Railcare

Kvartalsrapport Q1 för perioden maj 2008- juli 2008

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 11:23 CEST

(Aktietorget: RAIL)

- Periodens intäkter uppgick till MSEK 55,2 (30,4)
- Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 5,7 (5,1)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,1 (3,7)
- Vinst per aktie uppgick till SEK 0,00514 (0,00606)
- Eget kapital per aktie uppgick till SEK 0,065 (0,043)
- Soliditeten uppgick till 45 (36) procent

Viktiga händelser under perioden i korthet

- Integrationen av förvärvade Three T AB i Affärsenhet Transporter fortgår enligt plan.
- Namnbyte inlämnat för Bantåg Nordic AB som byter namn till Railcare Tåg AB.
- Ny affärsenhetschef för Export rekryterad, Håkan Johansson 43 år Helsingborg, som börjar 1 september.
- Affärsenhet Entreprenad har i ett samarbete med Banverket produktion vid Haparandabanan utfört montering av stolpfundament, med hjälp av en egenutvecklad metod som bygger på Railcares vacuumsug teknik, i syfte till att effektivisera montagetekniken.

VD-kommentar
- Årets tre första månader har börjat bättre än förväntat. Bra orderingång redovisas överlag men framför allt på Entreprenadsidan med stora projekt på Malmbanan och Haparandabanan. Omsättningsökningen på 45 procent jämfört med motsvarande period förra året visar på stark tillväxt, både inom branschen totalt och på vår förmåga att möta detta. Resultatet har också hängt med och överträffar lagd budget. Konjunkturen för järnvägssidan ser fortsatt ljus ut. Vi noterar en stor efterfrågan på våra tjänster och produkter inom samtliga våra affärsenheter, säger VD Dan Magnusson i en kommentar.

Verksamhet
Railcare Group AB (publ) är en koncern som primärt verkar inom transport och underhållssegmentet på den svenska järnvägsmarknaden. Railcare är en av de ledande specialisterna inom järnvägsbranschen. En stor del av de arbeten som Railcare utför sker med hjälp av egenutvecklade metoder och maskiner. Verksamheten bedrivs i fem olika affärsenheter. Railcare finns representerat i Sverige, Danmark och England. Totalt har koncernen 100 årsanställda.

Försäljning och resultat
Koncernens intäkter under perioden uppgick till MSEK 55,2. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 5,7 och resultatet efter skatt till MSEK 4,1. Periodens intäkter översteg lagd budget med MSEK 1,8. Första kvartalet, maj-juli, är normalt ett av de starkaste kvartalen för Railcare eftersom stora delar av underhåll och reparationsarbetena inom järnvägen utförs under sommarhalvåret. För respektive Affärsenhet ser det ut som följer. Konsulter har en stabil orderingång med långa kontrakt. Trumrenoveringar har efter en svag vår återhämtat sig och orderstocken ser bättre ut. Entreprenader redovisar starka månader under första kvartalet och har det fortsatt in i kvartal 2. Export har skapat en bra position, i framför allt Danmark, med flertalet nya uppdrag. Transport har haft en god orderingång med stora transportuppdrag till bl.a. Volkerweiss Nordic AB, och nya uppdrag inom uthyrning av lok och förare.

Likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till MSEK 25,1(inkl ej nyttjad limit).

Aktiekapital och antal aktier
Per den 31 juli 2008 hade bolaget ett aktiekapital om SEK 7 960 778 fördelat på 796 077 846 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,01 Samtliga aktier är av ett och samma slag och har samma röste- och kapitalandel i bolaget.

Framtidsutsikter
Styrelsen och ledningen ser med tillförsikt framemot kvartal 2 där den fortsatta starka trend inom järnvägsunderhåll och godstransporter innebär nya affärer som ger god tillväxt med bra resultat. Järnvägsbranschen står inför stora åtaganden på underhållssidan och en ökad mängd gods som förs över till den mer ekonomiska och miljövänligare järnvägen, vilket gör att Railcare bedömer framtidsutsikterna som mycket goda.

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

Framtida rapporttillfällen
Railcare lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.
Halvårsrapport 2008/2009 17 december 2008
Kvartalsrapport Q3 2008/2009 19 mars 2008

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Dan Magnusson 070-655 47 47
Railcare Group AB (publ)
E-post dan.magnusson@railcare.se

www.railcare.se

Resultat- och balansräkning i bilagt sammandrag

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.