RFHL

Kvinnojour för missbrukande går mot oviss framtid – 18:de december fattar Stockholms Stad beslut om finansiering av halva jouren

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2012 10:58 CET

Pressmeddelande   121207

Kvinnojour för missbrukande går mot oviss framtid – 18:de december fattar Stockholms Stad beslut om finansiering av halva jouren

Föreningen Qjouren i Stockholm är ett av få ställen dit våldsutsatta kvinnor som missbrukar alkohol, läkemedel eller narkotika kan vända sig. De flesta kvinnojourerna tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk då det kan finnas barn på boendet och jourerna saknar tillräckliga resurser och kunskap för att hjälpa denna grupp. Varje år tar Qjouren emot 20-30 kvinnor i boendet, har över 500 stödsamtal via telefon och ungefär 370 stödsamtal vid personligt besök.

Qjouren har under de år då verksamheten byggts upp fått sitt huvudsakliga stöd från Länsstyrelsen, men står nu utan grundfinansiering. Kommunerna i länet behöver skjuta till resurser för att verksamheten ska kunna finnas kvar, och diskussioner pågår just nu med Stockholms stad och övriga kommuner kring hur finansiering ska lösas. Stockholms Stad är den enda kommun som visat intresse av att bidra med projektmedel under 2013. Det är dock inte tillräckligt för att Qjouren ska ha en tryggad framtid.

Den som är i missbruk löper större risk att utsättas för våld, en studie av Socialstyrelsen från 2010 visar att 75 procent av kvinnor som lever i missbruk eller beroende någon gång har blivit utsatta för psykiskt eller fysiskt misshandel eller sexuella övergrepp.

Kvinnor i missbruk hör till de grupper som regeringen uppger som prioriterade målgrupper inom kvinnofridsområdet. Tyvärr har vi inte sett varken ekonomiska- eller utbildningsinsatser.

Pernilla Sjöberg

RFHL Stockholm Qjouren

08 54556064

0765734391

pernilla.qjouren@rfhl.se

www.qjouren.se

Qjouren är RFHL Stockholms kvinnojour och medlemmar i SKR och har finansiering fram till årsskiftet. Stockholms stad har visat intresse av att bidra till finansiering. Beslut fattas den 18:de december. Medan de andra kommunerna kan tänka sig att betala per natt.
De flesta av kvinnojourer tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk då det kan finnas barn på boendet och jouren saknar tillräckliga resurser och kunskap för att hjälpa denna grupp. Qjourens 4 anställda är uppsagda.


RFHL arbetar för ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel, och utan social utslagning. Vi verkar för de sociala rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete. En viktig del i RFHL:s arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika vis stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap. RFHL arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.