Diskrimineringsombudsmannen

Kvinna med funktionsnedsättning fick inte fortsätta arbeta

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:00 CET

En ung kvinna i Umeå som har reumatism fick först praktik och sen provanställning hos företaget Kommuninfo AB. Men tillsvidareanställning ville företaget inte ge henne. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som ger kvinnan 100 000 kronor.

Kvinnan började som praktikant hos Kommuninfo och fick efter praktiktidens slut en provanställning som administratör. På provanställningens sista dag fick hon veta att hon inte fick fortsatt anställning. Enligt kvinnans anmälan till DO berodde det på hennes reumatism.

DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att företaget har utsatt henne för diskriminering som har samband med hennes funktionsnedsättning.

DO har beslutat att stämma arbetsgivaren i domstol, men har först erbjudit företaget att ingå en förlikning för att lösa tvisten.

DO och Kommuninfo har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnan 100 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

– Det är stora skillnader i levnadsförhållanden mellan personer som har en funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt, t.ex. vad gäller tillgång till arbete och utbildning, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– Så länge människor med funktionsnedsättning diskrimineras på arbetsmarknaden kommer dessa skillnader att bestå. Därför måste diskrimineringen påtalas och bekämpas, ytterst i domstol.

För mer information, kontakta DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Bakgrund

Läs mer om levnadsvillkor för människor som har en funktionsnedsättning: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18075/2010-6-21.pdf

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.