Kopparberg Mineral

Kvartalsredogörelse mars 2007 - maj 2007

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 08:44 CEST

(Aktietorget: KMIN B)

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,0 (-) tkr
- Periodens resultat före skatt för tredje perioden uppgick till - 443 tkr och ackumulerat resultat före skatt för räkenskapsåret -1 164 tkr.
- Kopparberg Mineral AB bildar ett servicebolag som skall utföra prospekteringsuppdrag.
- Kopparberg Mineral, IGE Nordic och Archelon har efter periodens utgång beslutat att gemensamt utvärdera möjligheterna för att tillsammans utveckla sina järnmalmsfyndigheter i Bergslagen.
- Starka indikationerna norr om Kopparberg har inneburit att bolaget efter perioden utgång ansökt om ytterligare undersökningstillstånd omfattande 2 606,15 hektar.

Kopparberg Minerals vision är att utvecklas till en betydande aktör inom prospekteringsbranschen och på mineralmarknaden, samt genom en betydande tillväxt kontinuerligt ge ökade värden för sina aktieägare. Bolaget kommer framledes att via nyemissioner ta in ytterligare kapital för nya investeringar.

Frågor besvaras av;

VD Thomas Lundgren, Kopparberg Mineral AB, 070 - 397 25 24,

Bolagets verksamhet
Kopparberg Mineral AB (publ) bildades i maj 2006. Motivet var att investera i mineral-prospektering samt i andra typer av verksamheter knutna till mineralindustrin.
Bolaget är sedan februari 2007 noterat på Aktietorget.

Bolagets utveckling under perioden

Allmänt
En nyemission utan företräde för befintliga aktieägare har genomförts under perioden. Emissionen var en s k kvittningsemission av en skuld som uppstod i samband med förvärvet av geofysiskt utrustning. Emissionen gav 500 000 nya B-aktier i bolaget.

Bolaget har under perioden förstärkts genom två tidigare annonserade rekryteringar. Till ny VD utsågs Thomas Lundgren och som prospektieringschef utsågs Linda Olsson.

Nytt servicebolag inom Geofysik
Styrelsen för Kopparberg Mineral AB beslöt vid styrelsemötet den 23 maj 2007 att bilda ett servicebolag som skall utföra prospekterings-uppdrag, exempelvis geofysiska mätningar med den tidigare förvärvade elektro-magnetiska, gravimetriska och magnetiska mätutrustningen.

Prospektering
Någon förändring av antalet undersöknings-tillstånd har inte förekommit under perioden. Följande arbete pågår för närvarande;

Laxbro 1
Under våren har geofysiska mätningar, i form av magnet- och slingrams mätningar, genomförts över hela området. Mätningarna utfördes i ett rutnät med avståndet 20*80 meter. Resultatet håller nu på att analyseras tillsammans med de tidigare mätningarna på
Olovsgruvan 1.

Utanheden 1
På undersökningstillståndet Utanheden 1 har en geologisk kartering samt magnet- och slingrams mätningar inletts.

Sången 1, Timanshyttan 1, Klampmossen 1, Sörälgen 1, Yxsjön 1 och 2
På undersökningstillstånden sydväst om Kopparberg har sommarens geologiska karteringar inletts. Arbetet kommer att fortsätta hela sommaren och kommer att ligga till grund för de geofysiska undersökningar som är planerade till sensommaren/hösten.

Nya undersökningtillstånd
Under perioden har Bolaget ansökt om fyra nya undersökningstillstånd Rundberget 3, Laxbro 2 Laxsjöfältet 1 och Burängsberg 1 på strax över 3 000 hektar.

Händelser efter periodens slut
Kopparberg Mineral, IGE Nordic och Archelon har efter periodens utgång gemensamt beslutat att utvärdera möjligheterna för att tillsammans utveckla sina järnmalms-fyndigheter i Bergslagen. Initialt skall en gemensamt bekostad studie utvärdera den ekonomiska potentialen i bolagens fyndigheter. Studien skall ligga till grund för beslut om fortsatt samarbete mellan de tre bolagen för att exploatera fyndigheterna.

Järnmalmsbrytningen i Bergslagen har en lång historia och med dagen priser samt ny teknik bedömer bolagen att det finns goda kommersiella förutsättningar att återuppta brytning i området. Bolagen besitter till-sammans en portfölj av undersökningstillstånd av olika karaktär med uppskattningsvis ett sammanlagt känt och indikerat tonnage av mineraliseringar överstigande 100 miljoner ton. Den gemensamma uppfattningen är att det ingångna samarbetet avsevärt ökar förut-sättningarna att få Bergslagen att återuppstå som en betydande aktiv och levande järnmalmsprovins.

Efter inledande tolkningar av geofysiska mätningar norr om Kopparberg har fem intressanta uppslag identifierats med en sammanlagd längd på 3 km. Endast en anomali är begränsad i längden.

Framtidsutsikter
Styrelsen och verkställande direktören ser framtiden an med tillförsikt och arbetet med undersökningstillstånden kommer intensifieras. Med den nya geologiska utrustningen finns utöver möjligheten att använda den på egna undersökningstillstånd även möjligheten att sälja tjänster till andra aktörer.

De starka indikationerna norr om kopparberg har inneburit att bolaget ansökt om ytterligare undersökningstillstånd omfattande 2 606,15 hektar. Kopparberg Mineral planerar nu att genomföra ytterligare geofysiska och geologiska undersökningar i området och räknar med att kunna ge vidare resultat i oktober 2007. Om dessa är positiva kommer bolaget att intensifiera undersökningarna och planera för ett borrprogram i området.

Antal Aktier
Antalet utestående aktier är 36 080 000. Dessa är fördelade på 4 000 000 stycken A-aktier och 32 080 000 stycken B-aktier

Kommande rapportdatum
- Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006/ 07 kommer att avges den 25 oktober 2007.


Kopparberg den 31 juli 2007
Thomas Lundgren
VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168
Verkstadsvägen 52,
714 36 KOPPARBERG
Telefon: +46 (0)580-888 90, Web: www.kopparbergmineral.se