Sagax

KVARTALSVIS UTDELNING PÅ SAGAX PREFERENSAKTIER FRÅN 2010

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 15:36 CEST

- Styrelsen föreslår att utdelningen på Sagax preferensaktier ändras från årlig till kvartalsvis utdelning.
- Förslaget innebär en utdelning om 0,50 kronor per preferensaktie och kvartal med start i mars 2010.
- Utdelningen 2009 påverkas inte av den föreslagna förändringen.
- Förändringen syftar till att ge aktieägarna jämn avkastning, öka aktiens likviditet samt öka intresset för att investera i Sagax.

Styrelsen i AB Sagax har idag beslutat om att föreslå en extra bolagsstämma att utdelningen på preferensaktierna ändras från årlig till kvartalsvis utdelning. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under det tredje kvartalet för att besluta om erforderliga förändringar i bolagsordningen. Den årliga utdelningen om 2,00 kronor per preferensaktie kommer enligt förslaget istället att ske genom kvartalsvis utdelning om 0,50 kronor per preferensaktie med start i mars 2010. Utdelning kommer att ske sista vardagen i mars, juni, september och december. Utdelningen 2009 om 2,00 kronor per preferensaktie kommer inte att påverkas av den föreslagna förändringen.

Sagax har sedan 2006 två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Båda aktieslagen är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Enligt Sagax bolagsordning medför preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 2,00 kronor per aktie. Övergången till kvartalsvis utdelning görs i syfte att ge aktieägarna jämn avkastning, öka likviditeten i aktien samt öka intresset för att investera i Sagax.

Aktieägare som representerar 40 % av stamaktierna och 30 % av preferensaktierna har uttalat sitt stöd för den aktuella förändringen.


Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per den 31 december 2008 till 839 000 kvadratmeter fördelat på 110 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.


Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2009 kl. 14.30.