Arbetsgivarverket

Kvinnor vinnare i löneutveckling

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2015 08:55 CET

Kvinnors löner ökar snabbare än mäns bland de statsanställda. Störst är skillnaden i ökningstakt bland chefer, visar Arbetsgivarverkets rapport om löneutveckling i staten.

I rapporten beskrivs löneutvecklingen på det statliga avtalsområdet från september 2013 till september 2014.

Den totala löneutvecklingen i staten beräknad som årstakt, det vill säga med hänsyn tagen till lönerevisionsperiodernas olika längder, uppgår till 2,2 procent för kollektivet.Tillsammans med en negativ inflation har detta medfört en reallöneutveckling på 2,4 procent för 2014.

Kvinnorna står som vinnare sett till löneutvecklingstakten för identiska individer inom staten. Största skillnaden i ökningstakt mellan könen återfinns bland chefer, där den genomsnittliga löneutvecklingen uppgår till 4,1 procent för kvinnor och 3,5 procent för män. För övriga statsanställda, exklusive chefer, har den genomsnittliga löneutvecklingen varit 3,1 procent för kvinnor jämfört med 3,0 procent för män.

Könsfördelningen har förändrats under de senaste åren och andelen kvinnor har under en längre period ökat vid varje mättillfälle. Även i år återfinns fler kvinnor än män på det statliga avtalsområdet.

– Att kvinnliga chefer haft en högre löneutvecklingstakt än sina manliga kollegor beror bland annat på att fler kvinnor har kommit in på chefsbefattningar och fått större ansvar. Samtidigt finns det också fler kvinnor bland unga nyanställda, både när det gäller chefer och icke chefer. Individer har oftast en brantare löneutvecklingskurva i början av karriären, säger Youn Hee Pernling, utredare på Arbetsgivarverket.

Bild: Youn Hee PernlingBild: Malin Sundeby
Youn Hee
Pernling,
utredare
Malin
Sundeby,

utredare

Lönespridningen för månadsavlönade har ökat från 72 procent 1997 till 80 procent 2014. Jämfört med föregående år har lönespridningen ökat med 1 procentenhet och spridningen är större för män än för kvinnor.

– Den större lönespridningen, och framförallt större ökning av lönespridning, bland män har bland annat att göra med förändringen från värnplikt till anställning av soldater och sjömän, anställningar med relativt låg lönenivå, samtidigt som det finns fler män än kvinnor på högre positioner inom staten, säger Malin Sundeby, utredare på Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Vi utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 statligt anställda.