gjorda säkringar gör att resultatet före skatt nu pekar mot drygt 6 MSEK om priserna ligger kvar på 1 300 för både bly och zink och 8,25 för USD.

Stråssa den 29 april 2009

Styrelsen

www.lovisagruvan.se