Forsstrom High Frequency AB

Kvartalsredogörelse kvartal 1 2008-05-01 - 2008-07-31

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:44 CEST


(Aktietorget: FOHF B)

Koncernen (Jmf. helår 2008-04-30)
Nettoförsäljning 18,2 Mkr (59,9 Mkr)
Vinst före skatt 1,2 Mkr (4,4 Mkr)
Resultat per aktie 0,48 kr (1,76 kr)
Kassaflöde (alla belopp i tkr)
Affärsverksamheten 1 566 (10 260)
Investeringsverksamheten -30 (-1 018)
Finansverksamheten 0 (-1 937)
Förändring av likvida medel 1 536 (7 305)
Då detta är bolagets första kvartalsredogörelse, saknas jämförelsesiffror per kvartal för föregående verksamhetsår.

Totalt antal aktier: 1 750 000.

Kvartalsredogörelsen har ej granskats av bolagets revisor.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2008/2009

- Nettoförsäljningen på drygt 18 Mkr är väsentligt bättre än under förra årets första kvartal. Detta
förklaras delvis av stora leveransåtaganden, vilket ledde till att delar av semestrarna på företaget
senarelades till andra kvartalet. Vi räknar därför med en svagare försäljning under detta kvartal.

- Årsstämma hölls den 15 augusti. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och fastställde resultat- och balansräkning samt vinstdisposition innebärande en utdelning om 0,50 kr per aktie, en ökning med 100% sedan föregående år.

- Forsstrom Advanced Application Institute (FAAI), företagets demonstrations- och utbildningscentrum i Lysekil, har tagits i drift under våren. Resultatet hittills har varit mycket positivt. Ett fl ertal kunder och agenter har besökt FAAI för visning och utbildning.

Nästa rapporttillfälle: Halvårsrapport maj-oktober 2008 12 december

Forsstrom High Frequency AB (publ)
Org.nr: 556461-7529
Postadress: Box 55, 453 22 Lysekil, Besöksadress: Datavägen 3
Tel: 0523-66 66 00, Fax: 0523-66 66 66
E-post: info@forsstrom.com, Hemsida: www.forsstrom.com