Västra Götalandsregionen

Kvinnojourer kan få projektbidrag från regionen

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 13:39 CET

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 14 mars bland annat att folkhälsokommittén ska ge Kvinnojourer i Väst organisationsbidrag. De lokala kvinnojourerna är kommunernas ansvar men kan få projektbidrag av hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Handlingar...

Gemensamt synsätt gav 1,2 miljarder i överskott
Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2005. Styrelsen beslutade också bland annat att reservera 480 miljoner kronor för uppbyggnad av pensionsreserv.

I årsredovisningen framgår att regionens resultat förra året blev 1,194 miljoner, alltså nästan 1,2 miljarder kronor. Resultatet är en följd av ett gemensamt synsätt och ett målmedvetet arbete. Tillsammans har verksamheterna lyckats öka tillgängligheten i vården, utvecklat bättre arbetsmodeller för att driva tillväxtfrågorna och minskat den genomsnittliga sjukfrånvaron. Verksamheterna har dessutom haft stor följsamhet mot budget och låga kostnadsökningar.

- Jag gläds åt ett viktigt och framgångsrikt år. Resultatet innebär att regionen kan flytta fram sina positioner. Vi har nu goda möjligheter att lägga upp en långsiktig strategi för hur vi ska klara framtidens investeringar, pensioner och satsningar för ökad tillgänglighet och tillväxt, säger regiondirektör Johan Assarsson.

Ökad vårdproduktion
Vårdproduktionen har ökat vid regionens samtliga sjukhus liksom antalet besök i primärvården. Satsningarna på att korta vårdköerna har gett effekt, vilket även ger förutsättningar för att klara vårdgarantin.

Stabil arbetssituation
Under året har kvinnors medellöner närmat sig männens. Kvinnornas medellön är nu 71,3 procent av männens vilket är en ökning med 0,9 procent på ett år. Ökningen innebär ett trendbrott.

Antalet anställda inom Västra Götalandsregionen är nu 49,972, eller 44,646 årsarbetare, vilket är en ökning med 750 personer jämfört med året innan. Ökningen förklaras främst av utökade uppdrag, verksamhetsövergångar och möjligheten att tillsätta vakanser som tidigare varit svåra att rekrytera till. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och har på ett år minskat med i genomsnitt 1,1 sjukdag per anställd och är nu nere i 26,1 dagar. Minskningen är en följd av intensivare arbete med stödinsatser till sjukskrivna samt förebyggande arbete med arbetsmiljö och livsstil.

- Vi ser en glädjande positiv utveckling. Vi har under förra året haft ett bättre rekryteringsläge, minskad sjukfrånvaro, ett trendbrott när det gäller kvinnolönerna och en hög andel utvecklingssamtal. Den goda ekonomiska hushållningen har gett regionen en stabil arbetssituation, säger personaldirektör Lena Larsson.

Goda miljöresultat
Under förra året togs flera positiva steg för en bättre miljö. En upphandling av miljöfordon genomfördes som innebär att drygt 20 procent av regionens fordon nu är miljöfordon. Energianvändningen fortsatte att minska i regionens fastigheter och verksamheter och andelen ekologiska livsmedel fortsatte att öka i regionens storkök. Andelen är nu 8,5 procent jämfört med 7,4 procent året innan.

- Resultatet har uppnåtts genom engagerade medarbetare på olika nivåer i regionens verksamheter. Min förhoppning är att dessa goda resultat ska stimulera till ytterligare insatser så att Västra Götalandsregionen blir den föregångare inom miljöområdet som vi önskar, säger miljöchef Peter Holmberg.

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Miljöpartiet ställde sig bakom beslutet men lämnade en protokollsanteckning.

Lokalt stöd till kvinnojourer
Regionstyrelsen beslutade godkänna förslaget till riktlinjer för bidragsgivning till kvinnojourer i Västra Götaland. Stöd i form av organisationsbidrag till den regionala samarbetsorganisationen Kvinnojourer i Väst ska ges av folkhälsokommittén. Styrelsen anser att det grundläggande ansvaret för kvinnojourer ligger på kommunerna. Men styrelsen beslutar att regionens hälso- och sjukvårdsnämnder kan ge projektbidrag till lokala kvinnojourer enligt samma riktlinjer som för stöd till frivilligorganisationer.

Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett tilläggsyrkande från miljöpartiet som innebär att folkhälsokommittén får i uppdrag att under en övergångsperiod följa tillämpningen av beslutet.

Permanent Samrehab Mark-Svenljunga
Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige besluta att godkänna förslaget om permanentande av den samordnande rehabiliteringsverksamheten Samrehab Mark-Svenljunga. Verksamheten har bedrivits som ett försök sedan 2001 och föreslås nu bli permanent från och med 1 januari 2007.

Försäljning av mark i Vänersborg
Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige besluta att sälja 11,000 kvadratmeter mark genom avstyckning i Vänersborg. Marken säljs för 2,3 miljoner kronor. Arkivnämnden planerar ett regionarkiv på marken i Niklasberg och marken kommer att säljas till den som arkivnämnden upphandlar för att bygga arkivet.

Värdegrund för hälso- och sjukvården
Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige besluta att motionen från Monica Selin med flera (kd) om en värdegrund inom hälso- och sjukvården ska avslås. Styrelsen föreslår vidare att en inventering ska göras av hur sjukvården arbetar med värdefrågor. Vid behov ska förslag lämnas på initiativ för att fördjupa arbetet med värdefrågor inom vården.

I motionen vill man att en värdegrund tas fram en med de värderingar och principer som ska gälla i mötet mellan professionen och patienten. Värdegrunden ska vara formulerad i ett dokument som alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är förbundna att hålla sig till. I yttrandena över motionen framgår att hälso- och sjukvården redan har en omfattande värdegrund som fastställs i hälso- och sjukvårdslagen. Till detta kommer yrkesgruppernas egna etiska regler.

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkandet att motionen skulle bifallas.

Riktlinjer för lokalförsörjning
Regionstyrelsen beslutade fastställa riktlinjer för lokalförsörjning inom Västra Götalandsregionen. Grundläggande för riktlinjerna är att lokalkostnaderna ska hanteras utifrån ett regiongemensamt perspektiv. Regionnyttan är alltid överordnad den enskilda verksamhetens intresse och målet är att optimera regionens lokalkostnader.

Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett tilläggsyrkande från moderaterna som innebär att en översyn ska göras för att utreda hur investeringskostnaderna ska påverka verksamheternas hyreskostnader.

Komplettering med jämtegrering
Regionstyrelsen beslutade att komplettera beredningsrutinerna för regionfullmäktige, regionstyrelsen, utskott och kommittéer med tillägget att ärendet också ska belysas ur jämtegreringssynpunkt.

Samordningsförbund i Borås
Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget att bilda Borås Samordningsförbund. Förbundet ska samordna rehabiliteringsinsatser som ska hindra människor från att hamna i en gråzon och rundgång mellan olika aktörer. Parterna är förutom regionen, försäkringskassan, länsarbetsnämnden och Borås stad.

Rapport om säkerhet och risker
Regionstyrelsen beslutade godkänna rapporten om säkerhetsarbete och riskhantering i Västra Götalandsregionen. Regionens säkerhetsarbete ska revideras årligen och tillsammans med eventuella förslag redovisas till respektive nämnd och till regionstyrelsen. I rapporten framgår bland annat att antalet incidenter varierar från år till år men ligger i genomsnitt runt 1000. Däremot har antalet polisanmälningar ökat. Rapporten visar också att flera åtgärder har vidtagits inom olika områden.

Sammanhållen IT-organisation
Ärendet om en sammanhållen IT-organisation utgick och kommer att tas upp vid ett kommande sammanträde med regionstyrelsen.

Ekonomisk garanti till Botaniska
Ärendet om en ekonomisk garanti till Göteborgs Botaniska Trädgård utgick och kommer att tas upp vid ett kommande sammanträde med regionstyrelsen.

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702 – 49 17 24, informationsdirektör Göran Ekstedt, 0709 – 60 05 91 eller presschef Kjell Foss, 0702 - 41 52 88.