Cherry

Kvartalsrapport Q3 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:31 CEST

Kvartal Q3
· Internetspel redovisar vinst under kraftig omsättningsökning
· Fortsatt framgång för försäljningen av internetspel till sportsspelsajter
· Unibet, Bet24 och NordicBet bland de nya kunderna

· Koncernens omsättning uppgick till 65,2 (70,3) mkr. Rensat för nedlagda affärsområdet Automatspel ökade omsättningen med 2 procent.
· Resultat efter finans blev 2,9 (5,2) mkr, varav nedlagda Automatspel svarade för 0,0 (5,7) mkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 0,09 (0,27) kronor per aktie


Delårsperioden
· Omsättningen uppgick till 179,7 (190,7) mkr. Rensat för nedlagda Automatspel ökade omsättningen med 4,7 mkr.
· Resultat efter finans förbättrades till –3,5 (-4,6) mkr, varav nedlagda Automatspel svarade för 0,0 (12,6) mkr.
· Resultat efter skatt ökade till –1,1 (-2,1) mkr, –0,03 (-0,10) kronor per aktie
· Soliditeten steg till 63 (51) procent och kassan uppgick till 31,4 (22,9) mkr.


(Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor)

Koncernens intäkter

Kvartalet

Cherrys omsättning under kvartalet uppgick till 65,2 (70,3) mkr. Rensat för det nedlagda affärsområdet Automatspel ökade koncernens omsättning med 0,9 mkr. Affärsområde Internetspel mer än tredubblade omsättningen till 8,1 (2,4) mkr jämfört med Q3 föregående år och Maritimt Spel ökade med 10 procent till 18,8 (17,1) mkr.

Delårsperioden

För hela delårsperioden minskade omsättningen till 179,7 (190,7) mkr. Omsättningsminskningen beror på att affärsområde Automatspel lagts ned. För jämförbara enheter, dvs. rensat för det nedlagda affärsområde Automatspels omsättning föregående år, har koncernens omsättning ökat med 3 procent eller 4,7 mkr under delårsperioden. Affärsområde Internetspel har mer än fördubblat intäkterna till 18,0 (7,6) mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Även affärsområde Maritimt Spel redovisade ökade intäkter.
Koncernens resultat och avkastning

Kvartalet

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för Q3 till 2,9 (5,2) mkr. Rensat för strukturella effekter av det nedlagda affärsområdet Automatspel ökade resultatet efter finansiella poster med 3,4 mkr jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Störst resultatförbättringar jämfört med Q3 föregående år redovisade affärsområde Internetspel, 1,2 (-2,7) mkr. Även Maritimt Spel visade ökat resultat.

Resultat efter skatt för kvartalet blev 2,7 (5,5) mkr, vilket motsvarar 0,09 (0,27) kronor per aktie.


Delårsperioden

För hela delårsperioden uppgick resultatet efter finansiella poster till –3,5 (-4,6) mkr och resultatet efter skatt till –1,1 (-2,1) mkr vilket motsvarar –0,03 (-0,10) kronor per aktie.

För jämförbara enheter (dvs. exklusive det nedlagda affärsområde Automatspel) ökade resultatet efter finansnetto med 4,7 mkr jämfört med samma period föregående år

Störst resultatförbättringar redovisade Internetspel –1,6 (-6,6), Maritimt Spel 2,4 (-3,7) mkr och Nya Marknader –2,0 (-8,3) mkr

Avkastningen på eget kapital blev -1 (-4) procent och på totalt kapital -2 (-3) procent.


Affärsområden

Cherrys verksamhet bedrivs i fyra affärsområden; Internetspel, Restaurangcasino, Maritimt Spel och Nya Marknader.


Internet

Utvecklingen för affärsområdets spelverksamhet under årets tredje kvartal har varit fortsatt positiv. Omsättningen på spelet över Internet har visat stark tillväxt. Net Entertainment har satsat ytterligare resurser på försäljning och marknadsföring vilket resulterat i flera försäljningar av bolagets ”Casino Module”, en egenutvecklad produkt designad för att stödja casinospel i sportspelssajter på alla språk, (www.casinomodule.com). Under kvartalet har Casino Module sålts till ett flertal sportspelssajter, bland annat Unibet, Bet24 och NordicBet.

Omsättningen för kvartalet mer än tredubblades till 8,1 (2,4) mkr jämfört med Q3 i fjol och för hela delårsperioden mer än fördubblades omsättningen till 18,0 (7,6) mkr.

Affärsområdets resultat efter finans under Q3 uppgick till 1,2 (-2,7) mkr och för hela delårsperioden till –1,6 (-6,6) mkr. Resultatet belastas med planenlig avskrivning av goodwill med –1,1 (-1,1) mkr.

Inom affärsområde Internetspel ingår även dotterbolaget Intact, som investerat i aktier i noterade och onoterade IT-bolag. Den bristande likviditeten i flertalet av dessa aktier samt utvecklingen av marknadens värdering av IT-bolag gör att Intacts aktieinnehav i internet- och logistikkonsulten Establish nedskrivits med –1,4 (-0,1) mkr under delårsperioden, varav –0,1 (0,0) under kvartalet. Rensat från denna post ökade delårsresultatet från affärsområdets spelverksamhet med drygt 6 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
Restaurangcasino

Inom affärsområdet bedrivs huvudsakligen bordspel (blackjack och roulette) på svenska restauranger. Cherry är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 30 procent av antalet aktiva spelbord och uppskattningsvis 37 procent av omsättningen.

Trenden med fortsatt försiktigt spelbeteende i storstadsregionerna samt minskat restaurangbesökande håller i sig även under tredje kvartalet. Omsättningen minskade till 34,6 (38,6) mkr och för hela delårsperioden uppgick omsättningen till 102,8 (112,4) mkr.

Det minskade spelandet under perioden påverkade även affärsområdets resultat som minskade till 1,9 (3,1) mkr under Q3 och till 3,1 (6,0) mkr för hela delårsperioden. I delårsperiodens resultat ingår avsättning för möjliga framtida kostnader i samband med rättstvist om ett spelavtal på –1,0 (0,0) mkr.


Maritimt spel

Affärsområdet bedriver spelverksamhet (spelautomater och bordspel) på drygt 50 fartyg. Den primära marknaden för Cherry är den nordiska marknaden. På denna hemmamarknad bedöms marknadsandelen, uttryckt i antal rederier eller fartyg, uppgå till cirka 50 procent. Affärsområdet bedriver dessutom spelverksamhet på fyra fartyg tillsammans med lokal partner i Medelhavet.

Omsättningen under tredje kvartalet ökade till 18,8 (17,1) mkr och för hela delårsperioden till 50,5 (44,9) mkr. Ökningen förklaras av nya avtal, en utökad och kontinuerligt uppdaterad maskinpark samt en mycket positiv utveckling för verksamheten i Medelhavet.

Affärsområdet redovisar under Q3 en ökad vinst på 1,6 (0,6) mkr och för hela delårsperioden ökade resultatet efter finans med drygt 6 mkr till 2,4 (-3,7). Resultatökningen beror på en positiv utveckling för trafiken i Medelhavet samt på det effektiviseringsarbete som inleddes under förra året och där nu kostnadsbesparingar slagit igenom på alla plan.


Nya Marknader

I affärsområdets målsättning ingår att identifiera och etablera sig på nya geografiska marknader där juridiska och kommersiella förutsättningar finns. Affärsområdet är för närvarande etablerat i Danmark med spelautomatverksamhet på två egna spelhallar och på tre spelmiljöer tillsammans med danska Shell samt i Chile med skicklighetsspelet Pajazzo på publika platser.

Spelsamarbetet med danska Shell har pågått närmare ett halvår. Utfallet under denna period är positivt och har infriat Cherrys förväntningar.

Omsättningen för affärsområdet uppgick under Q3 till 3,8 (5,9) mkr och för hela delårsperioden till 8,3 (10,0) mkr.

Resultatet efter finans uppgick under kvartalet till –0,2 (-0,2) mkr och för hela delårsperioden förbättrades resultatet markant till –2,0 (-8,3) mkr.


Automatspel (nedlagt 2002)

Automatspelsverksamheten bestod under 2002 av intäkter från Svenska Spel för arbete som Cherry tidigare utfört beträffande platsanskaffning för automatspelet, Jack Vegas. Denna ersättning upphörde planenligt den 31 december 2002, vilket medförde att affärsområdet Automatspel avvecklades. Anledningen är att legala förutsättningar för drift av automatspel i privat regi i Sverige för närvarande saknas på grund av den svenska spellagstiftningen.

Effekten av denna strukturella förändring innebär att Cherry omsättning på helårsbasis minskas pro forma med närmare 22 mkr och resultatet med 18,5 mkr. Under årets tredje kvartal medförde detta en omsättningsminskning på 6,2 mkr och ett resultatbortfall på 5,7 mkr och under hela delårsperioden en omsättningsminskning på 15,7 mkr och ett resultatbortfall på 12,6 mkr.


Övriga uppgifter

Finansiell ställning och soliditet

Likvida medel uppgick på balansdagen till 31,4 (22,9) mkr. Koncernen har utnyttjade checkräkningskrediter på 0,4 (0,9) mkr, banklån på 2,2 (0,0) mkr samt en fastighetskredit om 0,5 (0,5) mkr. Samtliga bankåtaganden i år gäller den danska verksamheten. I tillägg till detta har moderbolaget upptagit ett konvertibelt lån på 3,3 (0,0) mkr. Föregående år hade moderbolaget upptagit en kortfristig kredit från bolagets huvudägare på 10 mkr, vilken återbetalades i december 2002.

Soliditeten var 63 (51) procent.


Investeringar

Koncernens investeringar uppgick under delårsperioden till 9,3 (12,2) mkr, varav investeringar i aktiverade utvecklingskostnader inom Net Entertainment 1,6 (1,6) mkr, spel och inventarier 5,5 (10,6) mkr samt aktier 2,1 (0,0) mkr.


Incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade den 7 maj om ett incitamentsprogram för bolagets VD (konvertibla skuldförbindelser motsvarande 800 000 B-aktier) samt ett program för anställda inom Cherrykoncernen (teckningsoptioner, motsvarande 800 000 B-aktier). Motivet är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att möjliggöra för VD och personalen att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget samt att ytterligare förstärka de anställdas intresse för verksamhet och resultat samt höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget.

Programmen löper till och med april-maj 2006. Totalt kan 1 600 000 nya B-aktier emitteras till en teckningskurs på 4,10 kronor. Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammen kommer aktiekapitalet att öka med 3 200 tkr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,97 procent av aktiekapitalet och 1,93 procent av rösterna efter utspädning. Respektive program har beskrivits i detalj i föregående kvartalsrapport.

Per balansdagen hade totalt 710 000 optioner tecknats av de anställda, varav 105 000 optioner under Q3. Priset per teckningsoption var vid teckningstillfället 0,49 kronor.
Aktiedata

Bolaget har 2 646 (2 608) aktieägare. Största ägare är Kinnevik med 28,7 procent av kapitalet och 26,4 procent av antalet röster.

Resultatet per aktie blev –0,03 (-0,10) kronor för delårsperioden. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 2,36 (2,56) kronor.

Cherrys B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Kursen (senast betalt) per sista september var 4,40 (3,10) kronor.


Personal

Medelantalet anställda under delårsperioden uppgick till 239 (257) i koncernen. Under september månad var totalt 692 (711) personer anställda. Personalminskningen hänförs till affärsområde Restaurangspel.


Händelser efter rapportperiodens utgång

Likviditetsgaranti: I syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen inledde Cherry den 1 oktober ett Market Maker-samarbete med Remium AB. Målet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet för att därigenom ytterligare öka intresset för handel med aktien. Åtagandet att ställa köp- och säljkurser ligger inom ramen för Stockholmbörsens system med likviditetsgarantier.


Redovisningsprinciper

Denna rapport har tagits fram i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 avseende rapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående rapport och årsredovisning.


Kommande rapporttillfällen

· Kvartalsrapport Q4, oktober-december 2003 12 februari, 2004
· Bokslutskommuniké 2003 12 februari, 2004


Granskningsrapport

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Solna den 23 oktober 2003
Cherryföretagen AB (publ)
Styrelsen

För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus.lindwall@netentertainment.com